Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Zápis č.4/08

                                    ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 31.7.2008

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Petr Štěpař, Libor Havlíček

Omluven :  Pavel Břenek

Ověřovatelé zápisu : Libor Havlíček, Petr Štěpař

Program : 1. Zahájení

                   2.Přestavba budovy školy

                   3.Pronájem nebytových prostor

                   4.Plnění rozpočtu k 30.6.2008 a rozpočtová opatření

                   5.Sociální situace v čp.63 v Trpíně

                   6.Zásobování vodou v Hlásnici         

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

Vlastní jednání :

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

Ad 2 ) Starosta informoval OZ o stavu prací na přestavbě budovy školy :

:  započala pokládka překladů oken a montáž stropní konstrukce v 1 NP.Příští týden se započne s betonáží stropů. Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny za účasti investora, dodavatele a stavebního dozoru.

Ad 3 ) OZ projednalo  žádost pana Radomíra Havlíka o pronájem nebytových prostor v budově bývalé školy v Hlásnici za účelem provozování bufetu.

OZ souhlasí s pronájmem požadovaných prostor a pověřuje starostu k vypracování nájemní smlouvy, kde budou  dohodnuty podmínky pronájmu . Dále OZ schvaluje nájemné ve výši

1 Kč/ m2/rok.                

Ad 4 ) Starosta seznámil OZ s plněním rozpočtu k 30.6.2008. Příjmy 2 642 375 Kč a výdaje 2 446 723 Kč. Dále OZ projednalo a schválilo rozpočtová opatření č.2 a č.3.

Ad 5 ) OZ projednalo složitou sociální situaci v rodině Graciasových v čp.63 v Trpíně. OZ pověřuje sociální výbor a starostu,aby společně s výše jmenovanou rodinou se v co nejkratším termínu sešli v kanceláři obecního úřadu a pokusili se celou situaci vyřešit v rámci pravomocí obce a za spolupráce se sociálním odborem MÚ Polička  a dětskou lékařkou MUDr. Laštůvkovou.

Ad 6 ) OZ projednalo technický stav vodovodního zařízení a zásobování pitnou vodou občanů v Hlásnici. Vzhledem k tomu, že vodovod v Hlásnici není v majetku obce Trpín, ale v údajném společném vlastnictví občanů Hlásnice, nelze do tohoto zařízení investovat . OZ doporučuje občanům Hlásnice, aby provedli nezbytnou údržbu vodovodu a výběrem vodného si vytvořili nutné finanční prostředky pro provoz vodovodní sítě. OZ dále doporučuje občanům Hlásnice, aby zásobování vodou uvedli do souladu s platnou legislativou pro dodávky pitné vody.                                             

Zapsal : ing.Dvořák Josef                                                   Starosta : Tocháček Miloslav

Ověřil : Libor Havlíček

             Petr Štěpař