Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                  Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

 

Ověřovatelé zápisu : Milan Horníček, Libor Havlíček

 

Program : 1. Zahájení

                   2.Rekonstrukce budovy školy

                   3.Jmenování inventarizační komise

                   4.Úprava nájemného v obecních bytech

                   5.Plnění rozpočtu k 30.11.2006

                   6.Obecně závazné vyhlášky

                   7.Zásobování potravinami v Hlásnici

                   8.Různé   

 

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

 

Vlastní jednání :

 

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

 

Ad 2 ) Starosta seznámil OZ s postupem projektových prací na rekonstrukci budovy školy. Během měsíce listopadu vedl jednání s projektanty ve smyslu usnesení č. 6 ze dne 17.10.2006, tak že v přízemí budovy vznikl prostor pro ordinace lékařů, pečovatelskou službu a knihovnu včetně všech nezbytných hygienických zařízení. ve druhém a třetím podlaží budou vybudovány 4 byty s podlahovou plochou do 60 m2. OZ pověřuje starostu k dalšímu jednání s projektantem, stavebním úřadem a SFRB. l

                             

Ad 3 )  Starosta vydal příkaz k inventarizaci majetku k 31.12.2006 a jmenoval inventarizační komisi ve složení :

                  Štěpař Petr                                   předseda

                  Šváb Benno                                  člen

                  Dvořák Michal                              člen

                  Štěpařová Jana                             člen

                  Havlíček Libor                              člen

                  Břenková Jana                              člen     

 

Ad 4 ) OZ projednalo úpravu nájemného  v obecních bytech v čp.121 v Trpíně s účinností od 1.1.2007. Výše nájemného byla schválena ve výši 23,80 Kč/m2. Místostarosta připraví změny v dodatcích evidenčních listů pro výpočet nájemného.

 

.Ad 5 ) Plnění rozpočtu k 30.11.2006 je v souladu s celoročním plánem. K uvedenému datu jsou příjmy ve výši 3 286 934,90 Kč a výdaje ve výši 3 148 540,85 Kč.

 

Ad 6 )  OZ pověřuje starostu k jednání s právníkem pověřeného obecního úřadu ve věci vydání obecně závazné vyhlášky o pohybu zvířat v obci. OZ na příštím zasedání projedná znění připravované vyhlášky a rozhodne o její vydání.

 

.Ad 7 ) Paní Girgleová oznámila ukončení podnikání a uzavření prodejny potravin v Trpíně a v Hlásnici ke dni 31.12.2006. OZ pověřuje starostu k projednání několika variant řešení vzniklé situace s obyvateli Hlásnice . Na příštím zasedání OZ podá starosta zprávu jak jednání proběhlo.

 

AD 8 ) Různé :

                  a) Kulturní akce v prosinci 2006 :

                              - mikulášská nadílka                                 9.12.2006.     13,30 hodin

                              - vítání občánků                                      17.12.2006      13,30 hodin

                              - vánoční koncert                                    17.12.2006      16,00 hodin

 

                  b) Předseda výboru pro věci zdravotní a sociální informoval OZ o sociální situaci v čp.63.

Ve spolupráci s MUDr. Laštovkovou byly navrženy nezbytné opravy v domě, které bude financovat obec jak bylo rozhodnuto na minulém zasedání OZ. Obec zajistila nákup a položení linolea ve dvou místnostech a opravu záchodů. Celkové náklady obce byly ve výši 15 251,70 Kč.

                    

                                              

Zapsal : ing.Dvořák Josef                                        Starosta : Tocháček Miloslav

 

 

Ověřil : Milan Horníček

             Libor Havlíček