Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                  Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

 

Ověřovatelé zápisu : Pavel Štěpánek, Pavel Břenek

 

Program : 1. Zahájení

                   2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

                   3.Kontrola osvědčení o zvolení

                   4.Složení slibu členů OZ

                   5.Jednací řád obce

                   6.Volba volební a návrhové komise

                   7.Volba starosty a místostarosty

                   8. Zřízení výborů zastupitelstva

                   9.Odměny členů OZ

                  10. Různé 

 

Vlastní jednání :

 

Ad 1 ) Pan Miloslav Tocháček, jako nejstarší zvolený člen OZ, přivítal přítomné a zahájil ustavující schůzi .

 

Ad 2 ) Členové OZ určili zapisovatelem z jednání pana ing. Josefa Dvořáka a ověřovatele zápisu pana Pavla Štěpánka a pana Pavla Břenka

                             

Ad 3 ) Zvolení členové OZ  převzali a zkontrolovali správnost údajů na osvědčení o zvolení za člena OZ

 

Ad 4 ) Zvolení členové OZ , po přečtení slibu panem Tocháčkem, složili slib člena OZ a ztvrdili jej svým podpisem.

 

Ad 5) Členové OZ konstatovali, že stávající znění jednacího řádu obce vyhovuje potřebám jednání zastupitelstva

 

Ad 6) Členové OZ jednohlasně zvolili volební a návrhovou komisi ve složení :

 

Milan Horníček                        předseda komise

František Vaverka                   člen

Libor Havlíček                         člen

 

 

.Ad 7 ) Volební komise provedla tajnou volbu starosty a místostarosty :

 

Starostou byl zvolen pan Miloslav Tocháček  ( počet hlasů 7 )

 

Místostarostou byl zvolen pan Pavel Břenek   ( počet hlasů 7 )

 

Ad 8 ) OZ zřizuje výbory zastupitelstva a volební komise provedla volbu předsedů výborů :

 

                  1 ) výbor finanční :     předseda výboru   Pavel Štěpánek

                                                       člen výboru                      Vlastislav Teplý

                                                       člen výboru                      Helena Balcarová

 

                  2 ) výbor kontrolní :   předseda výboru   Petr Štěpař

                                                       člen výboru                      Benno Šváb

                                                       člen výboru                      Michal Dvořák

 

                  3 ) výbor kulturní :     předseda výboru   Pavel Břenek

                                                       člen výboru                      Milan Horníček

                                                       člen výboru                      Jana Břenková

 

                  4 ) výbor pro věci sociální a zdravotní :

                                                       předseda výboru              František Vaverka

                                                       člen výboru                      Libor Havlíček

                                                       člen výboru                      Jana Štěpařová

                                                       člen výboru                      Helena Vaverková

 

OZ ustanovuje komisi stavební ve složení :

                                                       předseda komise             Ing.Dvořák Josef

                                                       člen komise                     František Čípek

 

Ad 9 ) OZ schválilo navržené odměny podle přílohy č.1 zákona č. 697/2004 Sb. pro starostu, místostarostu, předsedy výborů a členy OZ s účinností od 8.11.2006. 

( stanovení výše odměn je přílohou tohoto zápisu )

 

Ad 10)

 

a ) Místostarosta informoval OZ o záměru rekonstrukce ohřevu teplé vody v kuchyni kulturního domu

Podle předběžného rozpočtu budou náklady ve výši cca 20 000,- Kč. OZ schvaluje .

Rekonstrukci sociálního zařízení OZ neschvaluje a vzhledem k současné finanční situaci doporučuje odsunout akci na druhé čtvrtletí roku 2007.

 

b )  OZ ukládá výboru pro věci sociální a zdravotní přezkoumat sociální situaci Kateřiny Petrákové a jejího syna Tomáše, trvale bytem Trpín 63. Na základě konzultace s MUDr. Laštovkovou je třeba zajistit vhodné životní podmínky pro výše jmenovanou. OZ navrhuje jednorázovou finanční výpomoc formou nákupu věcí, které jsou nezbytné pro základní životní potřeby Kateřiny Petrákové a jejího syna Tomáše. Výše příspěvku bude schválena po jednání výboru .  

 

                                  

Zapsal : ing.Dvořák Josef                                        Starosta : Tocháček Miloslav

 

 

Ověřil : Pavel Štěpánek

             Pavel Břenek