Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

     OZ schvaluje : 
  1. „Komunitní plán sociálních služeb svazku obcí AZASS“
  2. zřízení „Rady obcí pro udržitelný rozvoj území ORP Polička“
  3. pana Pavla Břenka jako zástupce obce Trpín do „Rady obcí pro udržitelný rozvoj území ORP Polička“
  4. záměr prodeje pozemku dle žádosti pana Žabokrtského
  5. přihlášku obce Trpín do soutěže „Vesnice roku 2007“
  6. finanční příspěvek na rozvoj včelařství v obci
  OZ bere na vědomí : 
  1. výsledek jednání s vodoprávním úřadem
  2. stav projekčních prací na rekonstrukci budovy školy
  3. informace ze Vzdělávání starostů obcí v krizovém řízení
  4. text petice o diskriminaci obyvatel venkova
 OZ ukládá : 

      1.  místostarostovi zajistit dopracování dokumentace pro krizové řízení

      2.  starostovi zajistit zaměření parcel schválených k prodeji a vypracovat žádost o  posílení přívodu elektrické energie do lokality nad kostelem.

  

Zapsal : ing. Josef Dvořák                             Starosta : Miloslav Tocháček

 

                                                     Zástupce starosty : Pavel Břenek

  

Ověřil : Petr Štěpař

        Milan Horníček

  

V Trpíně dne 22.3.2007