Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Zápis č.2/08

                                    ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 10.4.2008

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Pavel Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček, Milan Horníček

Ověřovatelé zápisu : Pavel Štěpánek, Petr Štěpař

Program : 1. Zahájení

                   2.Přestavba budovy školy

                   3.Prodej obecních bytů

                   4.Prodej pozemků

                   5.Odkup pozemků pro rozšíření stavební parcely

                   6. Zabezpečení budovy obecního úřadu

                   7. Dopravní situace v Hlásnici

                   8. Různé                

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

Vlastní jednání :

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

Ad 2 ) Starosta informoval OZ o průběhu prací na přestavbě budovy školy. Probíhají práce v přízemí budovy podle plánu a jsou průběžně fakturovány, kontrolní dny jsou pravidelně za účasti dodavatele, investora a stavebního dozoru.

Během demoličních prací byla zjištěna nutnost izolací svislých obvodových konstrukcí, která nebyla součástí projektu. OZ schvaluje provedení těchto víceprací a pověřuje starostu k jednání s dodavatelskou firmou o způsobu izolování objektu.                          

Ad 3 ) OZ projednalo a schválilo prodej obecního bytu č.121/4 v budově MŠ manželům Královým na základě jejich žádosti ze dne 6.3.2008. OZ určuje cenu bytu v souladu se znaleckým posudkem firmy Consult VK Litomyšl ve výši 425 000,- Kč. OZ pověřuje starostu k vypracování smlouvy o prodeji bytu a smlouvy o pronájmu nebytových prostor v suterénu čp.121, které manželé Královi užívají.                

Ad 4 ) OZ projednalo a schválilo záměr prodej pozemků podle došlých žádostí :

  • - manželé Zdeněk a Renata Královi, Trpín 121, část p.p.č.17/1
  • - manželé Milan a Hana Girgleovi, Trpín 121, část p.p.č. 17/1

Všechny pozemky jsou v k.ú. Trpín , jsou užívány jako zahrady a budou rozděleny na základě geometrického plánu.

.Ad 5 ) Starosta informoval OZ o zájmu dalšího stavebníka o odkoupení stavební parcely v lokalitě nad kostelem a jeho požadavku na parcelu o větší výměře. OZ tuto skutečnost projednalo a pověřuje starostu k jednání s panem Zdeňkem Andrlíkem o možnosti odkoupení části jeho pozemku pro rozšíření stavební parcely.             

Ad 6 ) Starosta informoval OZ o několika vloupáních do obecních úřadů v okolí a o jednání s Policií ČR na toto téma. OZ projednalo a schválilo instalaci elektronického zabezpečení budovy obecního úřadu v Trpíně a pověřuje starostu k výběru dodavatele zabezpečení .

Ad 7 ) OZ projednalo stav vozovky č.3651 v obci Hlásnice a v úseku Hlásnice - Předměstí. Vzhledem k havarijnímu stavu vozovky na několika místech navrhuje jednat s příslušnými orgány správy komunikací o současném stavu o omezení dopravy pro nákladní vozidla a zajištění zimní údržby až na konec obce Hlásnice. OZ pověřuje starostu k jednání s SÚS Pk o řešení situace a instalaci omezujících dopravních značek.

Ad 8 ) 1. Starosta informoval OZ o ukončení smluvního vztahu s probační a mediační službou Svitavy na výkon trestu veřejně prospěšných prací panem Hepnarem. Smluvní vztah byl ukončen na vlastní žádost pana Hepnara. OZ bere na vědomí.

           2.  OZ projednalo a schválilo přemístění přípojky veřejného internetu z knihovny do zasedací místnosti v budově obecního úřadu.

           3. Starosta informoval OZ o podání žádostí na MMR v  termínu a ve znění tak, jak bylo projednáno na zasedání OZ dne 19.2.2008 v bodě 8.

           4. OZ projednalo způsob nahodilé těžby dřeva v obecních lesích a schvaluje, že vytěžené palivové dřevo bude přednostně nabídnuto k odprodeji občanům Hlásnice.

           5. OZ projednalo opravu pomníku obětem 1.světové války v Hlásnici. Na tuto opravu je možné získat finanční příspěvek přes pověřený městský úřad Polička. OZ pověřuje starostu k podání žádosti.

          6. Starosta informoval OZ o plánované návštěvě v partnerské obci Palkonya v Maďarsku. OZ bere na vědomí.                                         

Zapsal : ing.Dvořák Josef                                                   Starosta : Tocháček Miloslav

Ověřil : Pavel Štěpánek

             Petr Štěpař