Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                  Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

Ověřovatelé zápisu : Libor Havlíček, Pavel Štěpánek

Program : 1. Zahájení

                   2.Prodej pozemků ve vlastnictví obce

                   3.Nakládání s vodami po 1.1.2008

                   4.Kulturní akce v červenci 2007

                   5.Rekonstrukce budovy školy

                   6.Záležitosti rozpočtu

                   7.Projednání výsledku kontroly hospodaření obce

                   8.Prodej bytů ve vlastnictví obce

                   9.Závěrečný účet obce za rok 2006

                 10.Kultura evropského venkova 2007

                 11.Různé                    

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

Vlastní jednání :

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

Ad 2 ) OZ projednalo a schválilo prodej pozemků p.p.č. 744/7 o výměře 1031 m2 a p.p.č. 1366/2 o výměře 292 m2 vše v k.ú.Trpín manželům Žabokrtským, trvale bytem Slepá 1326/35, 613 00 Brno . OZ stanovilo za výše uvedené pozemky celkovou cenu 52 920,- Kč.  

OZ projednalo a schválilo prodej pozemků p.p.č.617/11 o výměře 212 m2, p.p.č. 617/12 o výměře 19 m2, p.p.č.617/13 o výměře 31 m2 a p.p.čp 50/6 o výměře 64 m2 vše v k.ú.Hlásnice  panu Miloši Andrlíkovi, trvale bytem Hegerova 162, 572 01 Polička. OZ stanovilo za výše uvedené pozemky celkovou cenu 4 890,- Kč. 

OZ projednalo a schválilo prodej pozemku p.p.č.1/3 o výměře 241 m2 v k.ú.Trpín panu Romanu Soldánovi,trvale bytem Vlárská 5, 627 00 Brno. OZ stanovilo za výše uvedený pozemek celkovou cenu 3 615,-Kč.

OZ projednalo a schválilo prodej pozemků p.p.č. 45/1 o výměře 172 m2 a p.p.č. 745/2 o výměře 265 m2 vše v k.ú. Trpín manželům Bočkovým, trvale bytem Louka 6, 679 74 Olešnice. OZ stanovilo za výše uvedené pozemky celkovou cenu 6 555,- Kč.

OZ projednalo a schválilo prodej pozemku p.p.č. 617/15 o výměře 155 m2 v k.ú.Hlásnice manželům Hofmanovým, trvale bytem Jedlová 345, 569 91 Jedlová. OZ stanovilo za výše uvedený pozemek celkovou cenu 2 325,- Kč.

OZ projednalo a schválilo prodej pozemků p.p.č. 616/6 o výměře 258 m2, 616/2 o výměře 321 m2 a 613/2 o výměře 145 m2 vše v k.ú. Hlásnice manželům Horváthovým, trvale bytem Prušánecká 4201/2, 629 00 Brno. OZ stanovilo za výše uvedené pozemky celkovou cenu 10 860,- Kč.

OZ projednalo a schválilo prodej pozemku p.p.č..616/7 o výměře 535 m2 v k.ú. Hlásnice manželům Štěpánkovým, trvale bytem Brechtova 777, 140 00 Praha 4. OZ stanovilo za výše uvedený pozemek celkovou cenu 8 025,- Kč.

OZ projednalo a schválilo prodej pozemku p.p.č.617/14 o výměře 75 m2 v k.ú. Hlásnice panu Zdeňku Bečvářovi, trvale bytem Tvrdého 10, 602 00 Brno. OZ stanovilo za výše uvedený pozemek celkovou cenu 1 125,- Kč.

                             

Ad 3 ) Situace v oblasti s nakládání s vodami po 1.1.2008 je v současné době podle sdělení pracovníků vodoprávního úřadu stále stejná - není dostatek praktických informací pro občany. Výklad zákona 20/2004Sb. není k dispozici a po jeho získání budeme občany informovat.

 Obec Trpín podá žádost o povolení odběru vody z obecních studní.

Ad 4 ) Místostarosta pan Břenek informoval OZ o připravované akci „Dětské odpoledne" , které proběhne ve spolupráci SDH Trpín dne 6.7.2007 od 15 hodin

.Ad 5 ) Starosta informoval OZ o postupu projekčních prací na rekonstrukci budovy školy. Projekt je v závěrečné fázi a bude projektantem předložen ke schválení do 15.7.2007. Dále informoval o přidělení finančních prostředků ze SFRB ve výši 2 200 000,-Kč a z Pardubického kraje ve výši 550 000,-Kč.

Ad 6 )  OZ projednalo a schválilo rozpočtová opatření v předneseném znění

Ad 7 )  Starosta seznámil OZ se zápisem z kontroly hospodaření obce, která proběhla 4.5.2007.

Závěrečné hodnocení kontroly bylo s výhradou, ale nedostatky neměly vliv na výsledek hospodaření. OZ projednalo a schválilo nápravná opatření k jednotlivým nedostatkům

Ad 8 )  Starosta informoval OZ o postupu při způsobu prodeje a oceňování bytů ve vlastnictví obce. Byla oslovena společnost VK Conzult z Litomyšle  za účelem vypracování znaleckého posudku na bytovou jednotku v čp. 121. OZ pověřuje starostu k dalšímu jednání.

Ad 9 ) OZ projednalo a schválilo závěrečný účet obce Trpín za rok 2006. Schváleno s výhradou.

Ad 10 ) Starosta informoval o konferenci v maďarské obci Palkonya v rámci „Kultury evropského venkova". Festival navštíví ve dnech 5.10. - 8.10.2007 zástupci města Bystré s kulturním programem a delegace občanů z Trpína. V rámci kulturního programu vystoupí skupina MelodieRock Trpín.

Ad 11 )

a) starosta informoval o zahájení provozu webových stránek obce trpín na www.trpin.cz

b) OZ rozhodlo o úpravě pravidel pro pronájem kulturního domu a výletiště

c) starosta informoval o prodloužení smlouvy na vytvoření míst veřejně prospěšných prací do 31.10.2007

d) dne 28.6.2007 navštíví obec hodnotící komise krajského kola „Vesnice roku 2007"

e) starosta informoval OZ o ukončení činnosti paní Girgleové při výdeji potravin v Hlásnici. Tuto činnost bude dále zajišťovat paní Jana Štěpařová za stejných podmínek, jaké byly schváleny na jednání OZ dne 28.12.2006. Po dobu výdeje potravin v Hlásnici ( pondělí,středa,pátek od 10 do 11 hodin) nebude paní Štěpařová na obecním úřadu.                             

Zapsal : ing.Dvořák Josef                                                   Starosta : Tocháček Miloslav

Ověřil : Libor Havlíček

             Pavel Štěpánek