Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Zápis č.2/10

                                    ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 9.12.2010

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Pavel Břenek, Petr Štěpař, Petr Čípek, ing.Josef Štaud, Ladislav Štěpánek

Ověřovatelé zápisu : František Vaverka, Pavel Štěpánek

Program : 1. Zahájení, doplnění programu jednání

                   2. Plnění rozpočtu k 30.11.2010 a výhled financování do konce roku 2010

                   3. Inventarizace majetku

                   4. Dotace pro jednotku JSDHO pro rok 2011

                   5. Rozpočtová opatření

                   6. Příprava rozpočtu na rok 2011

                   7. Vodné pro rok 2010

                   8. Určení zástupce do Rady pro udržitelný rozvoj území - ORP Polička

                   9. Smlouva o zřízení věcného břemene

                  10. Podpora činnosti mladých hasičů SDH Trpín

                  11. Obecně závazná vyhláška 1/2011

                  12. Ukončení podporovaných akcí výstavby v obci

                  13. Provozování vodovodu Hlásnice    

                  14. Rozpočet DSO Mikroregion Poličsko      

                 15.  Vnitřní organizační směrnice                                           

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

Vlastní jednání :

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné. Dále seznámil OZ s doplňujícími body programu. Schváleno.

Ad 2 ) Ing.Dvořák seznámil OZ s čerpáním rozpočtu ke dni 30.11.2010. Příjmy k tomuto datu jsou ve výši 6 045 993,63 Kč a výdaje 7 565 149,45 Kč . OZ projednalo výhled příjmů a výdajů do konce roku 2010.

Podle rozboru výkazu FIN 2-12M lze konstatovat ,že příjmy i výdaje budou do konce roku v souladu s rozpočtem obce a hospodaření obce za rok 2010 skonči přebytkem.

Ad 3 ) Starosta vydal příkaz k inventarizaci majetku a jmenoval inventurní komisi ve složení :

                              Štěpař Petr                                            předseda

                              Dvořák Michal                                       člen        

                              Štěpařová Jana                                     člen

                              Vaverka František                                člen

                              Břenková Jana                                      člen

Ad 4 )  Místostarosta obce seznámil OZ se stavem JSDHO a návrhem financování pro rok 2010.

Obec získala bezúplatným převodem od obce Svojanov Š 706 RTHP. V současné době probíhá její oprava tak, aby toto vozidlo mohlo být zařazeno do výjezdu. OZ projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z prostředků Pardubického kraje na rok 2011 ve výši 60 000,- Kč.

Ad 5 ) Ing.Dvořák seznámil OZ s navrhovaným rozpočtovým opatřením č.7 ( sčítání lidu 2011- 2 874,- Kč ), č.8 ( neinvestiční výdaje pro SDH na rok 2010 - 7 080,-Kč). OZ projednalo a schvaluje rozpočtové opatření v předneseném návrhu.

Ad 6 )  Starosta obce seznámil OZ s přípravou rozpočtu na rok 2011. Jsou k dispozici predikce daňových příjmů na příští rok a podle skutečných příjmů a výdajů roku 2010 bude rozpočet připraven k projednání  na příští jednání OZ 28.12.2010.

Ad 7 )  OZ projednalo a schválilo výši vodného pro rok 2011 ve výši 30,70 Kč/m3.

Ad 8 )  OZ projednalo a schválilo pana Břenka Pavla jako zástupce obce Trpín do Rady pro udržitelný rozvoj území - ORP Polička

Ad 9 ) OZ projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi ČEZ distribuce a.s. a obcí Trpín. Jedná se přípojku NN k novostavbě manželů Štěpánkových, bytem Trpín 31, na parcele 1316/1 v k.ú.Trpín.

Ad 10) Na základě žádosti SDH Trpín OZ schválilo částku 20 000,- určenou na podporu činnosti mladých hasičů SDH Trpín v roce 2011.

Ad 11) OZ projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku na poplatníka pro rok 2011 je 500,- Kč. Vyhláška se vydává s účinností od 1.1.2011.

Ad 12) Starosta seznámil OZ se stavem vyúčtování podporovaných akcí za rok 2010.

a) oprava vozovek - akce dokončena, vyúčtování zasláno na PaK, celkové náklady byly 359 635,-Kč,

z prostředků PaK 100 000,- Kč a z prostředků obce 259 635,- Kč

b) hřiště u MŠ I.etapa - akce dokončena a částka 659 085,- Kč zaplacena z prostředků obce. Na SZIF předána závěrečná zpráva včetně dokumentace a žádost o proplacení částky 495 800,- Kč ze státních prostředků

c) oprava kaple v Hlásnici II.etapa - akce dokončena a zaplacena dodavateli. Připravuje se dokumentace k vyúčtování na MMR, z celkových nákladů 332 560,-Kč bylo 232 000,- Kč uhrazeno z prostředků MMR a 100 560,- Kč z prostředků obce.

Ad 13) OZ se zajímalo o postup v řešení provozu vodovodu v Hlásnici. Celou záležitost řeší se zástupci občanů Hlásnice odborný konzultant pan Oldřich Konývka. Obec Trpín bude o dalších krocích informována.

Ad 14) OZ projednalo a schválilo návrh rozpočtu DSO Mikroregion Poličsko na rok 2011.

Ad 15) OZ projednalo a schválilo VOS č.16/2010 - organizační strukturu obce Trpín s účinností od 10.12.2010. Zároveň se ruší VOS č.1/2010 ze dne 28.12.2009.

Zapsal : ing.Dvořák Josef                                  Starosta : Tocháček Miloslav

Ověřil : Pavel Štěpánek

             František Vaverka