Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Zápis č.8/18

ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 15.11.2018

Přítomni: Pavel Břenek, Ing. Ondřej Vaverka, Petr Čípek, Ing. Josef Štaud, Ladislav Štěpánek, Jiřina Marečková, Petr Štěpař
Ověřovatelé zápisu: Petr Čípek, Ing. Ondřej Vaverka

Program:
1. Zahájení, kontrola usnesení
2. Plnění rozpočtu k 31.10.2018 a výhled do konce roku
3. Smlouva s Pardubickým krajem
4. Inventarizace majetku obce
5. Lokalita pro RD – výběr dodavatele
6. Záležitosti vodovodu v Hlásnici
7. Záležitosti vodovodu v Trpíně
8. Prodej pozemků
9. Příprava zpravodaje 4/18
10. Příprava rozpočtu na rok 2019
11. Smlouva s ČEZ Distribuce
12. Veřejnoprávní smlouva s SK Torpédo
13. Dohoda o poskytnutí peněžního daru
14. Opatrovnictví v čp.63
15. Zastupování obce v MAS Poličsko
16. Odběr vody Agrovysočina Bystré

Vlastní jednání:
Ad 1) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné. Úkoly z minulých usnesení byly splněny.
Ad 2) Ing. Dvořák seznámil OZ s čerpáním rozpočtu ke dni 31.10.2018. Příjmy k tomuto datu jsou ve výši 7 106 627,67 Kč a výdaje ve výši 5 114 276,35 Kč. Příjmy i výdaje jsou v souladu se schváleným rozpočtem obce. Plnění rozpočtu a výhled do konce roku 2018 okomentoval starosta obce.

Ad 3) OZ projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 46 000,- Kč z Pardubického kraje na pořízení společného pietního místa obětem 1 sv. války a vzniku ČSR v Trpíně.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 4) Starosta seznámil OZ s plánem inventur a vydal příkaz k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2018, který kromě rozsahu inventarizovaného majetku a časového harmonogramu obsahuje i složení inventarizační komise.
Předsedou komise byl jmenován předseda kontrolního výboru paní Bc. Jiřina Marečková.
Členové inventarizační komise jsou Ing. Anežka Balcarová, Jana Břenková, Jana Štěpařová a Milena Kolářová.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 5)
1. OZ projednalo a schvaluje průběh VŘ na veřejnou zakázku s názvem TI pro 9 RD, Lokalita Trpín – MK_K_V, zápis z jednání komise zadavatele č. 1 ze dne 25.10.2018, hodnocení nabídkových cen a pořadí účastníků zadávacího řízení dle zápisu. OZ dále rozhoduje na základě hodnocení nabídek, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku s názvem TI pro 9 RD, Lokalita Trpín – MK_K_V podal účastník zadávacího řízení (= vybraný dodavatel), kterým je: Technické služby Města Bystré s.r.o., Bystré, Sulkovská 340; IČO 27483100; Nabídková cena 4 955 743,88 Kč včetně DPH
Lhůta plnění: 190 dnů
Počet bodů: 96,65
2. OZ projednalo a schvaluje průběh VŘ na veřejnou zakázku s názvem TI pro 9 RD, Lokalita Trpín – STL, zápis z jednání komise zadavatele č. 1 ze dne 25.10.2018, hodnocení nabídkových cen a pořadí účastníků zadávacího řízení dle zápisu.
Na základě hodnocení nabídek, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku s názvem TI pro 9 RD, Lokalita Trpín – STL podal účastník zadávacího řízení (= vybraný dodavatel), kterým je:
1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s., Praha 18, Letňany, Beranových 698; IČO 25531328;
Nabídková cena 604 000,29 Kč včetně DPH
Lhůta plnění: 61 dnů
Počet bodů: 96,64

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 6) Starosta informoval OZ o přetrvávající vysoké koncentraci železa ve vodovodu v Hlásnici. Odstranění tohoto problému je řešeno s provozovatelem vodovodu a s firmou Vodní zdroje Chrudim. Bude vyčištěn vrt a osazen nový stupeň filtrace vody.

Ad 7) Starosta informoval OZ o aktuálních záležitostech vodovodu v Trpíně, stížnosti na časté poruchy vodovodního řádu a výměně čerpadla ve vrtu. OZ projednalo a schválilo výměnu vodovodního řádu od čp.64 po čp.120. Výměna bude provedena v jarních měsících 2019.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 8) OZ projednalo a schválilo prodej pozemků podle záměru ze dne 29.10.2018.
1. pozemky pro stavbu rodinných domků v lokalitě nad mateřskou školou (k.ú. Trpín)
parc. č. 1292/82, 1773 m2
parc. č. 1292/85, 1146 m2
parc. č. 1292/86, 1087 m2
parc. č. 1292/87, 1053 m2
parc. č. 1292/88, 1050 m2
parc. č. 1292/89, 1215 m2
parc. č. 1292/90, 1250 m2
parc. č. 1292/91, 1254 m2
parc. č. 1292/92, 1514 m2
2. pozemky u č.p. 113 (k.ú.Trpín)
parc. č. 1309/14, 67 m2
parc. č. 1309/18 85 m2

Parcely jsou odděleny geometrickým plánem.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 9) OZ projednalo obsah čtvrtého čísla letošního obecního zpravodaje. Uzávěrka příspěvků je 9.12.2018 a zpravodaj bude distribuován do 22.12.2018.

Ad 10) OZ projednalo přípravu rozpočtu na rok 2019. Byly projednány možnosti investičních akcí a oprav majetku v příštím roce. Podle finančních možností obce budou zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2019. Rozpočet bude připraven ke schválení na jednání zastupitelstva v prosinci 2018.

Ad 11) OZ projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007865/VB/2 uzavřené mezi Obcí Trpín a ČEZ Distribuce a.s. Jedná se o úpravu nadzemního vedení NN u čp. 71,72 a 73.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 12) OZ projednalo a schválilo žádost SK Torpédo Trpín o poskytnutí příspěvku ve výši
10 000,00 Kč na provoz sportovního klubu Torpédo Trpín – účast na BHL v Bystřici nad Pernštejnem. Dále OZ projednalo a schválilo veřejnoprávní smlouvu s SK Torpédo Trpín č. 2 / 2018

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 13) OZ projednalo a schválilo dohodu o poskytnutí peněžního daru ve výši 100 000,-Kč mezi Obcí Trpín a Římskokatolickou farností Bystré u Poličky. Částka bude použita na spolufinancování opravy venkovní fasády na kostele v Trpíně.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 14) Starosta seznámil OZ s usnesením okresního soudu ve Svitavách, kterým ustanovuje pro Stanislava Graciase, (OP 228/15), nar. 13.5.1970 opatrovníkem obec Trpín. Stanislav Gracias byl k 17.7.2015 zbaven způsobilosti k právním úkonům.
OZ ustanovuje zástupcem opatrovníka starostu obce Trpín Ing. Josefa Štauda, nar.10.8.1981 a pověřuje ho k zastupování výše jmenované osoby v rozsahu uvedeném v usnesení okresního soudu ve Svitavách.
Dále starosta seznámil OZ s usnesením okresního soudu ve Svitavách, kterým ustanovuje pro Hanu Petrákovou, (OP 5/89 ), nar. 12.11.1993 opatrovníkem obec Trpín.
OZ ustanovuje zástupcem opatrovníka starostu obce Trpín Ing. Josefa Štauda, nar.10.8.1981 a pověřuje ho k zastupování výše jmenované osoby v rozsahu uvedeném v usnesení okresního soudu ve Svitavách.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 15) OZ projednalo a schválilo zástupce obce Trpín v MAS Poličsko, a to starostu obce
Ing. Josefa Štauda

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 16) Starosta informoval OZ o jednání s předsedou představenstva Agrovysočina Bystré k situaci v odběru pitné vody z obecního zdroje pro potřeby živočišné výroby ve středisku Trpín. Bc. Jan Dittrich přislíbil, že firma bude hledat nové zdroje k posílení zásobování vodou ve středisku Trpín.

Zapsal: Ing. Dvořák Josef                                                        Starosta: Ing. Josef Štaud


Ověřil: Petr Čípek
Ing. Ondřej Vaverka