Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Obecně závazná vyhláška obce Trpín
č.1 /2001

 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem  v obci Trpín  

Zastupitelstvo obce Trpín na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a v souladu s ustanovením §84, odst.2, písm. i), § 10) a § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění  pozdějších předpisů, schválilo na svém zasedání dne 10.12.2001 obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem  v obci Trpín , katastrální území  Trpín a Hlásnice.  

čl. 1 Závaznost vyhlášky

1.   Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (dále jen systém vznikajícím na území obce Trpín a místní části Hlásnice).

2.   Tato vyhláška je závazná pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, dále pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. 

čl. 2 Základní pojmy

1.   Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených  v příloze č.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

2.   Komunální odpad (dále jen KO) -  veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob,  s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

3.   Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

4.   Původcem odpadu  -  právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se stane současně vlastníkem těchto odpadů.

5.      Nebezpečný odpad – odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,

6.      Stavební odpad   -  všechny druhy odpadu vznikající při stavební činnosti (např. beton,cihly,tašky,keramické výrobky,zemina,kamení).

7.      Sběrná nádoba  je typizovaná nádoba určená k odkládání komunálního odpadu, dále svozový vůz nebo kontejner.

8.      Svozové stanoviště je místo určené k dočasnému umístění sběrných nádob na komunální odpad tak, aby byly volně a bezpečně přístupné pro svoz jejich obsahu.

9.      Okolí sběrné nádoby je prostor vymezený 2 m (všemi směry) od sběrných nádob.

10.  Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněná k nakládání  s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, nebo zvláštních předpisů. 1)  čl. 3

Všeobecné povinnosti

1. Každý má při své činnosti nebo rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství  a nebezpečné vlastnosti.

2. Občané jsou povinni odkládat KO na místech k tomu určených a  ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveném obcí.

3. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.

4.    Pokud dále není v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech stanoveno jinak,lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady  určena. čl.4

Nakládání s komunálním odpadem

1.      Komunální odpad lze podle této vyhlášky upravovat, využívat nebo odstraňovat pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených. Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí.

2.      Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:
a)      sběrné nádoby (popelnice, kontejnery, svozové vozy, plastové pytle) – slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly, kuchyňské odpady
b)      kontejnery na třídění odpadu ( až jimi bude obec vybavena ):
-         barevné označení :
modrá – papír
zelená – sklo
žlutá - plasty
c)      plastové pytle žluté barvy na plast
d)      velkoobjemový odpad, stavební odpad – svoz vlastní dopravou na skládku TDO nebo na místo, které určí obec.
e)      svoz nebezpečného odpadu (např. znečištěný obalový materiál, olejové filtry, akumulátory, výbojky, zářivky, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, televizory a lednice),  jako velkoobjemového odpadu

3.      Vlastník objektu je povinen zajistit dostatečné množství sběrných nádob.

4.      Komunální odpad se ukládá pouze do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.

5.      Při shromažďování komunálního odpadu je zakázáno:
a)      odkládat odpady mimo sběrné nádoby
b)      ukládat do sběrných nádob takový odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti a další odpady jako např. zemina, stavební suť, kamení, cihly, tráva, stromky
c)      využívat sběrných nádob k jiným účelům než k ukládání komunálního odpadu
d)      ukládat do sběrných nádob, které jsou určeny pro vybrané druhy odpadů (papír, sklo, plasty, aj.) jiné druhy odpadů

6.      S komunálním odpadem, který je uložen ve sběrných nádobách, smí manipulovat pouze její vlastník nebo oprávněná osoba. čl.5 

Povinnosti vlastníka sběrné nádoby

1.      Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.

2.      Sběrnou nádobu je její vlastník povinen umísťovat jen na stálé vyhrazené stanoviště tak, aby nezpůsobovala hygienické závady, neohrožovala bezpečnost a plynulost silničního provozu a pohyb chodců. Sběrná nádoba (popelnice) musí být zajištěna funkčním víkem a nesmí způsobovat únik odpadů.

3.      Stálé stanoviště sběrné nádoby určí vlastník sběrné nádoby po dohodě s vlastníkem pozemku, je-li domovní odpad odvážen oprávněnou osobou, též po dohodě s ní.

4.      Vlastník sběrné nádoby je povinen udržovat v její blízkosti čistotu a pořádek.

5.      Vlastník nesmí ponechat nádobu na veřejném prostranství mimo dny svozu.

6.      V případě, že sběrná nádoba bude obsahovat některý z odpadů uvedených v článku 4  , odst. 2, písmeno b,c,d,e, oprávněná osoba nezajistí její vyprázdnění a oznámí tuto skutečnost vlastníkovi.

7.      Do plastových pytlů nesmí být ukládán odpad, který by jej mohl poškodit. Plastové pytle nelze umísťovat na stálé stanoviště samostatně, ale pouze v kombinaci se sběrnou nádobou.  čl. 6 Povinnosti oprávněné osoby

1.      Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech. Případná změna bude oprávněnou osobou oznámena.
2.      Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování sběrných nádob bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění.
3.      Zajišťovat vrácení sběrných nádob na původní místo.
4.      V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba zajistí náhradní svoz do dvou dnů.  čl. 7

 Úhrada poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

 Úhradu poplatku za provoz systému upravuje obecně závazná vyhláška obce Trpín  o   místním poplatku vydaná na základě par. 84 zákona 185/2001 sbírky o odpadech. čl. 8Nakládání se stavebním odpademStavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů bude odkládán vlastní dopravou na řízené skládce města Bystré nebo na místě, které určí obec. Materiálové využití stavebního odpadu má přednost před jiným využitím tohoto odpadu. Tento stavební odpad bude zpoplatněn  při uložení na skládku. Při vydání  stavebního nebo demoličního povolení bude občan upozorněn orgány obce  na povinnost uložení stavebního odpadu na skládku města Bystré nebo doložení o uložení tohoto odpadu na soukromý pozemek nebo na místě, které určí obec. SANKCE čl. 9 Porušením povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb., o předstupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. čl. 10

Kontrolní činnost

Kontrolou plnění povinností uložených touto vyhlášku jsou pověření pracovníci obce Trpín, členové zastupitelstva obce Trpín nebo osoby pověřeny touto kontrolní činností.

  čl.11

Platnost obecně závazné vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2002

 Miloslav Ticháček – starosta
František Čípek - místostarosta  

Vyhláška byla schválena  zastupitelstvem  města (obce) :         dne 10. 12. 2001Datum vyhlášení (vyvěšení)  

1) např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.