Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Zápis č.5/08

                                    ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 23.9.2008

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Pavel Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

Omluven :  Milan Horníček

Ověřovatelé zápisu : František Vaverka, Petr Štěpař

Program : 1. Zahájení

                   2.Přestavba budovy školy

                   3.Závěrečný účet AZZAS

                   4.Akce POV 2009

                   5.Plán akcí MAS

                   6.Sociální situace v čp. 63

                   7.Odměny v MŠ Trpín

                   8.Dodatek k vnitřní organizační směrnici

                   9.Rozšíření veřejného osvětlení

                 10.Kaple v Hlásnici

                 11.Oprava pomníku v Hlásnici

                 12.Příspěvek pro včelaře

                 13.Zakoupení CD nosičů   

                 14. Rozpočtové opatření

                 15.Různé   

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

Vlastní jednání :

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

Ad 2 ) Starosta informoval OZ o stavu prací na přestavbě budovy školy :

:  jsou položeny stropy v 1.NP, probíhá výstavba obvodových zdí 2.NP, objekt je připraven na montáž plastových oken a bude se připravovat montáž krovu a střechy. Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny za účasti investora, dodavatele a stavebního dozoru.V současné době je proinvestováno cca 2 000 000,- Kč.

Ad 3 ) OZ projednalo závěrečný účet DSO Svazek obcí AZZAS za rok 2007.              

Ad 4 ) OZ projednalo a schválilo návrh akcí pro POV Pardubického kraje 2009. OZ rozhodlo zařadit do tohoto programu na rok 2009 opravu místních komunikací vedle KD a nad požární nádrží u KD v rozsahu cca 600 m2.

Ad 5 ) OZ projednalo a schválilo plán akcí pro MAS Pro rozvoj Poličska na roky 2009 - 2012 :

a) 2009 - půdní vestavba v budově obecního úřadu

b) 2010 - dětský koutek na zahradě MŠ

c) 2011 - příprava výstavby fotbalového hřiště se zázemím

d) 2012 - výstavba zázemí pro provoz letního parketu

Ad 6 ) OZ projednalo sociální situaci v čp.63 v Trpíně ve smyslu zápisu  zasedání OZ  4/08 ze dne 31.7.2008.

Situace byla řešena sociálním výborem ve spolupráci se starostou obce. Po jednání s rodinou Graciasových došlo ke zklidnění rodinné situace, přesto stav vyžaduje neustálou pozornost . Obec Trpín pomáhá  s vypracováním žádostí pro dávky sociální podpory.

 Ad 7 ) OZ projednalo a schválilo odměny pro ředitelku a ostatní pedagogické pracovníky MŠ Trpín

Ad 8 )  OZ projednalo a schválilo dodatek č. 1 k vnitřní organizační směrnici ze dne 1.1.2007

Ad 9 ) OZ projednalo a schválilo rozšíření veřejného osvětlení v Hlásnici o jedno  svítidlo, které bude umístěno na stávající sloup pod školou.

Ad 10 ) OZ projednalo stavebně technický stav kaple v Hlásnici . Bylo rozhodnuto ve spolupráci s odborem kultury a památkové péče Kr.ú.Pardubice  kapli zapsat do registru kulturních památek ČR.

Poté budou učiněny kroky k posouzení stavby znalcem a bude vypracován plán oprav.

Ad 11 ) Starosta informoval OZ o přidělení dotace ve výši 20 000,-kč na opravu válečného hrobu v Hlásnici. Z této dotace budou hrazeny opravy písma a podstavce pomníku.

Ad 12 ) OZ projednalo žádost Základní organizace českého svazu včelařů Starý Svojanov o příspěvek na léčiva k zlepšení zdravotního stavu včelstev. OZ schválilo příspěvek ve výši 2 000,- Kč.

Ad 13 ) OZ projednalo a schválilo zakoupení 200 kusů CD nosičů s varhaní hudbou z kostela

sv. Václava v Trpíně v ceně 100,- Kč za kus. Část zakoupených nosičů bude určena k prodeji a část bude k prezentaci obce.

Ad 14 ) OZ projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4 ( Volby do zastupitelstev krajů). 

Ad 15 )

1. OZ projednalo žádost manželů Evy a Miroslava Němcových , Hlásnice 40 o prodej některých parcel v blízkosti jejich nemovitosti. Po prohlídce na místě samém OZ rozhodlo, že o prodeji nebude jednáno do doby, než se vyjasní ostatní vlastnické vztahy v sousedství.

2. Místostarosta seznámil OZ s obsahem semináře firmy EKO-KOM o separaci papíru a skla. V příštím roce firma poskytne dotované kontejnery na separaci bílého skla a papíru.OZ projednalo a schválilo nákup kontejneru na hřbitovní odpad, který bude pravidelně vyvážen.

3. Místostarosta informoval OZ o kulturních akcích do konce roku 2008 :

- 28.9.2008 spolupodílení na akci varhaní koncert v kostele

- 11.10.2008 setkání harmonikářů

- 6.12.2008 mikulášská nadílka

- 21.12.2008 vánoční koncert

4. OZ projednalo a schválilo opravu havarijního stavu střechy na budově MŠ Trpín čp.121                                           

Zapsal : ing.Dvořák Josef                                                   Starosta : Tocháček Miloslav

Ověřil : František Vaverka

             Petr Štěpař