Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                  Břenek, Benno Šváb, Libor Havlíček

 

Ověřovatelé zápisu : Pavel Štěpánek, František Vaverka

 

Program : 1. Zahájení

                   2.Kontrola usnesení

                   3.Rekonstrukce budovy školy

                   4.Rozpracovanost POV 2006

                   5.Příprava akcí pro POV 2007

                   6.Plnění rozpočtu k 31.8.2006

                   7.Rozpočtová opatření

                   8.Dodatek smlouvy s Městem Polička

                   9.Závěr

 

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

 

Vlastní jednání :

 

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

 

Ad 2 ) OZ znovu projednalo žádost pana Hofmana o odprodej pozemku v Hlásnici a navrhuje provést místní šetření v době, kdy se bude požadovaný pozemek zaměřovat.

                             

Ad 3 ) Starosta seznámil OZ s předběžným projektem na opravu bývalé školy v Trpíně, který vypracovala projekční kancelář ing.Jaščevského. Členové OZ po seznámení s projektem souhlasí s navrhovaným řešením stavby. Starosta navrhnul možné způsoby financování stavby po vypracování konečného projektu a další varianty využití části stavby určené pro ordinace lékařů. OZ pověřuje starostu, aby prověřil možnost překreslení jednoho podlaží na dva malometrážní byty a v okolních obcích získal poznatky o výstavbě a financování obdobných typů bytů. Dále OZ pověřuje starostu k jednání s projektantem a dalšími institucemi tak, aby bylo možné na příštím jednání zastupitelstva v říjnu 2006 rozhodnout o finální podobě stavby a během listopadu 2006 vystavit stavebním úřadem územní rozhodnutí.

 

Ad 4 ) Rozpracovanost POV 2006 a akcí z grantů Pardubického kraje :

a)   oprava vozovek  -  dokončeno podle plánu

b) víceúčelové odpočinkové centrum – v současné době je hotovo zaměření, výkopy základů, vodoinstalace a elektroinstalace. Tento týden bude zahájena pokládka žulových chodníků a instalace mobiliáře.

c)  údržba zeleně – akce bude realizována na přelomu září a října 2006

d) stavební úpravy víceúčelového hřiště – dokončeno podle dokumentace

Profinancování všech akcí bude v souladu s platnými předpisy a bude provedeno podle pokynů organizací, které poskytly finanční prostředky.

 

.

 Ad 5 ) OZ rozhodlo o zařazení opravy vozovky k Mateřské škole do plánu akcí POV 2007 a pověřuje starostu vypracovat žádost.

 

Ad 6 ) Starosta seznámil OZ s plněním rozpočtu ke dni 31.8.2006

 

Ad 7 ) Starosta seznámil OZ s rozpočtovými opatřeními k 31.8.2006

 

Ad 8 ) OZ schvaluje dodatek číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě č 18/2003/P s Městem Polička ve věci přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků . Účinnost dodatku je od 1.1.2007.

 

.Ad 9 ) Starosta poděkoval za účast a jednání ukončil.

.

 

                              .

                    

                                              

Zapsal : ing.Dvořák Josef                                        Starosta : Tocháček Miloslav

 

 

Ověřil : Pavel Štěpánek

             František Vaverka