Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                  Břenek, Benno Šváb, Libor Havlíček

 

Ověřovatelé zápisu : Milan Horníček, Libor Havlíček

 

Program : 1. Zahájení

                   2.Prodej pozemků v Hlásnici

                   3.Rekonstrukce budovy školy

                   4.Rozpracovanost POV 2006

                   5.Oprava rozvodů vody a sociálního zařízení v KD

                   6.Plnění rozpočtu k 31.8.2006

                   7.Závěr

 

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

 

Vlastní jednání :

 

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

 

Ad 2 ) Starosta provedl místní šetření v Hllásnici se žadateli o odkup obecních pozemků. Po dohodě se žadateli jim starosta doporučil podat nové žádosti s přesnou specifikací parcel a tyto budou předmětem dalšího jednání OZ.

                             

Ad 3 ) Starosta informoval OZ o dalších jednáních o konečné fázi projektu rekonstrukce budovy školy tak, jak mu bylo uloženo usnesením OZ ze dne 12.9.2006. Ordinace lékaře se bude řešit společně s možností jejího dalšího využití pro sociální služby, které poskytuje AZASS Polička. Po konzultaci s projektantem se navrhne řešení, které bude vyhovovat všem předpisům pro využití ordinace jak pro lékařskou péči, tak pro sociální služby. Starosta vede jednání s AZASS Polička o možné finanční spoluúčasti na rekonstrukci ordinace.

Dále OZ znovu projednalo dispoziční řešení projektovaných bytů. Původně zamýšlené dva byty do 60 m2 v 2.NP a jeden větší byt ve 3.NP ( bez spoluúčasti SFRB ) navrhuje změnit v 2. i 3. NP na garsonku a byt o velikosti do 60 m2 .

OZ pověřuje starostu k dalším jednáním..

 

Ad 4 ) Rozpracovanost POV 2006 a akcí z grantů Pardubického kraje :

a)   oprava vozovek  -  dokončeno podle plánu

b) víceúčelové odpočinkové centrum – v současné době je akce dokončena, v jarních měsících příštího roku bude ještě dosázena zeleň.

c)  údržba zeleně – byly zahájeny práce u kaple v Hlásnici ,které se financují z vlastních prostředků. V poslední dekádě října začne odborná firma se zdravotním řezem stromů v obci podle „ Projektu úprav veřejné zeleně a prostranství, Mikroregionu Poličsko „

d) stavební úpravy víceúčelového hřiště – dokončeno podle dokumentace

Profinancování všech akcí bude v souladu s platnými předpisy a bude provedeno podle pokynů organizací, které poskytly finanční prostředky.

 

.Ad 5 ) OZ rozhodlo o rekonstrukci rozvodů vody v kuchyni KD. Podle finančních možností bude instalován ohřívač vody, vyměněny umývací dřezy a přizpůsobeny rozvody vody.Případná rekonstrukce záchodů v KD bude provedena do konce roku 2006 podle finančních možností rozpočtu obce.

 

Ad 6 ) Starosta seznámil OZ s plněním rozpočtu ke dni 30.9.2006.Plnění rozpočtu je v souladu s časovým plánem, v některých daňových příjmech  rozpočet asi nebude naplněn. Výhled do konce roku ukazuje, že rozpočet jako celek bude naplněn jak v příjmové, tak i ve výdajové části.

 

.Ad 7 ) Starosta zhodnotil uplynulé volební období, konstatoval, že v rámci obou obcí se postavilo a zrekonstruovalo hodně budov, vozovek a dalších zařízení. Stabilizoval se chod obecního úřadu a uplynulé volební období přineslo pro obec mnoho pozitivního.Na závěr poděkoval  všem zastupitelům a zaměstnancůmza práci v celém uplynulém období a schůzi ukončil.

.

 

                              .

                    

                                              

Zapsal : ing.Dvořák Josef                                        Starosta : Tocháček Miloslav

 

 

Ověřil : Milan Horníček

             Libor Havlíček