Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                  Břenek, Benno Šváb, Libor Havlíček

 

Ověřovatelé zápisu : Pavel Štěpánek, Libor Havlíček

 

Program : 1. Zahájení

                   2.Plnění rozpočtu k 31.10.2005

                   3.Inventarizace majetku

                   4.Cena za svoz TDO pro rok 2006

                   5.Příspěvek na podnikání

                   6.Opravy a údržba majetku v Hlásnici v roce 2006

                   7.Rekonstrukce sociálního zařízení v KD Trpín

                   8.Mzdové odměny v MŠ Trpín

                   9. Různé

                  10. Závěr

 

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

 

Vlastní jednání :

 

                  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

                  Ad 2 ) Starosta seznámil přítomné s plněním rozpočtu k 30.11.2005.OZ bere na

                             vědomí.

                  Ad 3 ) Předseda inventarizační komise seznámil OZ s postupem inventarizace

                              majetku. Inventura je fyzicky provedena , do konce roku IK provede ještě

                              kontrolu a porovnání stavu s inventárními knihami a vypracuje zápis o

                              provedené inventarizaci.

                              OZ bere na vědomí průběh inventarizace.

                  Ad 4 ) OZ schválilo cenu za svoz TDO pro rok 2006 ve výši 400 Kč na povinnou

                              osobu. Cena byla stanovena na základě skutečných nákladů za rok 2005

                              a předpokládaných nákladů pro rok 2006.     

                  Ad 5 )  OZ schválilo příspěvek na rozvoj podnikání pro paní Girgleovou na rok 2006

                              ve výši 12 000 Kč.

                  Ad 6 )  Starosta seznámil OZ s návrhem investičních a neinvestičních akcí pro rok 2006

                              v Hlásnici :

a)      oprava silnice u čp 20 – propadá se těleso vozovky,  je přerušen přívod vody

do požární nádrže. Po skončení zimy bude třeba iniciovat jednání mezi Obcí

Trpín a SÚS Pardubického kraje o opravě kritického místa. Dále bude třeba

projednat stav vozovky z Hlásnice na Předměstí.        

                              b)  opěrná zeď pod školou – je poškozena od kořenů vzrostlých lip nad zdí. Na

                                  jaře se bude řešit s odbornou firmou na údržbu zeleně úpravou prostoru nad

                                  zdí, případně odstraněním stromů.

                              c)  oprava vozovky od kapličky kolem čp. 35 na průběžnou komunikaci III.třídy

 

 

                  Ad 7 ) OZ projednalo a schválilo záměr rekonstrukce sociálního zařízení v KD Trpín

                              a pověřuje starostu aby zajistil dopracování rozpočtu o rozvody teplé vody v

                              obou místnostech.                       

                  Ad 8)  OZ schválilo mzdové odměny v MŠ dle návrhu .

                  Ad 9) Různé :

                              a ) informace o financování koncem roku – nebylo nutné brát úvěr

                              b ) prodloužení trasy autobusu do Hlásnice pro školáky /15,45 z Olešnice/

                 

                  Ad 10) Starosta poděkoval za účast a jednání ukončil.

                              .

                    

                                              

Zapsal : ing.Dvořák Josef                                        Starosta : Tocháček Miloslav

 

Ověřil : Pavel Štěpánek

             Libor Havlíček