Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Zápis č.6/08

                                    ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 6.11.2008

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Pavel Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček, Milan Horníček

Ověřovatelé zápisu : Petr Štěpař, Milan Horníček

Program : 1. Zahájení

                   2.Přestavba budovy školy

                   3.Rozpočtová opatření

                   4.Plnění rozpočtu k 31.10.2008

                   5.Prodej pozemků

                   6.Oprava střech na budově mateřské školy

                   7.Dotace na výstavbu infrastruktury

                   8.Různé               

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

Vlastní jednání :

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

Ad 2 ) Starosta informoval OZ o stavu prací na přestavbě budovy školy :

:  je dokončena střešní konstrukce, pracuje se izolacích střechy a připravuje se pokládka střešní krytiny. Na celém objektu byla osazena plastová okna. K 6.11.2008 bylo profakturováno

2 723 000,- Kč.

Ad 3 ) Ing.Dvořák seznámil OZ s navrhovaným rozpočtovým opatřením č.5 ( neinvestiční dotace na požární techniku ) a č.6 ( podpora a oprava válečných hrobů ). OZ projednalo a schvaluje rozpočtové opatření v předneseném návrhu. Schválené rozpočtové opatření bude přílohou zápisu.                

Ad 4 ) OZ projednalo plnění rozpočtu obce Trpín k 31.10.2008. K tomuto datu jsou příjmy ve výši 4 781 423,10 Kč a výdaje 4 915 763,37 Kč.

Ad 5 ) OZ projednalo a schválilo prodej pozemků v Hlásnici podle žádostí :

  • - Jana a Petr Fialovi, Jugoslávská 130, Brno, parcela 624/1 část vk.ú.Hlásnice
  • - Zbyněk Pyžík, Tererova 6, Brno, parcela 617/4 část vk.ú.Hlásnice

Ad 6 ) OZ projednalo ukončení opravy střechy na čp. 121 firmou GERIŠER-HYDROIZOLACE na ploše 98 m2 v ceně 95 634,- Kč. Manželé Girgleovi uhradí podíl na vlastnictví objektu ve výši

28 800,- Kč.

Ad 7 ) Starosta informoval OZ o přidělení finančních prostředků ve výši 213 000,- z prostředků MMR na výstavbu technické infrastruktury - výstavba vodovodu k parcelám pro rodinné domky. Vzhledem k tomu, že akce musí být ukončena a uhrazeny faktury do 12.12.2008, bude neprodleně zajištěn dodavatel stavby.

Ad 8 )

1. OZ projednalo žádost nájemce budovy školy v Hlásnici o vyřešení správcovství v uvedené nemovitosti. OZ schvaluje jako správce současného nájemce pana Havlíka Radomíra a pověřuje starostu vypracovat smlouvu o správcovství.                                              

Zapsal : ing.Dvořák Josef                                                   Starosta : Tocháček Miloslav

Ověřil : Milan Horníček

             Petr Štěpař