Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Zápis č.6/10

                                    ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 14.10.2010

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Pavel Břenek, Petr Štěpař, Milan Horníček, Libor Havlíček, Štěpařová Jana, ing.Dvořák Josef

Ověřovatelé zápisu : Petr Štěpař, František Vaverka

Program : 1. Zahájení, kontrola usnesení

                   2. Plnění rozpočtu k 30.9.2010

                   3. Prodej pozemků ve vlastnictví obce

                   4. Kulturní akce do konce roku 2010

                   5. Pronájem nebytových prostor v KD

                   6.  Dohoda o správcovství v budově školy

                   7.  Rozpočtová opatření

                   8.  Opravy obecních budov

                   9. Zřizovací listina JSDO

                  10.  Zhodnocení uplynulého volebního období         

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

Vlastní jednání :

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

Ad 2 ) Ing.Dvořák seznámil OZ s plněním rozpočtu k 30.9.2010. K tomuto datu měla obec Trpín příjmy ve výši 5 415 313,-Kč a výdaje ve výši 6 782 651,-Kč. Plnění rozpočtu jak na straně příjmů i výdajů je v časovém souladu se schváleným rozpočtem. Dále OZ projednalo předpoklad příjmů a výdajů do konce roku 2010 a konstatuje, že hospodaření obce Trpín by nemělo být v rozporu se schváleným rozpočtem .                            

Ad 3 ) OZ projednalo a schválilo prodej pozemků ve vlastnictví obce :

- Šauer Petr, Trpín 24, část pozemkové parcely 1316/1 o výměře cca 150 m2 , která bude     oddělena geometrickým plánem ( pozemek se nachází před čp. 24 v Trpíně - předzahrádka )

- ing.Krušina Jaroslav a Marie,Bystré ,ul.Družstevní 346, část pozemkové parcely 1311/17 a část pozemkové parcely 196, které budou odděleny geometrickým plánem ( pozemky se nachází před čp. 44 v Trpíně - část zahrady před domem )       

- Štěpánek Josef, Trpín 39, část pozemkové parcely 1397/1, která bude oddělena geometrickým plánem                                ( pozemek se nachází před čp. 39 v Trpíně podél potoka )      

Ad 4 ) Místostarosta informoval OZ o připravovaných kulturních akcích :

         - Mikulášská nadílka pro děti                     5.12.2010 v 15 hodin

         - Vánoční koncert                                    19.12.2010 v 16 hodin

OZ souhlasí s návrhem.                  

Ad 5 ) OZ projednalo a schválilo pronájem nebytových prostor pro kapelu „Respekt". Kapele bude pronajmuta jedna místnost v přízemí KD jako zkušebna za částku 2 000,- Kč za kalendářní rok s účinností od 1.1.2011. OZ pověřuje starostu k vypracování smlouvy.                             

Ad 6 ) Starosta informoval OZ o vypracování dohody o správcovství v budově čp.55 v Trpíně s Petrem Štěpařem ve smyslu zápisu ze dne 28.12.2009 s účinností od 1.10.2010. Měsíční odměna byla schválena ve výši 500,- Kč

Ad 7 )  OZ projednalo a schválilo rozpočtová opatření číslo 1 až5 podle předloženého návrhu :

  1. 16 600,-Kč - volby Parlament ČR
  2. 100 000,- Kč - neinvestiční dotace od PaK na opravu vozovek
  3. 220 000,- Kč - veřejně prospěšné práce, příspěvek od úřadu práce
  4. 800 000,- Kč -  dle skutečných příjmů a výdajů
  5. 15 100,- Kč - volby do zastupitelstev obcí
  6. 950 500,-Kč - dle skutečných příjmů a výdajů

Ad 8 )  OZ projednalo na návrh pana Havlíčka opravu budovy hasičské zbrojnice v Hlásnici. Během měsíce října bude provedena prohlídka střechy zbrojnice a stanoven rozsah opravy. Jeho finanční krytí bude zahrnuto do rozpočtu obce na rok 2011.

Ad 9 ) Místostarosta obce seznámil OZ s novou zřizovací listinou JSDH obce Trpín. Jednotka je dále začleněna do kategorie JPO III. OZ po projednání schvaluje novou zřizovací listinu jednotky JSDHO a ruší zřizovací listinu DVPS ze dne 24.5.1996.

Ad 10)  Starosta obce zhodnotil uplynulé volební období a uvedl,že se podařilo zrealizovat významné akce pro další rozvoj a vzhled obce - přestavba budovy bývalé školy na 4 byty a občanskou vybavenost, hřiště u MŠ, oprava kaple v Hlásnici, přeložka vodovodu v lokalitě RD, rekonstrukce KD a oprava vozovek. Obec v roce 2007získala Oranžovou stuhu v soutěži Vesnice roku v Pardubickém kraji, letos se uskutečnilo setkání rodáků, podařilo se odkoupit do vlastnictví rybník v Trpíně a pomohli jsme vyřešit budoucnost vodovodu v Hlásnici. Na dobré úrovni je spolupráce se spolky, daří se organizovat společenský a kulturní život. Starosta závěrem poděkoval zastupitelům a zaměstnancům obce za velmi dobrou spolupráci.                                   

Zapsal : ing.Dvořák Josef                     Starosta : Tocháček Miloslav

Ověřil : František Vaverka

             Petr Štěpař