Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

Břenek, Benno Šváb, Libor Havlíček

 

Ověřovatelé zápisu : Milan Horníček, Pavel Štěpánek

 

Program : 1. Zahájení

2.Finanční hospodaření MŠ za rok 2005

3.Pečovatelská služba

4.Rekonstrukce školy

5.Dotace a granty 2006

6.Prodej pozemků

7.Rekonstrukce KD

8.Závěr

 

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

 

Vlastní jednání :

 

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

 

Ad 2 ) OZ projednalo a schvaluje závěrečný účet a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 dle předloženého návrhu ředitelky MŠ Trpín

Ad 3 ) Starosta seznámil OZ s činností OS Domov Bystré V obci Trpín vznikl požadavek na využití služeb sdružení. Starosta zprostředkuje požadavky na péči v součinnosti s pečovatelskou službou a navrhne zřízení místa pečovatelky pro klienty z Trpína a Hlásnice.

Ad 4 ) Starosta seznámil OZ se stavem příprav projektové přípravy na budově školy v Trpíně. Proběhla předběžná schůzka s projektantem a prohlídka na místě. Další schůzka s projektantem a detailní prohlídka objektu bude 14.dubna.

.

Ad 5 )

1. Park u Jednoty – byla přiznána dotace ve výši 72 000,-Kč dle žádosti. Zpracovávají se návrhy řešení.

2. Dostavba hřiště – žádost je evidována na Pardubickém kraji a zastupitelstvo Pk rozhodne 20.4.2006 na svém zasedání.

3. Vozovky – z POV schválena částka 120 000,- Kč na požadavek 300 000,- Kč. Příští týden přijede projektant na prohlídku lokalit pro opravu vozovek, tak jak byly schváleny na zasedání OZ dne 6.12.2005.

Ad 6 ) OZ navrhuje, aby rozhodnutí o prodeji pozemků na základě žádosti JUDr.Krušiny bylo prozatím odloženo. OZ pověřuje starostu, aby s žadatelem projednal celou žádost na místě a podal zprávu na příštím zasedání.

 

Ad 7 ) OZ projednalo návrh rozpočtu na rekonstrukci sociálního zařízení v KD Trpín, Vzhledem k finanční situaci a výhledu toku financí do 30.6.2006 navrhuje odložit tuto akci až na konec roku 2006 nebo ji přesunout až na rok 2007.

 

Ad 8 ) Starosta poděkoval za účast a jednání ukončil.

.

.

Zapsal : ing.Dvořák Josef Starosta : Tocháček Miloslav

 

 

Ověřil : Milan Horníček

Pavel Štěpánek