Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Zápis č.3/08

                                    ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 30.6.2008

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Pavel Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

Omluven :  Milan Horníček

Ověřovatelé zápisu : František Vaverka, Petr Štěpař

Program : 1. Zahájení

                   2.Závěrečný účet svazku obcí AZZAS

                   3.Závěrečný účet DSO Mikroregion Poličsko

                   4.Závěrečný účet obce Trpín za rok 2007

                   5.Výsledek hospodaření MŠ Trpín za rok 2007

                   6. Digitalizace katastrálních území Trpín a Hlásnice

                   7. Daň z nemovitosti

                   8. Záměr prodeje majetku

                   9. Žádosti o přidělení obecních bytů

                 10. Přestavba budovy školy

                 11. Rozpočtové opatření

                 12. Projednání výsledku kontroly hospodaření obce

                 13. Různé               

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

Vlastní jednání :

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

Ad 2 ) Starosta seznámil OZ s návrhem závěrečného účtu svazku obcí AZZAS :

příjmy : 32 195 000,- Kč

výdaje:  23 421 000,- Kč

OZ schvaluje závěrečný účet v předloženém návrhu                           

Ad 3 ) Starosta seznámil OZ s návrhem závěrečného účtu DSO Mikroregion Poličsko :

příjmy :  955 900,- Kč

výdaje :  690 800,- Kč

OZ schvaluje závěrečný účet v předloženém návrhu                

Ad 4 )  OZ projednalo a schválilo závěrečný účet obce Trpín za rok 2007. OZ vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením s výhradami.

Ad 5 ) OZ projednalo výsledek hospodaření MŠ Trpín za rok 2007a schvaluje použití hospodářského výsledku dle návrhu ředitelky MŠ. Dále projednalo a schválilo mimořádnou odměnu pro ředitelku MŠ ve výši 5 000,- Kč.

Ad 6 ) Starosta informoval OZ o konání revize údajů katastru nemovitostí. Katastrální pracoviště Svitavy bude v souladu s § 7 zákona 344/1992 Sb.provádět v katastrálních územích Trpín a Hlásnice revizi souladu údajů katastru nemovitostí se současným stavem v terénu. Revize bude prováděna v červenci a srpnu  letošního roku.

Ad 7 ) Starosta seznámil OZ s novými zákonnými úpravami daně z nemovitostí. OZ po projednání schválilo, že koeficient pro výpočet daně z nemovitostí pro obec Trpín a Hlásnici měnit nebude a zůstane na hodnotě 1,00.

Ad 8 ) OZ projednalo a schválilo záměr prodej pozemků podle došlých žádostí :

                  - Štěpař Václav, Polička - p.p.č.37 a 52 v k.ú. Hlásnice

Všechny pozemky jsou v k.ú.Hlásnice  , jsou užívány jako zahrady .

Ad 9 ) OZ projednalo žádosti o přidělení obecních bytů od pana Andrlíka Michala,bytem Trpí 67 a paní Žílové Veroniky,bytem Trpín 126. Žadatelé budou v souladu s vyhláškou č. 143/01 vyzváni k doplnění potřebných dokumentů.

Ad 10)  Starosta informoval OZ o stavu prací na přestavbě budovy školy :

  • - vpřízemí dokončeny hrubé stavby jednotlivých objektů
  • - v1.NP dokončena demolice a snížení stropů, dělají se rozvody vody a elektřiny
  • - začínají se pokládat překlady a připravuje se montáž stropů 1. NP
  • - byly prodány druhotné suroviny - železo a stará dřevěná vazba
  • - k30.6.2008 byly provedeny stavební práce vhodnotě 1274000,- Kč

Ad 11) OZ projednalo rozpočtové opatření  č. 1 o přidělení finančních prostředků na opravu komunikací

Ad 12) Starosta seznámil OZ se zápisem z kontroly hospodaření obce, která proběhla 29.5.2008

Závěrečné hodnocení kontroly bylo s výhradou, ale nedostatky neměly vliv na výsledek hospodaření. OZ projednalo a schválilo nápravná opatření k jednotlivým nedostatkům

Ad 13) Různé :

1.Odkup pozemků od pana Andrlíka Zdeňka, bytem Trpín 15 - starosta projednal odkoupení s vlastníkem, pozemky jsou zaměřeny.Parcela 675/17 bude použita pro rozšíření stavební parcely č.1 a parcela č.675/18 bude zajišťovat přístup k vodnímu zdroji ve vlastnictví obce Trpín. Starosta zajistí vypracování kupní smlouvy.

2. Návštěva v Maďarsku - starosta informoval OZ o programu, zhodnotil celou akci. OZ souhlasí s návštěvou z partnerské obce v příštím roce .

3. Starosta informoval OZ o provedené opravě vozovek od čp.43 po čp. 46. Dále informoval o dokončení elektronického zabezpečení budovy OÚ v Trpíně.                                            

Zapsal : ing.Dvořák Josef                                                   Starosta : Tocháček Miloslav

Ověřil : František Vaverka

             Petr Štěpař