Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

Břenek, Benno Šváb

 

Omluven : Libor Havlíček

 

Ověřovatelé zápisu : Benno Šváb , Milan Horníček

 

Program : 1. Zahájení

2.Plnění rozpočtu k 31.10.2005

3.Rozpočtová opatření

4.Kulturní akce v roce 2006, pravidla pronájmu KD a výletiště

5.Záměr investičních a neinvestičních akcí pro rok 2006

6.Cena vodného pro rok 2006

7. Jmenování inventarizační komise

8. Rekonstrukce a využití budovy školy

9.Činnost OS DOMOV Bystré

10.Poplatky za skládkování v Bystrém, smlouva s TS Bystřice

11.Kulturní akce

12. Různé

13. Závěr

 

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

 

Vlastní jednání :

 

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

Ad 2 ) Starosta seznámil přítomné s plněním rozpočtu k 31.10.2005.OZ bere na

vědomí.

Ad 3 ) ing.Dvořák seznámil OZ s rozpočtovými opatřeními a úpravou rozpočtu.

OZ schvaluje.

Ad 4 ) OZ navrhuje pozvat na společné jednání zástupce všech spolků v obci. Zde budou

seznámeni s kulturními akcemi na rok 2006, které bude pořádat obecní úřad a

společně vypracují kalendář kulturních akcí pro rok 2006. Mimořádné akce ,které

nebudou v kulturním kalendáři, povoluje po konzultaci s pořadatelem starosta.

OZ stanovilo pravidla pronájmu kulturních zařízení.

Pronájem KD :

a ) spolky a občanská sdružení 1 800 Kč + služby spojené s pronájmem

b ) soukromé osoby z obce 500 Kč + služby spojené s pronájmem

Pronájem výletiště :

a ) spolky a občanská sdružení 1 500 Kč

b ) soukromé osoby z obce 500 Kč + služby spojené s pronájmem

Prostory kulturních zařízení budou vybaveny hygienickými potřebami

a prostředky na úklid.

 

Ad 5 ) Starosta seznámil OZ s návrhem investičních a neinvestičních akcí pro rok 2006 :

a ) dokončení oprav vozovek v obci Trpín –

1 ) úsek od čp. 89 po čp. 70 – asfaltový povrch

2 ) úsek od čp. 70 přes hráz rybníka na hlavní silnici – asfaltový povrch.

3 ) úsek hlavní silnice po čp. 42 – asfaltový povrch

4 ) úsek od čp. 74 po čp. 67 - recyklát

5 ) úsek od čp. 84 po čp. 51 – recyklát

6 ) prostranství kolem kaple v Hlásnici - asfaltový povrch

Na výstavbě úseků uvedených pod bodem 2 a 3 je nutná finanční spoluúčast

firmy Agrovysočina a.s. Bystré z důvodu nadměrné zátěže vozovek zemědělskou

přepravou. OZ pověřuje starostu k jednání s ředitelem a.s..

b ) vypracování návrhu a realizace parkových úprav u Jednoty v Trpíně

c ) dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení v Trpíně

d ) dostavba hřiště – přístřešek, stojan na kola, odpadkové koše

e ) rekonstrukce WC v kulturním domě, montáž dělících stěn na sále KD

OZ souhlasí s plánem akcí a pověřuje starostu, aby návrhy byly v rámci finančních

možností zapracovány do rozpočtu na rok 2006.

Ad 6 ) OZ schvaluje cenu vodného pro rok 2006 ve výši 24,05 Kč/ m3.

Ad 7 ) Starosta jmenoval inventurní komisi ve složení :

Vaverka František předseda

Štěpánek Pavel místopředseda

Štěpařová Jana člen

Šváb Benno člen

Havlíček Libor člen

Horníček Milan člen

Ad 8 ) OZ projednalo a schválilo záměr rekonstrukce budovy školy čp.55 v Trpíně.

V rámci rekonstrukce se plánuje přestěhování knihovny do přízemí a v prostorách

1.patra výstavba bytových jednotek. OZ pověřuje starostu k výběru projektanta

pro návrh studie a případného projektu.

Ad 9 ) Starosta informoval OZ o aktivitách OS DOMOV Bystré.

Ad 10) Starosta informoval OZ o zvýšení ceny za skládkování TDO na skládce v Bystrém,

smlouva bude uzavřena s TS Bystré.

Poplatek za uložení TDO pro rok 2006 bude ve výši 925 Kč/ t.Dále seznámil OZ

s přílohou č.2 ke smlouvě s TS Bystřice nad Pern.č. 41/2005 o svozu a nakládání s

odpady v roce 2006. Cena svozu zůstane na úrovni r. 2005. Ad 11) Místostarosta seznámil OZ plánovanými kulturními akcemi v prosinci :

- 18.12.2004 Vánoční koncert dechové hudby „ Koroužanka“

Ad 12) Různé :

a ) informace o proběhlém svozu nebezpečných odpadů

b ) předběžná kalkulace ceny za svoz TDO pro rok 2006

c ) prodloužení trasy autobusu do Hlásnice pro školáky /15,45 z Olešnice/

d ) v průběhu ledna 2006 proběhnou setkání s občany v obou obcích

Ad 13) Starosta poděkoval za účast a jednání ukončil.

Další jednání OZ bude 28.12.2006 v 18,00 hod.

 

 

Zapsal : ing.Dvořák Josef Starosta : Tocháček Miloslav

 

Ověřil : Horníček Milan

Šváb Benno