Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Zápis č.8/08

                                    ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 30.12.2008

Přítomni : Miloslav Tocháček, František Vaverka, Pavel Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček, Milan Horníček, Jana Štěpařová, ing. Dvořák Josef

Ověřovatelé zápisu : Pavel Štěpánek, Milan Horníček

Program : 1. Zahájení

                   2.Přestavba budovy školy

                   3.Rozpočtová opatření

                   4.Rozpočet na rok 2009

                   5.Výstavba vodovodu k parcelám pro RD

                   6.Rekonstrukce KD

                   7.Prodej pozemků

                   8.Ceny obecních pozemků

                   9. Svoz odpadů a cena pro rok 2009

                 10. Strategický plán rozvoje obce Trpín na rok 2009

                 11. Integrovaný operační program - CzechPOINT

                 12. Výše příspěvku pro MŠ Trpín na rok 2009 

                 13. Návrh rozpočtu Svazku obcí AZASS

                 14. Mzdy a odměny pro rok 2009

                 15. Různé                     

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

Vlastní jednání :

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

Ad 2 ) Starosta informoval OZ o stavu prací a seznámil s financováním  přestavby budovy školy ke dni 30.12.2008

Ad 3 ) Ing.Dvořák seznámil OZ s navrhovaným rozpočtovým opatřením č.9 ( neinvestiční výdaje pro SDH na rok 2008 ) a č.10 ( úprava rozpočtu dle skutečných příjmů a výdajů ). OZ projednalo a schvaluje rozpočtové opatření v předneseném návrhu.                 

Ad 4 ) OZ projednalo a schválilo přednesený návrh rozpočtu obce Trpín na rok 2009. Rozpočet byl schválen , příjmy 4 294 400,-Kč, výdaje ve výši 5 494 400,- Kč, financování 1 200 000,-Kč. Rozpočet bude přílohou zápisu.

Ad 5 ) Starosta informoval OZ o dokončení výstavby vodovodu k parcelám pro RD. Akce je celá zaplacena , od dodavatele stavby je doložena veškerá dokumentace a na začátek roku 2009 se připravuje kolaudace stavby a závěrečné vyhodnocení.

Ad 6 ) Starosta informoval OZ o průběhu a ukončení rekonstrukce na KD V Trpíně.Byla provedena modernizace sociálních zařízení, montáž akustických prvků v sále a montáž dělících stěn mezi sály a před schodištěm. Rekonstrukce je zaplacena a celkové náklady byly ve výši 587 000,- Kč. V termínu bude provedeno závěrečné vyhodnocení.

Ad 7 ) OZ projednalo a schválilo prodej pozemků v Trpíně podle žádostí :

  • - Kosová Helena , Sevastopolská 6, Brno, parcela 184/2, 1397/9 a 1311/10 část vk.ú. Trpín
  • - Andrlík František, 9.května 803, Litomyšl, parcela 744/3 část vk.ú.Trpín
  • - Kopecký Antonín, Nevanova 1053/21, Praha, parcela 744/3 část vk.ú. Trpín

Ad 8 ) OZ projednalo stanovení ceny pro prodej pozemků v katastru obce Trpín a Hlásnice. Vzhledem k rozdílnosti názorů byl tento bod jednání přesunut na příští zasedání OZ. OZ pověřuje starostu, aby prověřil ceny pro prodej pozemků v okolních obcích.

Ad 9 ) OZ projednalo na základě skutečných nákladů za likvidaci odpadu v roce 2008 a předpokládaných nákladů v roce 2009 cenu za likvidaci odpadu pro rok 2009. Předpokládané náklady pro rok 2009 jsou ve výši 248 000,- Kč. OZ schvaluje cenu pro rok 2009 ve výši 500,-Kč/osobu.

Výše poplatku bude zveřejněna v dodatku č.6 k vyhlášce č. 2/2001 o ceně za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2009. Celkové náklady na povinnou osobu pro rok 2009 jsou 540,-Kč, ale vzhledem k státní regulaci ceny za likvidaci odpadu budou občané platit výše uvedenou částku a rozdíl bude hradit obec z vlastních prostředků.

Ad 10 ) OZ projednalo a schválilo navržený strategický plán rozvoje obce Trpín pro rok 2009

Ad 11 ) Starosta seznámil OZ s možností využití finanční podpory z Ministerstva vnitra při zřizování kontaktních míst systému CzechPOINT. OZ projednalo a schválilo podmínky rozhodnutí o přidělení dotace v souladu s Integrovaným operačním programem pro období 2007 - 2013 a pověřuje starostu vypracovat žádost o udělení dotace.

Ad 12 ) Na základě §28 zákona 250/200Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ne znění pozdějších předpisů OZ projednalo a schválilo výši příspěvku na provoz MŠ Trpín na rok 2009 ve výši 130 000,- Kč.

Ad 13 ) OZ projednalo a schválilo návrh rozpočtu Svazku obcí AZASS na rok 2009.

Ad 14 ) Starosta seznámil OZ s návrhem mezd  pro zaměstnance obce a návrhem odměn pro členy zastupitelstva obce na rok 2009. OZ schvaluje.

Ad 15 )

  1. OZ projednalo možnost vydávání periodické tiskoviny obce, kde by občané byli několikrát do roka informování o aktuálním dění v obci.OZ prodiskutovalo obsah tiskoviny, četnost vydávání, distribuci a dále navrhuje se k tomuto bodu vrátit na příštím zasedání OZ, kde tyto a ostatní podrobnosti budou projednány. OZ pověřuje starostu, aby zjistil právní aspekty vydávání tiskovin a v okolních obcích našel inspiraci k vzhledu tiskoviny.
  2. OZ pověřuje starostu a místostarostu, aby do příštího zasedání OZ projednali s vytypovanými občany vedení kroniky obce Trpín .                                            

Zapsal : ing.Dvořák Josef                                                   Starosta : Tocháček Miloslav

Ověřil : Milan Horníček

             Pavel Štěpánek