Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Obecně závazná vyhláška obce Trpín č.2/2007,

kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranstvía ukládají povinnosti k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti

Zastupitelstvo obce Trpín se na svém zasedání dne 8.2.2007 usnesením č,1/07 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,ve znění pozdějších předpisů,§ 10 písm.c) a d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,o obcích (obecní zařízení ),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl.1Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

1.  Na veřejných prostranstvích v obci,vyznačených na mapce a v soupisu parcelních čísel  v příloze  

     k této obecně závazné vyhlášce,je možný pohyb psů pouze na vodítku. 

2.  Za splnění povinnosti stanovené v odst. 1 odpovídá osoba doprovázející psa,popř.chovatel psa.

 

3.  Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby  a záchranných

     prací a na  psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.

 

4.  Ustanovení odst.1 se nevztahuje na lovecké psy při výkonu práva  myslivosti ve smyslu zvláštních

     právních předpisů.

 Čl.2Užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti 

Do zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti /budova obecního úřadu, kulturní dům,

zdravotní středisko a mateřská škola /,je zakázáno vstupovat se psy.

 Čl.3Zrušovací ustanovení

Touto obecně závacnou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Trpín o pohybu zvířat na území obcí Trpín a Hlásnice ze dne 28.12.2006.

 Čl.4

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti z důvodu obecného zájmu dnem 9.2.2007.

Pavel Břenek                                         Miloslav Tocháček
místostarosta                                                starosta