Povinně zveřejňované informace

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17 bodové osnovy Věstníku č. 7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

1. .. Oficiální název Obec Trpín
2. .. Důvod a způsob založení dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a obecním zřízení v platném znění
3. .. Organizační struktura Organizační struktura
3.1 .. Seznam podřízených povinných subjektů .
3.2 .. Zřizované organizace Mateřská škola Trpín
4. .. Kontaktní spojení .
4.1 .. Kontaktní poštovní adresa
Obec Trpín
Trpín 77, 569 74
4.2 .. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Trpín 77, 569 74
4.3 .. Úřední hodiny
 
zde
4.4 .. Telefon 461 741 820
4.5 .. Fax 461 741 820
4.6 .. ID datové schránky

em9a5i6

4.7 .. Internetové stránky

https://www.trpin.cz

4.8 .. Elektronická podatelna

https://www.trpin.cz/

5. .. Bankovní spojení: 1283394349/0800
6. .. IČO 00277495
7. .. DIČ CZ00277495
8. .. Dokumenty ...
8.1 .. Seznam hlavních dokumentů zde
8.2 .. Rozpočet zde
8.3 .. Výsledek hospodaření zde
9. .. Žádosti o informace OÚ Trpín, osobně v úřední dny, telefonicky
10. .. Příjem žádostí a dalších podání Obecní úřad v úřední hodiny
11. .. Opravné prostředky ...
12. .. Formuláře - všechny potřebné formuláře lze získat na obecním úřadě nebo zde
13. .. Popisy postupů - návody pro řešení žitovních situací - projednání na OÚ
- https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/
14. .. Předpisy ...
14.1 .. Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

14.2 .. Vydané právní předpisy

- organizační řád
- obecně závazné vyhlášky

15. .. Úhrady za poskytování informací ...
15.1 .. Sazebník úhrad za poskytování informací obec nevybírá poplatky za poskytování informací
15.2 .. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací ...
16. .. Licenční smlouvy Obec Tepín nedisponuje licenčními smlouvami
16.1 .. Vzory licenčních smluv nejsou
16.2 .. Výhradní licence nejsou
17. .. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.