Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Usnesení č.8/08

z jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne

30.12.2008

OZ schvaluje :

 1. rozpočet obce Trpín na rok 2009
 2. rozpočtové opatření č.9 a č.10
 3. prodej pozemků dle zápisu
 4. dodatek č.6 k vyhlášce 2/2001 o ceně za svoz a likvidaci odpadů. Cena pro rok 2009 schválena ve výši 500,- Kč na osobu.
 5. strategický plán rozvoje obce pro rok 2009
 6. podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace - kontaktní místo CzechPOINT
 7. příspěvek pro MŠ Trpín na rok 2009 ve výši 130 000,-Kč
 8. návrh rozpočtu Svazku obcí AZASS na rok 2009
 9. mzdy pro zaměstnance obce a odměny pro členy OZ

OZ bere na vědomí :

 1. postup prací na přestavbě budovy škol
 2. informace o ukončení  prací na rekonstrukci KD
 3. informace o ukončení výstavby vodovodu k parcelám pro RD

OZ  ukládá :

      1. starostovi prověřit ceny pro prodej pozemků v okolních obcích

      2. starostovi získat informace o vydávání tiskovin

      3. starostovi projednat vedení kroniky obce

      4. starostovi vypracovat žádost o udělení dotace z IOP

Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                      Zástupce starosty : Pavel Břenek

Ověřil : Milan Horníček

             Pavel Štěpánek

V Trpíně dne 30.12.2008