Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                 Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

 

Ověřovatelé zápisu : Pavel Štěpánek, Pavel Břenek

 

Program : 1. Zahájení

                 2. Výsledky inventarizace majetku

                 3. Obecně závazné vyhlášky

                 4. Odprodej obecních pozemků

                 5. Tříkrálová sbírka

                 6. Odprodej obecních bytů

                 7. Různé

 

 

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

 

Vlastní jednání :

 

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval,že OZ je usnášeníschopné

 

Ad 2 ) Předseda inventarizační komise p.Štěpař seznámil OZ s průběhem a výsledky inventury k 31.12.2006. Inventarizační komise neshledala závad v hospodaření s obecním majetkem,byl vyřazen nepotřebný a opotřebovaný majetek,sepsány vyřazovací protokoly a vypracován zápis o provedené inventuře.OZ schvaluje výsledek inventury.

 

Ad 3 ) Starosta informoval OZ o výsledku kontroly znění obecně závazné vyhlášky o pohybu zvířat na území obcí Trpín a Hlásnice vydané a schválené dne 28.12.2006. Podle výkladu odboru dozoru a kontroly veřejné správy MVČR obsahuje vyhláška články,které jsou v rozporu se současnou legislativou a je nutné vyhlášku zrušit.OZ projednalo znění nové vyhlášky číslo 2/2007,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a schválilo ji v předloženém znění.OZ současně ruší vyhlášku ze dne 28.12.2006.

 

Ad 4 ) OZ projednalo a schválilo žádost manželů Bočkových,bytem Louka u Olejnice,o odprodej obecního pozemku,který užívají jako zahrádku u čp.16 v Trpíně.

 

Ad 5 ) Starosta informoval OZ o výtěžku tříkrálové sbírky v Trpíně a Hlásnici.Celkem bylo vybráno 18 477,-Kč a od Farní charity Polička obdržela obec Trpín zvláštní poděkování.

 

Ad 6 ) Ve smyslu usnesení ze dne 28.12.2006 seznámil starosta OZ s informacemi,které získal za účelem prodeje obecních bytů.Podle současné legislativy lze takto umístěné byty jako jsou v čp.121 prodat do osobního vlastnictví.OZ bere na vědomí a v případě zájmu nájemníků o odkoupení pověřuje starostu k dalšímu jednání.

 

 

AD 7 ) Různé :

a) Starosta  informoval o výkladu zákona č.20/2004,který stanovuje pravidla platná od  1.1.2008                       v oblasti zásobování domácností pitnou vodou a oblasti vypouštění odpadních vod.

b) Zásobování potravinami v Hlásnici funguje podle nastavených pravidel a občané jsou zatím spokojeni.

c) Starosta informoval OZ o jednání na MÚ Bystré o aktivitách v rámci ,,Kultury evropského venkova“ .Starosta se zúčastní konference ve dnech 25.5 – 27.5.2007 v hostitelské obci Palkonya v Maďarsku. Obec Trpín podá žádost o grant z prostředků Pk v programu Rozvoje zahraničních spolupráce. Grant bude použit na částečnou úhradu dopravy na festival Kultura evropského venkova ve dnech 5.-8.10.2008 v Palkonyi.

 

 

Zapsal : Ing. Josef Dvořák                               Starosta : Miloslav Tocháček

 

 

 

Ověřil : Pavel Štěpánek

             Pavel Břenek