Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                  Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

Ověřovatelé zápisu : Petr Štepař, František Vaverka

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

Program :       1. Zahájení

                   2.Rekonstrukce budovy školy

                   3.Vodné pro rok 2007

                   4.Zásobování potravinami v Hlásnici

                   5.Plnění rozpočtu

                   6.Obecně závazné vyhlášky

                   7.Cena za odvoz a likvidaci TDO

                   8.Odprodej obecních bytů

                   9.Výkon přenesené působnosti na úseku staveb

                 10.Rozpočet pro rok 2007

                 11. Rozpočtové změny

                 12. Odměňování zaměstnanců

                 13. Příspěvek na provoz MŠ Trpín na rok 2007

                 14. Vnitřní organizační směrnice 

Vlastní jednání :

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

Ad 2 ) Starosta informoval OZ o postupu předprojektových příprav na rekonstrukci budovy školy. Projektant předal stavební dokumentaci k územnímu rozhodnutí, projekční práce byly ze strany projektanta vyčísleny na 79 135,-Kč a byly uhrazeny. Starosta vypracoval a předal žádost na SFRB o poskytnutí dotace na výstavbu nájemních bytů. OZ pověřuje starostu k dalšímu jednání ve smyslu předchozích zápisů z jednání OZ.

                             

Ad 3 ) OZ projednalo a schválilo výši vodného pro rok 2007 podle návrhu provozovatele vodovodu. Vodné pro rok 2007 bude 25,10 Kč/m3.

Dále starosta seznámil OZ s výsledkem hospodaření na vodovodu Trpín. Podle předloženého vyúčtování od provozovatele vodovodu vykazuje hospodaření za rok 2006 zisk. OZ schvaluje vytvořený zisk použít ještě v letošním roce na nákup jednoho nadzemního hydrantu a na opravu čerpadla . Hydrant bude v obci umístěn po konzultaci s SDH Trpín v jarních měsících.

Ad 4 ) Starosta projednal s občany Hlásnice situaci se zásobováním potravinami po uzavření prodejny .

Z jednání vyplynulo, že obec zajistí dovoz základních potravin na objednávku po tři dny v týdnu a následný výdej v Hlásnici.Tyto služby bude vykonávat paní Girgleová na dohodu o provedení práce a za úhradu cestovného. OZ schvaluje tento způsob zásobování a určuje výši odměny 50,- Kč/hodinu.

Dále schvaluje navrženou tříměsíční zkušební dobu systému zásobování a pověřuje starostu k vypracování dohody s paní Girgleovou.

.Ad 5 ) Starosta informoval OZ o stavu financování provozu obce během měsíce prosince 2006. Všechny podstatné platby jsou uhrazeny, do konce roku lze očekávat pouze příjmy z daňových výnosů a z prodeje dřeva. Konečný stav účtu k 31.12.2006 lze očekávat ve výši cca 700 000,- Kč.

Ad 6 )  OZ projednalo a schválilo připravené znění obecně závazné vyhlášky o pohybu zvířat na území obcí Trpín a Hlásnice.Vyhláška nabývá platnosti od 1.2.2007.

Dále OZ projednalo a schválilo dodatek č.1 k vyhlášce o místních poplatcích . Základní výše poplatku za psa se stanovuje ve výši 100,- Kč, další ustanovení vyhlášky zůstávají v platnosti.

.Ad 7 ) OZ projednalo na základě skutečných nákladů za likvidaci odpadu v roce 2006 a předpokládaných nákladů v roce 2007 cenu za likvidaci odpadu pro rok 2007. Předpokládané náklady pro rok 2007 jsou ve výši 202 000,- Kč. OZ schvaluje cenu pro rok 2007 ve výši 450,-Kč/osobu.

Výše poplatku bude zveřejněna v dodatku č.4 k vyhlášce č. 2/2001 o ceně za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2007.

Ad 8 ) OZ projednalo možnost odprodeje stávajících obecních bytů do osobního vlastnictví, pokud si o koupi nájemníci požádají. OZ s možností prodeje souhlasí a pověřuje starostu k získání informací o způsobu prodeje bytů.

Ad 9 ) Starosta seznámil OZ se zněním zákona č.183/2006  Sb.( stavebním zákonem), podle kterého dojde k ukončení činnosti stavební komise obce. Výkon činnosti na úseku stavebním přechází na místně příslušný stavební úřad do Bystrého.OZ bere na vědomí.

Ad 10 ) OZ projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce pro rok 2007.Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný a to příjmy i výdaje ve výši 3 559 300,- Kč.

Ad 11) OZ schvaluje rozpočtové změny na dotace : 17 700, Kč  (Volby Parlament) ,30 000,- Kč (Volby komunální a Senátní ) ,100 000,- Kč ( POV) , 50 000,-Kč ( Oprava hřiště) , 10 000,- Kč (SDH)

Ad 12) OZ projednalo a schválilo s účinností od 1.1.2007 výši mezd pro zaměstnance obecního úřadu v Trpíně podle § 5, odst. zákona 564/2006 Sb.  

Ad 13)  OZ projednalo a schválilo příspěvek na provoz  pro MŠ Trpín na rok 2007 ve výši 90 000,-Kč.

S výší příspěvku byla písemně seznámena ředitelka MŠ Trpín.

Ad 14) OZ projednalo a schválilo s účinností od 1.1.2007 nové vnitřní organizační směrnice

 obce Trpín.                    

                                              

Zapsal : ing.Dvořák Josef

Starosta : Tocháček Miloslav

Ověřil : Petr Štěpař

       František Vaverka