Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

  OZ schvaluje : 
 1. rozpočtová opatření a úpravu rozpočtu
 2. pravidla pronájmu kulturních zařízení
 3. plán investičních a neinvestičních akcí pro rok 2006
 4. cenu vodného pro rok 2006
 5. záměr rekonstrukce budovy školy
 6. inventurní komisi
 7. přílohu ke smlouvě o svozu a nakládání s odpady s TS Bystřice nad Pern.
 8. smlouvu s TS Bystré o skládkování TDO
 9. prodloužení autobusové linky do Hlásnice
 OZ bere na vědomí : 
 1. plnění rozpočtu k 31.10.2005
 2. zprávu z OS Domov Bystré
 3. cenu za uložení TDO pro rok 2006
 OZ ukládá :  
 1. starostovi projednat s ředitelem Agrovysočina a.s. spolufinancování opravy vozovek
 2. starostovi vybrat projektanta k vypracování studie rekonstrukce budovy školy
 3. starostovi zapracovat do rozpočtu prorok 2006 plán stavebních akcí
   

Zapsal : ing. Josef Dvořák

Starosta : Miloslav Tocháček

Zástupce starosty : Pavel Břenek

  

Ověřil : Benno Šváb

           Milan Horníček

  

V Trpíně dne 6.12.2005