Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Zápis č.1/08

                                    ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 19.2.2007

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Pavel Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

Omluven : Milan Horníček

Ověřovatelé zápisu : Pavel Štěpánek, Pavel Břenek

Program : 1. Zahájení

                   2.Výsledky inventarizace majetku

                   3.Zahájení přestavby školy

                   4.Odprodej obecních pozemků

                   5.Stanovení podmínek pro odprodej stavebních parcel

                   6.Pravidla pro přidělení obecních bytů

                   7.Veřejně prospěšné práce pro rok 2008

                   8. Projednání žádostí o dotace

                   9. Závěrečný účet MŠ za rok 2007

                 10. Různé          

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

Vlastní jednání :

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

Ad 2 ) Předseda inventarizační komise p.Štěpař seznámil OZ s průběhem a výsledky inventury k 31.12.2007. Inventarizační komise neshledala závad v hospodaření s obecním majetkem, byl vyřazen nepotřebný a opotřebovaný majetek, sepsány vyřazovací protokoly a vypracován zápis o provedené inventuře. OZ schvaluje výsledek inventury                      

Ad 3 ) Starosta informoval OZ o zahájení prací na přestavbě budovy školy :

 • - firma PÁSEK započala stavební práce 7.1.2008 podle smlouvy
 • - práce probíhají v1.NP vprostorách občanské vybavenosti
 • - při demoličních pracích byla zjištěna nutnost provedení izolací svislých obvodových konstrukcí. Tato skutečnost nebyla zanesena vprojektu a bude řešena sdodavatelem stavebních prací.
 • - práce probíhají podle harmonogramu a při pravidelných kontrolních dnech nebylo shledáno závad         

Ad 4 ) OZ projednalo a schválilo záměr prodej pozemků podle došlých žádostí :

 • - Teplý Vlastislav, Trpín 139, p.p.č. 744//10 o výměře 84 m2
 • - Kříž Jiří, Trpín 26, díl a + b zparcely 1311/10 o celkové výměře 87 m2
 • - Svojanovský František, Vysoké Mýto, p.p.č. 49 o výměře 168 m2
 • - Krušinová Gertruda, Polička, p.p.č. 174 o výměře 99 m2
 • - Štěpánek Ladislav, Trpín 31, p.p.č.23/1 o výměře 50 m2,část p.p.č.23/3 a část p.p.č. 17/1

Všechny pozemky jsou v k.ú. Trpín a jsou užívány jako zahrady.

.Ad 5 ) OZ projednalo a schválilo podmínky pro odprodej stavebních parcel v lokalitě za kostelem.

       -     parcely jsou výhradně určeny k zastavění objekty bydlení

 • - na parcely bude vletošním roce přivedena elektrická energie, rozšířen STL plynovod a veřejný vodovod. Rozvody veřejných sítí budou zakončeny na hranicích parcel.
 • - nakládání sodpadními vodami si budou stavebníci řešit individuálně vrámci stavebního řízení
 • - každý stavebník zaplatí obci Trpín příspěvek na plynofikaci ve výši 7000,- Kč
 • - cena stavebního pozemku byla stanovena na 20 Kč/m2
 • - vkupní smlouvě se stavebník zaváže, že do pěti let od podpisu smlouvy bude nemovitost zkolaudována

           Obec Trpín si vyhrazuje právo změny podmínek pro odprodej stavebních parcel.            

Ad 6 )  V souladu se zněním nařízení vlády č.143/2003 Sb.stanovuje zastupitelstvo obce podmínky pro pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby v rekonstruované budově bývalé školy v Trpíně.

Specifikace podmínek včetně povinných příloh je součástí tohoto zápisu.Tyto dokumenty budou zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách obce.

 .Ad 7 ) Starosta informoval OZ o uzavření smlouvy s Úřadem práce na vytvoření čtyř pracovních míst veřejně prospěšných prací. Úřad práce navrhuje rozšířit počet míst na pět. V průběhu měsíce března budou dohodnuty podmínky financování tohoto pátého pracovního místa. 

Ad 8 ) 1. OZ projednalo žádost o dotaci 217115 z programu rozvoje venkova, dotační titul č.1 pro obce, které získaly v krajských kolech soutěže Vesnice roku 2007 některou ze stuh. Obec Trpín získala v roce 2007 oranžovou stuhu v Pardubickém kraji a přináleží jí dotace ve výši 400 000,- Kč. Tato částka bude v souladu s pravidly pro poskytnutí dotace použita na rekonstrukci kulturního domu ( oprava sociálních zařízení, instalace dělících stěn mezi sály, zlepšení akustiky ). Žádost o dotaci bude zpracována a předložena do 28.3.2008.

            2. OZ projednalo možnost podpory z dotačního titulu MMR - Podpora výstavby technické infrastruktury. Tato dotace by byla použita na rozšíření veřejného vodovodu k parcelám pro výstavbu RD.  

Ad 9) OZ projednalo a schvaluje závěrečný účet a použití hospodářského výsledku za rok 2007 dle předložené zprávy ředitelky MŠ Trpín.

Ad 10 ) 1. Obec Trpín se bude společně s římskokatolickou farností v Bystrém podílet na organizaci slavnostního svěcení restaurovaných varhan v kostele sv. Václava v Trpíně.Slavnost se uskuteční v neděli 4.5.2008 v 10 hodin.

           2.  OZ projednalo žádost manželů Králových , bytem Trpín 121, o povolení výstavby přístřešku na parkování auta na pozemku p.p.č.17/1.Přístřešek bude postaven v souladu s platným stavebním zákonem.

           3. OZ projednalo nabídku pana Diviška na prezentaci obce v připravované publikaci o Pardubickém kraji. Tuto nabídku nebude obec akceptovat.                                                 

Zapsal : ing.Dvořák Josef                                                   Starosta : Tocháček Miloslav

Ověřil : Pavel Štěpánek

             Pavel Břenek