Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Zápis č.1/19  ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 18.2.2019

Přítomni: Bc. Marečková Jiřina, Petr Štěpař, Pavel Břenek, Petr Čípek, Ing. Ondřej Vaverka, Štěpánek Ladislav, Ing. Štaud Josef

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ondřej Vaverka, Čípek Petr

Program:

1. Zahájení, kontrola usnesení

2. Čerpání rozpočtu k 31.12.2018

3. Výsledky inventarizace majetku

4. Příprava plánovaných projektů na rok 2019

5. Záležitosti vodovodu v Hlásnici

6. Lokalita RD za školkou

7. Setkání s občany v Trpíně a v Hlásnici

8. Obecní zpravodaj 1/2019

9. Objížďka Olešnice – Bystré

10. Různé

  

Vlastní jednání:

Ad 1) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné. Úkoly z minulých usnesení byly splněny.

Ad 2) Ing. Dvořák seznámil OZ s čerpáním rozpočtu ke dni 31.12.2018. Celkové příjmy za rok 2018 byly ve výši 9 757 447,18 Kč a celkové výdaje za rok 2018 byly ve výši 6 511 077,85 Kč. Zůstatek finančních prostředků na účtech byl 3 943 513,36 Kč.

Ad 3) Předsedkyně inventarizační komise Bc. Jiřina Marečková seznámila OZ s průběhem a výsledky inventury k 31.12.2018. Inventarizační komise neshledala závad v hospodaření s obecním majetkem, byl vypracován zápis o provedené inventuře. OZ schvaluje výsledek inventury.

Hlasování: pro 7         proti 0               zdržel se 0

Ad 4) Starosta informoval OZ o podání žádostí o dotace:

- rychtářský kříž na hřbitově – podána žádost o dotaci na SZIF

- vodovod v Trpíně – podána žádost o dotaci na PaK, výměna vodovodního řádu od čp.64 po čp.120

- lokalita RD – probíhá prodej stavebních parcel a podle smlouvy o dílo započnou v jarních měsících práce na výstavbě inženýrských sítí

Ad 5) Obec řeší v současnosti společně s provozovatelem zlepšení senzorických vlastností vody v Hlásnici

Ad 6) Zastupitelstvo obce rozhodlo na základě zadávacího řízení, že na veřejnou zakázku s názvem Výkon autorského dozoru při realizaci TI pro 9 RD podal jako jediný nabídku účastník zadávacího řízení, kterým je BETA – PROJEKT, s.r.o., Zadní 402/1 a, Lačnov, 568 02 Svitavy; IČO 64257614, s nabídkovou cenou 70.180,00 Kč včetně DPH, který se stal vybraným dodavatelem.

Zastupitelstvo obce rozhodlo

uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku s názvem Výkon autorského dozoru při realizaci TI pro 9 RD s vybraným dodavatelem, kterým je BETA – PROJEKT, s.r.o., Zadní 402/1 a, Lačnov, 568 02 Svitavy; IČO 64257614, s nabídkovou cenou 70.180,00 Kč včetně DPH.

Zastupitelstvo obce rozhodlo

na základě zadávacího řízení, že na veřejnou zakázku s názvem Výkon technického dozor stavebníka při realizaci TI pro 9 RD podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku účastník zadávacího řízení, kterým je Ing. Jan Březina, Pavlovova 1249/43, 568 02 Svitavy; IČO 02420414, s nabídkovou cenou 76.000,00 Kč včetně DPH který se stal vybraným dodavatelem

Zastupitelstvo obce rozhodlo

uzavřít smlouvy na veřejnou zakázku s názvem Výkon technického dozor stavebníka při realizaci TI pro 9 RD s vybraným dodavatelem, kterým je Ing. Jan Březina, Pavlovova 1249/43, 568 02 Svitavy; IČO 02420414, s nabídkovou cenou 76.000,00 Kč včetně DPH

Hlasování: pro 7         proti 0              zdržel se 0

Ad 7) Starosta obce informoval OZ o proběhlém setkání s občany v Hlásnici, setkání v Trpíně proběhne v úterý 26.2.2019 v 18 hodin v KD.

Ad 8) OZ projednalo obsah prvního čísla letošního obecního zpravodaje. Uzávěrka příspěvků je 15.3.2019 a zpravodaj bude doručen občanům do konce března.

Ad 9) Místostarosta obce informoval OZ o plánované objížďce Olešnice – Bystré, která povede přes Trpín v době od 1.4. do 30.10.2019. Po tuto dobu bude v obci výrazně zvýšený provoz vozidel, po obci bude osazeno dopravní značení a omezena rychlost na průtahu obcí.

Ad 10) Různé:

  1. OZ projednalo a schválilo dar ve výši 20 000,- Kč Římskokatolické farnosti Bystré na opravu soch v kostele v Trpíně.

Hlasování: pro 7         proti 0               zdržel se 0

 

  1. OZ projednalo a schválilo žádost o finanční příspěvek na zajištění sociálních služeb Oblastní charity Polička pro rok 2019 ve výši 10 000,- Kč

Hlasování: pro 7         proti 0               zdržel se 0

  1. Starosta informoval OZ o průběhu opatrovnictví v čp. 63
  2. Starosta informoval OZ o uzavření smlouvy s VHOS a.s. Moravská Třebová o likvidaci domovních odpadních vod na ČOV Polička a dalších možnostech likvidace odpadních vod.

 

Zapsal: Ing. Josef Dvořák                                              Starosta: Ing.Josef Štaud

Ověřil: Ing. Ondřej Vaverka

             Čípek Petr