Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

              Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

Ověřovatelé zápisu : Libor Havlíček , Pavel Štěpánek

Program : 1. Zahájení

                   2.Dodatek k provozní smlouvě s VHOS a.s.

                   3.MAS Leader - projekty pro roky 2007 - 2013

                   4.POV 2008

                   5.Rekonstrukce budovy bývalé školy

                   6.Kulturní akce do konce roku 2007

                   7.Prodej obecních bytů

                   8.Kultura evropského venkova 2007

                   9.Různé           

Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

Vlastní jednání :

Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

Ad 2 ) OZ projednalo a schválilo dodatek č.3 ke smlouvě o provozování vodovodu s VHOS a.s. Moravská Třebová v navrženém znění.                           

Ad 3 ) Starosta informoval OZ o souboru projektů MAS Leader - programu rozvoje venkova osa III. pro roky 2007 - 2013, které obec vkládá do zásobníku projektů. Do zásobníku byly vloženy tyto projekty :

 • - dostavba kulturního domu
 • - půdní vestavba budovy obecního úřadu
 • - výstavba fotbalového hřiště se zázemím

OZ schvaluje navržený soubor projektů do MAS Leader.

Ad 4 ) OZ projednalo a schválilo žádost o dotaci z programu rozvoje venkova Pardubického kraje na rok 2008 - oprava místních komunikací.

.Ad 5 ) OZ projednalo stav připravenosti k zahájení akce „Rekonstrukce budovy bývalé školy". Projektant předložil kompletní projektovou dokumentaci a OZ rozhodlo, že veřejnou zakázku na tuto akci provede oprávněná firma JAFIS s.r.o.,Litomyšl, zastoupená ing.Josefem Findou.

OZ jmenovalo komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení :

 • - ing. Jiří Pruška
 • - ing.Miroslav Jaščevskij
 • - ing. Libor Stráník
 • - Pavel Břenek
 • - František Vaverka

Jako náhradníky pro tuto komisi OZ jmenovalo :

 • - Věra Janečková
 • - ing.Jiří Kysilka
 • - Mgr.Vít Češka
 • - Petr Štěpař
 • - Miloslav Tocháček

OZ navrhlo oslovit pro podání nabídky na veřejnou zakázku tyto firmy :

 • - KVASTAP spol.s.r.o. Bystré
 • - MIP spol.s.r.o. Polička
 • - PÁSEK spol.s.r.o. Polička
 • - STREFA spol.s.r.o. Polička
 • - BÁČA spol.s.r.o. Polička
 • - PRIMA spol.s.r.o.Polička

Ad 6 )  Místostarosta Pavel Břenek informoval OZ o připravovaných kulturních akcích do konce roku 2007 :

 • - 13.10. setkání harmonikářů
 • - 1.12. mikulášská besídka
 • - 16.12. vánoční koncert

Ad 7 ) Na základě znaleckého posudku realitní kanceláře VK CONZULK Litomyšl s.r.o. OZ stanovilo cenu bytu 121/3  k jednání s manželi Girgleovými ve výši 425 000,- Kč. Pokud zájemci o odkoupení bytu budou cenu akceptovat, obec pověří výše uvedenou firmu vypracováním kupní smlouvy a návrhu na vklad do KN.

Ad 8 ) OZ schválilo účast obce Trpín na festivalu „Kultura evropského venkova" . Z naší obce se zúčastní 26 osob, obec bude prezentovat regionální výrobky ( uzeniny,med,sýry,modrotisk,pivo) a v programu vystoupí hudební skupina MelodieRock. Doprava bude částečně hrazena z grantu Pardubického kraje - 15 000,-Kč a zbytek uhradí všichni účastníci festivalu z Bystrého a Trpína.

Ad 9 ) Starosta informoval OZ o poskytnutém daru ve výši 5 000,- Kč od Hotelu Internacional Brno.Tento dar zprostředkoval pan Aleš Horváth, který má v Hlásnici rekreační chalupu.                                         

Zapsal : ing.Dvořák Josef                                          Starosta : Tocháček Miloslav

Ověřil : Pavel Štěpánek

             Libor Havlíček