Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Zápis č. 10 / 18
ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 18.12.2018
Přítomni: Pavel Břenek, Ing. Ondřej Vaverka, Petr Čípek, Ing. Josef Štaud, Ladislav Štěpánek, Bc. Jiřina Marečková, Petr Štěpař
Ověřovatelé zápisu: Ladislav Štěpánek, Petr Čípek


Program :
1. Zahájení, kontrola usnesení
2. Plnění rozpočtu k 31.11.2018 a výhled do konce roku
3. Strategický plán rozvoje obce pro rok 2019
4. Plán financování obnovy vodovodů
5. Parcely pro RD za školkou
6. Rozpočet na rok 2019
7. Příspěvek na provoz MŠ Trpín na rok 2019
8. Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o úvěru č. UP/0444698489
9. Projednání OZV o odpadech na rok 2019
10. Rozpočtové opatření
11. Finanční záležitosti MŠ Trpín
12. Žádost na opravu hřbitovní zdi
13. Problematika odpadních vod
14. Různé

Vlastní jednání :
Ad 1) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné. Úkoly z minulých usnesení byly splněny.

Ad 2) Paní Štěpařová seznámila OZ s čerpáním rozpočtu ke dni 30.11.2018. Příjmy k tomuto datu jsou ve výši 8 024 203,85 Kč a výdaje ve výši 5 776 208,25 Kč. Příjmy i výdaje jsou v souladu se schváleným rozpočtem obce. Starosta obce dále okomentoval financování obce do konce roku 2018 a předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2018.

Ad 3) OZ projednalo a schválilo strategický plán rozvoje obce na rok 2019. Strategický plán bude přílohou zápisu.

Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 4) Starosta informoval OZ o povinnosti zpracování Plánu financování obnovy infrastrukturního majetku, která je dána Zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění a to § 8 odst.1 a 11.
Plán financování obnovy vodovodu je zpracován firmou VHOS, a.s. Moravská Třebová.

Ad 5) Starosta poskytl OZ informace o parcelách pro 9 RD za školkou. Se zájemci o parcela byly podepsány první smlouvy o smlouvě budoucí a byl zahájen prodej parcel. S dodavateli byly podepsány smlouvy o dílo a proveden zápis o předání a převzetí staveniště se zhotovitelem ,, Technické služby Města Bystré s.r.o.

Ad 6) OZ projednalo a schválilo přednesený návrh rozpočtu obce Trpín na rok 2019. Rozpočet byl schválen. Příjmy 9 259 000,00 Kč, výdaje ve výši 10 340 000,00 Kč, financování 1 081 000,00 Kč. Podle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou závaznými ukazateli paragrafy.
Rozpočet bude přílohou zápisu.

Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 7) Na základě §28 zákona 250/2000Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů OZ projednalo a schválilo příspěvek na provoz MŠ Trpín na rok 2019 ve výši 180 000,- Kč.
Dále OZ projednalo a schválilo návrh rozpočtu MŠ na rok 2019.

Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 8) Starosta informoval OZ o ukončení platnosti smlouvy o úvěru č. 0444698489 u České spořitelny, a.s. ve Svitavách, která byla uzavřena 1.12.2017. Důvodem je předpokládané financování z vlastních zdrojů na výstavbě infrastruktury na lokalitě pro individuální výstavbu RD.

Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 9) OZ projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku na oprávněnou osobu pro rok 2019 je 550,- Kč. Vyhláška se vydává s účinností od 1.1.2019.

Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 10) OZ projednalo a schválilo rozpočtová opatření :

- č.10 ( příjem 15 000,00 Kč, Pak – neinvestiční dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotek SDH )
- č.11 ( příjem 12 180,00 Kč, PaK – neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí PK )
- č.12 ( příjem 46 000,00 Kč, PaK investiční dotace na zřízení nového válečného hrobu – pietního místa )
- č.13 ( příjem 133 497,00 Kč, SZIF neinvestiční dotace oprava kříže )
- č.14 ( dle skutečných příjmů a výdajů) podle předneseného návrhu

Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 11) OZ projednalo a schválilo odměny ředitelce MŠ Trpín za listopad a prosinec 2018. Peníze budou vyplaceny z mzdových prostředků MŠ přidělených PaK.

Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 12) OZ projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na MMR na opravu hřbitovní zdi.

Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 13) Starosta informoval OZ o obsahu smlouvy s VHOS, a.s. Moravská Třebová, která umožní příjem a čištění odpadních vod ze septiků a bezodtokových jímek v obci Trpín na ČOV Polička. Za čištění odpadních vod z předčisticích zařízení splaškových vod ( septiků, DČOV ) je stanovena cena 310,00 Kč / m3. Za čištění odpadních vod z bezodtokových jímek je stanovena ve výši aktuálního stočného na kanalizaci Polička. Odpadní vody budou dováženy dopravní technikou objednatele na ČOV Polička, vždy však po předchozí domluvě s vedoucím ČOV. Kontakt 461 725 516, nebo 602 356 466
Bylo navrhnuto podepsat smlouvu o příjmu a čištění odpadních vod ze septiků a bezodtokových jímek v obci Trpín na ČOV Polička.

Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 14) Různé :

- schválení finančního daru pro zdravotní sestru pro seniory paní Irenu Soukeníkovou ve výši
10 000,00 Kč která se dostala do tíživé finanční situace.

Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se

Zapsal : Jana Štěpařová Starosta : Ing. Josef Štaud
Ověřil : Petr Čípek
Ladislav Štěpánek