Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel    Břenek, Benno Šváb, Libor Havlíček

 

Ověřovatelé zápisu : Benno Šváb, František Vaverka

 

Program :

 1. Zahájení
 2. Výsledky inventarizace majetku
 3. Pronájem nebytových prostor
 4. Projednání a schválení rozpočtu 2006
 5. Setkání s občany
 6. Závěr

 

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

 

Vlastní jednání :

 

 • Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.
 • Ad 2 ) Předseda inventarizační komise pan František Vaverka seznámil OZ s výsledky inventarizace majetku za rok 2005.
  Konstatoval, že veškerý majetek je řádně využíván, udržován a evidován s souladu s obecně platnými předpisy. Zápis o inventarizaci byl sepsán a s jeho zněním bylo OZ seznámeno.OZ schvaluje výsledky inventarizace.
 • Ad 3 ) OZ rozhodlo o pronájmech nebytových prostor takto :

1.      Pronajmout nebytové prostory v přízemí kulturního domu hudební skupině MELODIE Rock Trpín. Vzhledem k tomu, že tato hudební skupina zajišťuje bezúplatné produkce pro Obec Trpín, částka za pronájem byla stanovena ve výši 2 000 Kč/ rok.

2.      Pronajmout  nebytové prostory v bývalé škole hudební skupině RESPEKT. Vzhledem k tomu, že členové této skupiny jsou studenty, OZ rozhodlo pronajmout tyto prostory bezúplatně.

3.      Pronajmout nebytové prostory v přízemí kulturního domu panu Pavlu Břenkovi jako skladovací prostory. Částka za pronájem byla stanovena ve výši 5 000,- Kč / rok. Na pronajmuté prostory uvedené v bodech 1. a 3. budou vypracovány nájemní smlouvy.

 • Ad 4 ) Starosta seznámil OZ s návrhem rozpočtu pro rok 2006.Obec plánuje příjmy ve výši 3 190 000,- Kč. Do výdajové části rozpočtu byly mimo běžných výdajů zahrnuty všechny investiční i neinvestiční akce pro rok 2006, tak jak byly schváleny na zasedáních OZ 6.12.2005 a 28.12.2005. Výdaje jsou plánovány ve výši 3 190 000,- Kč. OZ schvaluje rozpočet na rok 2006 v předneseném návrhu.
 • Ad 5 )  Starosta seznámil OZ s programem na plánované setkání s občany v Trpíně a v Hlásnici.
 • Ad 6 ) Starosta poděkoval za účast a jednání ukončil

 

Zapsal : ing.Dvořák Josef

Starosta : Tocháček Miloslav

 

Ověřil : Benno Šváb

             František Vaverka