Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                  Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

Ověřovatelé zápisu : František Vaverka, Pavel Břenek

Program : 1. Zahájení

                   2. Výsledky veřejné zakázky

                   3. Prodej pozemků

                   4. Rozpočtová opatření

                   5. Náhradní prostory pro lékaře a knihovnu

                   6. Různé  

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

Vlastní jednání :

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

Ad 2 ) Starosta seznámil OZ se zadáním a výsledky veřejné zakázky „ Rekonstrukce budovy bývalé školy". Byly osloveny tyto stavební firmy :

 • - KVASTAP spol.s.r.o. Bystré
 • - MIP spol.s.r.o. Polička
 • - PÁSEK spol.s.r.o. Polička
 • - STREFA spol.s.r.o. Polička
 • - BÁČA spol.s.r.o. Polička
 • - PRIMA spol.s.r.o. Polička

Firma KVASTAP odmítla tuto nabídku ještě před dodáním podkladů a firmy MIP a PRIMA odstoupily písemně od veřejné zakázky ve lhůtě pro podání nabídky.

Komise pro hodnocení a otevírání obálek obdržela tři nabídky a rozhodla takto :

 • - firmy STREFA a BÁČA byly zveřejné zakázky vyřazeny zdůvodu neúplnosti nabídky.
 • - komise vybrala zdošlých nabídek firmu PÁSEK spol.s.r.o. Polička snabídkovou cenou 9253156,- Kč včetně DPH.

OZ schvaluje všemi hlasy závěry z jednání hodnotící komise na stavební akci „Rekonstrukce budovy bývalé školy" a pověřuje starostu uzavřít s vybranou firmou smlouvu o dílo.

OZ projednalo financování celé akce, v němž budou využity finanční zdroje ze SFRB, Pardubického kraje a celková částka bude dofinancována z rozpočtu obce v letech 2008 - 2010.

Ze SFRB bude 2 200 000,- Kč, z Pardubického kraje 800 000,-Kč, z rozpočtu obce 6 253 156,-Kč.

                              

Ad 3 )  OZ projednalo a schválilo žádosti o prodej obecních pozemků v k.ú.Trpín pro:

- Petra Hájka, Vedlejší 2, 602 00 Brno

  (ppč.150 - 133m2, ppč.156 - 460m2, ppč.168/1 - 111m2, ppč.168/2 - 43m2, ppč.1399 - 419m2 )

- Manžele Jiřího a Lenku Krušinovi, nám.Míru 62/39, 568 02 Svitavy  ( ppč. 1311/33 - 18m2 )

- Karla Krušinu, Větrná 616/1, 568 02 Svitavy a

  Krušinovou Gertrudu, Družstevní 970, 572 01 Polička

  ( ppč.1311/34 - 18m2, ppč.1311/19 část. - 7m2 )

  Cena pozemku byla stanovena na 15,- Kč/ m2.

 

Ad 4 ) OZ projednalo a schválilo rozpočtová opatření podle předloženého návrhu

Ad 5 ) Starosta seznámil OZ s návrhem na použití náhradních prostorů pro lékaře, knihovnu, zkušebnu kapely a zařízení firmy COMA Polička po dobu rekonstrukce budovy bývalé školy. OZ po diskuzi a prohlídce náhradních prostorů souhlasí s umístěním :

 • - ordinace lékaře vprostorách přízemí kulturního domu
 • - knihovny vprostorách kanceláří firmy Agrovysočina a.s.
 • - zkušebny kapely do prostor přízemí bývalé školy vHlásnici
 • - zařízení firmy COMA na kostel a kulturní dům

OZ pověřuje starostu projednat dočasné umístění zařízení a služeb s ředitelem firmy Agro Vysočina Bystré a.s. a se správcem farnosti Bystré.

Ad 6 )

1. starosta seznámil OZ s nabídkou na zbudování parku větrných elektráren na katastru obce Trpín. OZ po prostudování materiálů bere tyto na vědomí.

2. správce farnosti Bystré pan Mgr. Matras požádal o pronájem zasedací místnosti v budově obecního úřadu na schůzky s mládeží. OZ souhlasí a pronájem bude poskytnut bezplatně.

3. OZ schvaluje způsob nakládání s reklamními tričky obce Trpín, kdy část bude použita na prezentaci obce a část nabídnuta k prodeji za cenu 109,-Kč.

4. místostarosta seznámil OZ s připravovanými kulturními akcemi na prosinec 2007 :

- 1.12.2007 v 16, 00  hod. Mikulášská nadílka

- 16.12.2007 v 16,00 hod. Vánoční koncert

Zapsal : ing.Dvořák Josef                                   Starosta : Tocháček Miloslav

Ověřil : František Vaverka

             Pavel Břenek