Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                  Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

 

Hosté :  Ing.Libor Stráník – zástupce DSO AZASS Polička

 

Ověřovatelé zápisu : Milan Horníček, Petr Štěpař

 

Program : 1. Zahájení

                   2.Komunitní plán svazku obcí AZASS

                   3.Vznik Rady pro udržitelný rozvoj území Poličska

                   4.Odprodej obecních pozemků

                   5.Odběr a vypouštění vod po 1.1.2008

                   6.Rekonstrukce budovy školy

                   7.Soutěž Vesnice roku 2007

                   8.Krizové řízení

                   9.Žádost o příspěvek

                 10.Petice

                   

 

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

 

Vlastní jednání :

 

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

 

Ad 2 ) Zástupce DSO AZASS ing.Stráník seznámil OZ s návrhem „ Komunitního plánu sociálních služeb SO AZASS Polička“. Vysvětlil stručně hlavní cíle a principy plánování sociálních služeb v regionu Poličsko tak, aby odpovídaly místním specifickým poměrům. OZ schvaluje „Komunitní plán sociálních služeb SO AZASS dle předloženého návrhu.

                             

Ad 3 ) Starosta informoval OZ o zřízení „Rady obcí pro udržitelný rozvoj území ORP Polička“. OZ souhlasí se zřízením této rady podle § 9 zákona č.183/2006Sb.(stavební zákon). OZ schvaluje jako určeného zastupitele podle zákona 183/2006 (stavební zákon) na celé volební období pana Pavla Břenka,bytem Trpín 106. OZ navrhuje starostovi Města Poličky jmenovat za člena Rady obcí pro udržitelný rozvoj území pana Pavla Břenka, bytem Trpín 106.

 

Ad 4 ) OZ projednalo a schválilo žádost pana Luďka Žabokrtského, bytem Brno, Slepá 5, o odprodej části parcely 744/2 na výstavbu objektu bydlení. Člen OZ pan František Vaverka projedná s uživateli pozemku ukončení hospodářské činnosti na výše jmenované parcele. OZ pověřuje starostu k jednání s geodetickou firmou o zaměření parcely a k vypracování žádosti o posílení přívodu elektrické energie. OZ rozhodlo o posílení přívodu pro čtyři elektrické přípojky do lokality nad kostelem,která je určena k zastavění objekty bydlení.

 

.Ad 5 ) Starosta informoval OZ s výsledky jednání na vodoprávním úřadu v Poličce.Praktické informace o výkladu zákona 20/2004 Sb.( zánik povolení) nejsou ještě k dispozici a po jejich získání budeme občany informovat.

 

Ad 6 )  Starosta seznámil OZ se stavem projekčních prací na rekonstrukci budovy školy a vysvětlil model financování celé akce. OZ pověřuje starostu k dalším jednáním ve smyslu předchozích usnesení.

 

Ad 7 ) OZ projednalo a schválilo přihlášku obce Trpín do soutěže „Vesnice roku 2007“

 

Ad 8 ) Starosta seznámil OZ s informacemi ze Vzdělávání starostů obcí Pardubického kraje v krizovém řízení. OZ bude s materiály o krizovém řízení seznámeno na příštím zasedání. OZ ukládá místostarostovi,aby ve spolupráci s velitelem JSDHO Trpín a ing.Dvořákem Josefem zkontroloval a případně dopracoval základní dokumentaci obce pro krizové řízení.

 

Ad 9 ) OZ projednalo žádost Českého svazu včelařů ze dne 23.1.2007 o poskytnutí finančního příspěvku na rozvoj včelařství v obci. OZ schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč.

 

Ad 10) OZ projednalo znění petice proti diskriminaci obyvatel venkova, kterou organizuje Spolek pro obnovu venkova ČR. OZ se plně ztotožňuje s textem petice.

                    

                                              

 

 

Zapsal : ing.Dvořák Josef                                         Starosta : Tocháček Miloslav

 

 

 

 

Ověřil :  Petr Štěpař

             Milan Horníček