Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                  Břenek, Petr Štěpař

Omluven : Libor Havlíček

Ověřovatelé zápisu : František Vaverka, Milan Horníček

Program : 1. Zahájení

                   2. Zahájení přestavby školy

                   3. Rekonstrukce elektrického vedení NN

                   4. Rozpočet pro rok 2008

                   5. Rozpočtová opatření

                   6. Vyhodnocení soutěže „Vesnice roku 2007"

                   7. Svoz odpadů a cena pro rok 2008

                   8. Veřejně prospěšné práce pro rok 2008

                   9. Mzdy a odměny pro rok 2008

                 10. Roční odměny v MŠ

                 11. Odkoupení pozemku

                 12. Strategický plán rozvoje obce Trpín pro rok 2008

                 13. Příspěvek na provoz MŠ Trpín na rok 2008

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

Vlastní jednání :

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

Ad 2 ) Starosta seznámil OZ se stavem příprav na rekonstrukci budovy školy :

  • - ordinace lékaře je přestěhována a zprovozněna vbudově kulturního domu
  • - zkušebna kapely je vnových prostorách vbudově školy vHlásnici
  • - prostory pro knihovnu připraveny a stěhování proběhne 28.12.2008
  • - firma PÁSEK nastupuje 7.1.2008 podle smlouvy o dílo                        

Ad 3)Projekční firma požádala obec o odsouhlasení trasy rekonstrukce rozvodu NN pro záměr výstavby pěti rodinných domů v lokalitě nad kostelem a o zakreslení podzemních sítí ve vlastnictví obce Trpín. OZ schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích , které budou rekonstrukcí dotčeny.

Ad 4 ) ) OZ projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce pro rok 2008.Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný a to příjmy i výdaje ve výši 6 222 800,- Kč. Schválený rozpočet bude přílohou tohoto zápisu.

Ad 5 ) OZ projednalo a schválilo rozpočtová opatření podle předloženého návrhu

Ad 6 ) Starosta seznámil OZ s průběhem slavnostního vyhodnocení soutěže „Vesnice roku 2007". Dne 9.12.2007 s starosta zúčastnil slavnostního setkání vítězů krajských kol VR 2007 v  Senátu Parlamentu ČR, které organizovala senátorka paní Václava Domšová.

Dále se starosta zúčastnil slavnostního vyhodnocení soutěže „Vzorová zemědělská obec roku 2007", které organizovalo Ministerstvo zemědělství pro držitele oranžových stuh soutěže VR 2007.Na tomto setkání byla obec Trpín odměněna částkou 400 000,- Kč.

Ad 7 ) OZ projednalo na základě skutečných nákladů za likvidaci odpadu v roce 2007 a předpokládaných nákladů v roce 2008 cenu za likvidaci odpadu pro rok 2008. Předpokládané náklady pro rok 2008 jsou ve výši 210 000,- Kč. OZ schvaluje cenu pro rok 2007 ve výši 450,-Kč/osobu.

Výše poplatku bude zveřejněna v dodatku č.5 k vyhlášce č. 2/2001 o ceně za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2008.

Ad 8 ) OZ pověřuje starostu, aby vypracoval žádost pro Úřad práce na vytvoření čtyř pracovních míst pro veřejně prospěšné práce na rok 2008  

Ad 9 ) Starosta seznámil OZ s návrhem mezd pro zaměstnance obce a návrhem odměn pro členy zastupitelstva obce na rok 2008. OZ schvaluje.  

Ad 10 ) OZ projednalo a schválilo odměnu ve výši 10 000,- Kč pro ředitelku MŠ v Trpíně.    

Ad 11 ) OZ projednalo a schválilo odkoupení části pozemku p.p.č. 71 o výměře 1 m2 v k.ú. Hlásnice od manželů Hofmanových bytem Jedlová 345.Oddělená část výše uvedeného pozemku bude sloučena do p.p.č. 617/4, který je v majetku obce Trpín.Cena odkupovaného pozemku činí 15,- Kč.

Ad 12 ) OZ projednalo a schválilo navržený strategický plán obce Trpín pro rok 2008.  

Ad 13)  OZ projednalo a schválilo příspěvek na provoz  MŠ Trpín na rok 2008 ve výši 100 000,-Kč.

S výší příspěvku byla písemně seznámena ředitelka MŠ Trpín.

Zapsal : ing.Dvořák Josef                                         Starosta : Tocháček Miloslav

Ověřil : František Vaverka

             Milan Horníček