Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Pavel Břenek, Petr Štěpař,

Omluveni : Libor Havlíček, Milan Horníček

Ověřovatelé zápisu : František Vaverka, Petr Štěpař

Program : 1. Zahájení

                   2. Zahájení přestavby školy

                   3. Inventarizace majetku

                   4. Výběr osoby pro stavební dozor

                   5. Příprava rozpočtu pro rok 2008

                   6. Cena vodného pro rok 2008

                   7. Rozpočtový výhled na rok 2008 a 2009

                   8. Různé

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

Vlastní jednání :

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

Ad 2 ) Starosta seznámil zastupitelstvo obce s průběhem dalších jednání s firmou PÁSEK Polička, která byla vybrána v rámci vyhodnocení veřejné zakázky. Vedoucí pracovníci firmy si prohlédli celou budovu školy a stanovili zahájení prací na přestavbě na 7.1.2008. Firma bude používat veškeré energie na svoje náklady. S firmou PÁSEK byla sepsána smlouva o dílo.                   

Ad 3 ) Starosta vydal příkaz k inventarizaci majetku a jmenoval inventurní komisi ve složení :

                              Štěpař Petr                                            předseda

                              Dvořák Michal                                       člen        

                              Štěpařová Jana                                     člen

                              Šváb Benno                                          člen

                              Havlíček Libor                                     člen

                              Břenková Jana                                      člen

Ad 4 ) Pro vykonávání stavebního dozoru při rekonstrukci budovy bývalé školy byla vybrána Projekční kancelář Ing. Miroslava Jaščevského, Smetanova ....., Polička , s kterou budou při zahájení prací

dohodnuty podmínky provádění dozoru a podepsána smlouva o dílo.

Ad 5 ) Starosta informoval OZ o novém rozpočtovém určení daní, pro obec Trpín budou daňové příjmy vyšší o cca 500 000,- Kč. Toto nové rozpočtové určení daní bude zapracováno do rozpočtu pro rok 2008, který bude předložen k projednání a schválení na příštím jednání zastupitelstva dne 27.12.2008.

Ad 6 ) OZ projednalo a schválilo cenu vodného pro rok 2008 ve výši 26,20 Kč/m3 podle předložené kalkulace firmy VHOS a.s. Moravská Třebová.  

Ad 7 ) OZ projednalo a schválilo rozpočtový výhled na roky 2008 a 2009 podle předloženého návrhu, který je přílohou zápisu.

Ad 8 ) Různé :

1) Návštěva z Maďarska - stanoven program na celý víkend, přijede 52 osob, organizace, stravování a obsluha je zajištěna.

2) Trest veřejně prospěšných prací - OZ projednalo a souhlasí, aby pan Pavel Hepnar odpracoval v obci Trpín trest veřejně prospěšných prací ve výši 350 hodin. OZ pověřuje starostu, aby s pracovištěm mediační a probační služby ve Svitavách uzavřel smlouvu.

3) Starosta seznámil OZ s výsledky kontroly hospodaření provedené pracovníky oddělení auditu krajského úřadu . OZ bere na vědomí.

Zapsal : ing.Dvořák Josef                                                   Starosta : Tocháček Miloslav

Ověřil : František Vaverka

             Petr Štěpař