Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Usnesení č.1/08

z jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne

19.2.2007

OZ schvaluje :

 

  1. výsledky inventarizace majetku k 31.12.2007
  2. záměr prodeje pozemků podle žádostí
  3. podmínky pro odprodej stavebních parcel
  4. podmínky pro pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby
  5. rozšíření počtu pracovních míst VPP
  6. žádosti z dotačních titulů MMR pro rok 2008
  7. spoluúčast na organizaci slavnosti svěcení varhan v kostele v Trpíně
  8. žádost manželů Králových o výstavbu přístřešku
  9. závěrečný účet MŠ Trpín za rok 2007

OZ bere na vědomí :

 

  1. postup prací na přestavbě budovy školy

OZ neschvaluje :

      1.   nabídku na prezentaci obce v reklamní publikaci

 

Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                      Zástupce starosty : Pavel Břenek

Ověřil : Pavel Štěpánek

             Pavel Břenek

V Trpíně dne 19.2.2008