Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Zápis č.7/08

ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 4.12.2008

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Pavel Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček, Milan Horníček

Ověřovatelé zápisu : Pavel Štěpánek, Milan Horníček

Program : 1. Zahájení

                   2.Přestavba budovy školy

                   3.Inventarizace majetku

                   4.Plnění rozpočtu k 30.11.2008 a rozpočtová opatření

                   5.Rozpočet Mikroregionu Poličsko na rok 2009

                   6.Rekonstrukce KD

                   7.Výstavba vodovodu

                   8.Vodné pro rok 2009

                   9. Správcovství v budově školy v Hlásnici

                 10. Různé

                       

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

Vlastní jednání :

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

Ad 2 ) Starosta informoval OZ o stavu prací a seznámil s financováním  přestavby budovy školy ke dni 3.12.2008

Ad 3 ) Starosta vydal příkaz k inventarizaci majetku a jmenoval inventurní komisi ve složení :

                              Štěpař Petr                                            předseda

                              Dvořák Michal                                       člen        

                              Štěpařová Jana                                     člen

                              Vaverka František                                 člen

                              Havlíček Libor                                       člen

                              Břenková Jana                                      člen

                 

Ad 4 ) OZ projednalo plnění rozpočtu obce Trpín k 30.11.2008. K tomuto datu jsou příjmy ve výši 5 195 493,94 Kč a výdaje 5 699 027,Kč. Dále OZ projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.7 ( úprava rozpočtu podle skutečných příjmů a výdajů ) a č. 8 ( neinvestiční dotace -stavební úpravy KD ).

Ad 5 ) OZ projednalo a schválilo návrh rozpočtu Mikroregionu Poličsko na rok 2009. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.

Ad 6 ) Starosta informoval OZ o průběhu rekonstrukce na KD V Trpíně.Byla provedena modernizace sociálních zařízení, montáž akustických prvků v sále a montáž dělících stěn mezi sály a před schodištěm. Financování celé akce bude z prostředků získaných za „Oranžovou stuhu - VR 2007" a vlastními prostředky.  

Ad 7 ) Starosta informoval OZ o ukončení výstavby vodovodu k parcelám pro rodinné domky. Akce je postavena přesně podle projektu a zaplacena z prostředků MMR. Dodavatel předal kompletní dokumentaci a kolaudace proběhne počátkem roku 2009.

Ad 8 ) OZ projednalo a schválilo výši vodného pro rok 2009 ve výši 27,65 Kč/m3.

Ad 9 ) OZ schválilo dohodu o správcovství v budově bývalé školy v Hlásnici s nájemcem části nebytových prostor panem Radomírem Havlíkem, bytem Škárova 9, Brno. Pan Havlík bude jediným správcem této budovy s právem umožnit nekomerční využívání ostatních prostor budovy školy. OZ si vyhrazuje , že prostory mohou být využívány občany obce a ostatními rekreanty, kteří v obci vlastní nemovitost.

Ad 10 )

  1. OZ projednalo přípravu ceny za svoz a likvidaci TDO na rok 2009. konečná cena bude určena na příštím jednání 30.12.2008
  2. Starosta informoval o nabídce historických map v digitální podobě, připravovaných projektech v rámci MAS Poličsko a o možnosti využití grantů a dotací z Pardubického kraje a MMR
  3. OZ projednalo možnosti vypracování projektu nebo studie na čistění odpadních vod v obci.

                                              

Zapsal : ing.Dvořák Josef                         Starosta : Tocháček Miloslav

Ověřil : Milan Horníček

             Pavel Štěpánek