Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

OZ schvaluje :

1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích dotčených rekonstrukcí rozvodu NN

2.  rozpočtová opatření podle předloženého návrhu

3.  rozpočet obce pro rok 2008

4.  dodatek č.5 k vyhlášce 2/2001 o ceně za svoz a likvidaci odpadů

5.  mzdy pro zaměstnance obce a odměny pro členy OZ  

6 . odměnu ředitelce MŠ v Trpíně  

7.  odkoupení části pozemku v k.ú. Hlásnice

8.  strategický plán rozvoje obce Trpín pro rok 2008

9.  příspěvek na provoz MŠ Trpín na rok 2008

OZ bere na vědomí :

  1. stav příprav na zahájení rekonstrukce budovy školy
  2. průběh a výsledky vyhodnocení soutěže „Vesnice roku 2007"

OZ ukládá :

  1. starostovi obce vypracovat žádost na vytvoření čtyř pracovních míst pro veřejně prospěšné práce na rok 2008

  

Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                 Zástupce starosty : Pavel Břenek

Ověřil : František Vaverka

             Milan Horníček

V Trpíně dne 27.12.2007