Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Zápis č. 5/2010

z jednání zastupitelstva obce Trpín

konaného dne 15.9.2010

Přítomni : Miloslav Tocháček,  František Vaverka, Pavel Břenek, Petr Štěpař,  Libor    Havlíček

Omluveni: Milan Horníček, Pavel Štěpánek

Ověřovatelé zápisu: Petr Štěpař, Pavel Břenek

Program:        1. Zahájení

                        2. Kontrola usnesení

                        3. Obsazení nájemních bytů, nové žádosti

                        4. Zásobování Hlásnice pitnou vodou

                        5. Výstavba dětského hřiště - dokončení a předání

                        6. Mzdové záležitosti v MŠ

                        7. Vandalismus na hřbitově a v čekárnách

                        8. Podání žádostí o dotace

                        9. Usnesení

                      10. Závěr                                  

Ad1) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Ad2) Byl přečten zápis z usnesení z minulého jednání.

Ad3) Žadatelé ve stanoveném termínu dodali požadovanou dokumentaci dle s nařízení vlády č. 146/2003 Sb., další postup byl v souladu Pravidly pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby v Trpíně:

zastupitelstvo obce posoudilo návrh výboru pro věci sociální a zdravotní na  obsazení dvou volných bytů pro příjmově vymezené osoby a rozhodlo o přidělení takto:

- byt v 2. NP vlevo přiděluje  paní Marii Tiché, trvale bytem Trpín 6

- byt v 3. NP vlevo přiděluje sl. Daně Švancarové,  trvale bytem Trpín 58, která jej bude obývat s dcerou 

Do 30.9.2010 budou s budoucími nájemníky uzavřeny nájemní smlouvy na dobu 2 let.                                 

Žadatelka paní Anna Štěpánková bude písemně vyrozuměna, že její žádosti o přidělení bytu nebylo vyhověno.

Ad4) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem a výsledky jednání  o budoucnosti vodovodu v Hlásnici, které se konalo dne 5. září 2010. Ve smyslu ujednání z minulých setkání s občany Hlásnice předložila obec Trpín a společnost Vodní zdroje Chrudim, s.r.o., komplexní řešení budoucího provozování vodovodu. Po mnoha letech nejasností a nevyřešených problémů se na základě odborných doporučení občané Hlásnice v drtivé většině rozhodli o založení právního subjektu, který bude vodovod provozovat.

Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou nákladů na odbornou pomoc při založení provozního subjektu a prohlašuje, že obec Trpín bude v budoucnosti jeho partnerem.

Podrobný zápis z průběhu jednání je uložen ve spisech obce Trpín, v dokumentaci budoucího provozního subjektu, na úředních deskách obce a na webu  www.trpin.cz.

Ad5) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dokumentací o předání stavby „Výstavba dětského hřiště". Současný stav umožňuje bezpečné užívání dle provozní dokumentace a hřiště bude provozováno v souladu s projektem v rámci žádosti o dotaci.

V roce 2011 bude realizována II. etapa, v které bude celý areál doplněn o další herní prvky a odpočinkovou zónu s lavičkami. Celá revitalizace areálu je v rámci podpory z MAS Pro rozvoj Poličska, o.s.

Ad6)  Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na udělení odměny ředitelce MŠ v Trpíně ve výši 2 000,- Kč, v rámci dělení mzdových prostředků.

Ad7) Zastupitelstvo obce je hluboce rozhořčeno  projevy vandalismu a poškozování majetku na hřbitově v Trpíně a v autobusových čekárnách, zejména v dolní části obce. Dle vyjádření občanů je zřejmé, které osoby tyto prostory vyhledávají. Pokud se budou tyto projevy opakovat, zastupitelstvo ukládá starostovi oznámit tyto činy Policii ČR a žádat o prošetření.

Zastupitelstvo doporučuje rodičům, aby se zajímali o způsob trávení volného času svých nezletilých dětí, neboť je důvodné podezření, že některé aktivity ohrožují jejich mravní výchovu.

Ad8) Zastupitelstvo obce projednalo náměty na podání žádostí o dotace z POV Pardubického kraje pro rok 2011. Do 30.9.2010 budou podány 2 žádosti.

1. Výměna oken a dveří  na budově obecního úřadu - nevyhovující stav a únik tepla a dále oprava vnějších omítek

2. Úhrada úroku z úvěru, který má obec na rekonstrukci bývalé školy

Dále zastupitelstvo obce rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektu na „Odkanalizování obce a čištění odpadních vod" v Trpíně. Na tuto akci bude podána žádost o podporu z Pardubického kraje.

Ad9) Usnesení ( je součástí zápisu )

 

Ad10) Starosta poděkoval za účast a jednání ukončil

Zapsal: Miloslav Tocháček                                                                                                                                                                                                                          Miloslav Tocháček

                                                                                                                              starosta

Ověřil: Petr Štěpař

           

            Pavel Břenek

V Trpíně 15.9.2010