Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

D o d a t e k    č.  7

k obecně závazné vyhlášce  č. 2/2001

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Trpín na svém jednání dne 28.12.2009 rozhodlo takto:

- v článku  6/ Sazba poplatku  pro rok 2010 činí       500,00  Kč za povinnou

 

                                                                                  osobu v Trpíně a v Hlásnici

 

Specifikace poplatku - pevná částka           230,- Kč

                                    nákladová částka     270,- Kč

Celkem                                                     500,- Kč

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného TDO činily v roce 2009  198 648,-

Kč a byly rozúčtovány na 469 osob. Náklady na osobu jsou 423,50 Kč.       

Ostatní články vyhlášky zůstávají v platnosti.

V Trpíně  28. prosince 2009

                                                                                             Miloslav  Tocháček

                                                                                                     starosta

                                                                                                  Pavel  Břenek

                                                                                                   místostarosta