Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

 

č. 1 /2005
o závazných částech Územního plánu obce TRPÍN

Zastupitelstvo obce Trpín na svém zasedání dne 26.června 2005 schválilo v souladu s ustanoveními § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 26 odst. 2 zákona čís. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále stavební zákon) Územní plán obce Trpín. V souladu s ustanoveními § 35 odst. 3 písm. a), § 84 odst. 2, písm. i) a § 104 odst. 2 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a § 29 odst. 3 stavebního zákona vydává Zastupitelstvo obce Trpín tuto

  OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU č.  1 /2005  o závazných částech Územního plánu obce TRPÍN

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek  1

Účel vyhlášky

Vyhláška vymezuje závazné části Územního plánu obce Trpín (dále jen „územní plán“), kterými jsou: urbanistická koncepce, funkční a prostorové uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti, vymezení územního systému ekologické stability a stanovení veřejně prospěšných staveb. Vyhláška stanovuje podmínky pro územní plánování a správní rozhodování podle obecně závazných předpisů.

 

Článek  2

Rozsah platnosti

(1)           Vyhláška platí na správním území obce Trpín a zahrnuje katastrální území Trpín a Hlásnice.

(2)           Vyhláška se vydává na dobu neurčitou.

(3)           Nedílnou součástí vyhlášky jsou:

(a)     Příloha A.      Regulativy funkčního a prostorového uspořádání(b)     Příloha B.      Seznam veřejně prospěšných staveb, ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy 

Článek  3

Závaznost vyhlášky

Podle vyhlášky postupují subjekty působící v územním plánování, ve správních řízeních vedených podle stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů.

 

ČÁST DRUHÁ

ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU

 

Článek  4

Vymezení pojmů

(1)           Územní plán obsahuje část závaznou a směrnou. Závazná část je vymezena v příloze A. Regulativy funkčního a prostorového uspořádání (dále REGULATIVY) a příloze B. Seznam veřejně prospěšných staveb, ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy.

(2)           Závazná část se skládá z:       (a)     urbanistické koncepce(b)     vymezení hranice současně zastavěného území obce (c)     vymezení hranice zastavitelného území obce(d)     funkčního využití ploch(e)     zásad uspořádání dopravy a technické infrastruktury(f)      limitů využití území(g)     vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo omezit(h)     vymezení ploch pro provedení asanací nebo asanačních úprav(i)      vymezení územního systému ekologické stability

(3)           Ostatní části zapracované do územního plánu a neuvedené v této vyhlášce jsou směrné.

(4)           Pojmy užité v této vyhlášce a v dokumentaci územního plánu se vykládají ve smyslu obvyklém v praxi územního plánování. V případě pochybnosti rozhodne nadřízený orgán územního plánování.


 

Článek  5

Urbanistická koncepce

(1)           Urbanistická koncepce rozvoje obce je určena prostorovým uspořádáním území a podmínkami výstavby na funkčních plochách vymezených v hlavním výkrese č. 2 územního plánu NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ SÍDLA A KRAJINY.

(2)           Z hlediska prostorového uspořádání je na území obce vymezeno:

(a)     území současně zastavěné (urbanizované) – jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce(b)     území zastavitelné – zastavitelným územím se rozumějí plochy nezastavěné, vymezené k zastavění tímto územním plánem(c)     území nezastavitelné, volné – (neurbanizované) – nezastavitelným územím se rozumějí území, která nelze zastavět vůbec, nebo která lze zastavět výjimečně a za zvláštních podmínek stanovených pro takové účely obecně závaznými právními předpisy

(3)           Z hlediska podmínek výstavby na vymezených funkčních plochách je území obce děleno na:

(a)     stabilizované území – území s dosavadním charakterem daným stávajícím funkčním využitím ploch a prostorovými vazbami (výška zástavby, koeficient zastavění), které se nebudou zásadně měnit(b)     transformační území – území s předpokladem zásadních změn ve funkčním využití ploch, spojených se změnami v užívání staveb(c)     rozvojové území – území navržené pro založení nových funkčních ploch a prostorových struktur 

Článek  6

Funkční využití ploch

(1)           Funkční plocha je území, pro které je v REGULATIVECH závazně stanovena charakteristika, přípustné funkční, prostorové a stavební využití (účel využití). Směrně jsou stanoveny funkční typy, kterými se upřesňuje využití území. Funkční plochy a funkční typy jsou vymezeny v hlavním výkrese č. 2 územního plánu NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ SÍDLA A KRAJINY a v kapitole 3.1 – 3.11  REGULATIVŮ.

(2)           Z hlediska funkčního využití ploch jsou na území obce vymezeny:

(a)   v současně zastavěném a zastavitelném území

 1.    plochy pro bydlení  B 2.    plochy pro občanskou vybavenost  O 3.    plochy pro sport a rekreaci  R 4.    plochy pro výrobní aktivity  V  5.    plochy pro veřejnou zeleň a veřejná prostranství  U, Z 6.    plochy pro individuální rekreaci  I 7.    vodní toky a plochy  N(b)     v nezastavitelném, volném území - krajině 8.     plochy pro krajinnou zónu produkční  P, H 9.     plochy pro krajinnou zónu přírodní  E, L10.    plochy pro krajinnou zónu smíšenou(c)     plochy pro obsluhu a technickou infrastrukturu

(3)           Hranice funkčních ploch nejsou vymezeny jednoznačně, je možno je upravovat na základě regulačního plánu (při zachování druhové skladby funkcí), nebo přiměřeně zpřesňovat v územním řízení. Za přiměřené zpřesnění hranice funkční plochy se považuje úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních vlastností, vedení inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch. Přiměřenost vždy posoudí pořizovatel.

(4)           V grafické části dokumentace je základní funkční využití plochy vyjádřeno barvou a kódem. Barva a první, případně druhé a další velké písmeno kódu jednoznačně určuje závaznou funkci. Funkční typ (směrný) je v kódu označen na druhé a další pozici malým písmenem.

(5)           Funkční typy v zastavěném a zastavitelném území lze měnit na základě regulačního plánu, podrobnějšího územně plánovacího podkladu, nebo územním rozhodnutím. Pro funkční typ upřesněný územním rozhodnutím je třeba dodržet stanovené regulativy.

(6)           Funkční typy v nezastavitelném území lze měnit územním rozhodnutím, rozhodnutím o pozemkových úpravách a správním řízením. Změnou funkčního typu nelze zmenšit rozsah ploch krajinné zóny přírodní.

(7)           Funkčnímu využití ploch vymezenému v REGULATIVECH musí odpovídat způsob jejich využívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich využívání. Stavby a jiná opatření, která tomuto funkčnímu vymezení neodpovídají nesmějí být v území povoleny.

(8)           Dosavadní způsob využití polyfunkčních a monofunkčních ploch, který neodpovídá vymezenému funkčnímu využití podle územního plánu je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru a nejsou dány důvody pro opatření dle § 87 a § 102 odst. 3 stavebního zákona.

(9)           Na nezastavitelném území není dovoleno umisťovat a povolovat stavby s výjimkou staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch, a dále staveb pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení a úprav vodních toků.

 

Článek  7

Zásady uspořádání dopravy a technické infrastruktury

(1)           Zásady uspořádání dopravy jsou stanoveny ve výkrese č. 5 územního plánu DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ a v kapitole 3.11 REGULATIVŮ. Závazné je vymezení funkčních ploch pro železnici, čerpací stanice pohonných hmot a parkoviště.

(2)           Zásady uspořádání technické infrastruktury jsou vymezeny ve výkresech č. 6 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, č. 7 ODKANALIZOVÁNÍ, č. 8 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM, ELEKTRICKOU ENERGIÍ A SPOJE a v kapitole 3.11 REGULATIVŮ.

 

Článek  8

Limity využití území

(1)           Limitem využití území se rozumí zákonem nebo jiným obecně platným právním předpisem daná relativně nepřekročitelná (mezní) hodnota pro využití území. Limity jsou vymezeny ve výkresech územního plánu a v kapitolách 4., 5. a 6. REGULATIVŮ a příloze B. Seznam veřejně prospěšných staveb, ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy.

(2)           Jako limity využití území jsou v územním plánu definovány:

(a)           ochranné režimy(b)           územní systém ekologické stability (dále ÚSES)

(c)           veřejně prospěšné stavby a plochy pro veřejně prospěšné stavby

 část třetí

VYMEZENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ

 

Článek  9

Veřejně prospěšné stavby, plochy veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav

(1)           Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby, plochy pro navrhované veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanačních úprav. Toto vymezení slouží jako podklad pro omezení vlastnických práv k pozemkům a stavbám, případně vyvlastnění pozemků nebo staveb, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

(2)           Seznam veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo omezit a ploch pro asanace a asanační úpravy je uveden v příloze B této vyhlášky, územní rozsah ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy je vymezen ve výkrese č. 10 územního plánu VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY.

 

Článek  10

Územní systém ekologické stability

(1)           Územní plán v řešeném území vymezuje plochy pro veřejně prospěšná opatření na ochranu životního prostředí:

(a)     upřesňuje nadregionální a regionální ÚSES (b)     vymezuje plán místního ÚSES.

(2)           Plochy ÚSES jsou nezastavitelné s výjimkou křížení s liniovými stavbami. ÚSES je vymezen v hlavním výkrese č. 2 územního plánu NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ SÍDLA A KRAJINY a v kapitole 5. REGULATIVŮ.


ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Článek  11

Změny územního plánu

Nastanou-li v území řešeném územním plánem podstatné změny podmínek, za kterých byl územní plán schválen, rozhodne Zastupitelstvo obce, zda bude pořízena změna územního plánu. Změnu pořídí pořizovatel ve smyslu § 30 a § 31 stavebního zákona v platném znění. Řádně projednanou změnu územního plánu schválí Zastupitelstvo obce a vydá obecně závaznou vyhlášku o závazné části změny územního plánu.

 

Článek  13

Uložení dokumentace

Schválená dokumentace územního plánu je uložena na Obecním úřadu v Trpíně, u Stavebního úřadu v Svitavách, u Městského úřadu ve Svitavách, odboru regionálního rozvoje a u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje v Pardubicích.

 

Článek 14

Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. srpna 2005.

   

   Pavel BŘENEK

místostarosta obce

 

Miloslav TOCHÁČEK

       starosta obce


 

razítko obce 

Vyvěšeno dne     27. června 2005

Sejmuto dne    27. července 2005


     Příloha A.k obecně závazné vyhlášceč.  1/2005ozávazných částech Územního plánu obce TRPÍN 

Regulativy funkčního a prostorového uspořádání


 

1.            Účel regulativů

Cílem regulativů je definovat obecné základní požadavky na utváření fungujícího osídlení s esteticky kvalitním prostorovým řešením, dopravní a technickou infrastrukturou a požadavky na utváření ekologicky stabilní, účelně uspořádané a esteticky hodnotné krajiny a osídlení, za účelem vytváření kvalitního trvale udržitelného rozvoje umělého a přírodního prostředí. Regulativy obsahují základní pravidla, která omezují, vylučují popřípadě podmiňují funkční využití území, umísťování staveb nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání.

2.            urbanistická koncepce

Obec Trpín bude rozvíjena jako spojité osídlení na katastrálních územích Trpín a Hlásnice.Pro koncepci platí tato závazná rozhodnutí:-          funkční a prostorové uspořádání – vymezení zastavitelného území obce – musí respektovat historicky vzniklou kvalitu osídlení obce a nemovitou kulturní památku – kostel sv. Václava-          zachovat harmonii prostředí, respektovat vymezené nezastavitelné plochy, ve volné krajině nepovolovat nové stavby vyjma navržených tímto územním plánem-          rozvoj bydlení ve formě rodinných domků rozvíjet v plochách navržených tímto územním plánem v prolukách a volných plochách v obci a dále pak v lokalitě za kostelem a za mateřskou školou, v nové ulici pod Panským vrchem v západní části Trpína a do plochy na jihu Hlásnice-          rozvoj občanské vybavenosti je navržen intenzifikací stávajících ploch a zařízení-          pro sport, rekreaci a regeneraci fyzických a duševních sil obyvatel a návštěvníků obce je navrženo nové hřiště pro kopanou na východním okraji obce-          pro rozvoj ekonomické základny a výrobních aktivit je směřován do stávajících areálů, respektovány budou jsou stávající provozovny výrobních služeb-          zajistit dobrou obsluhu celého území inženýrskými sítěmi a dopravou-          realizací koncepce územního systému ekologické stability dořešit přechod sídla do krajiny-          rozvíjet síť cyklistických tras

3.            Regulativy pro funkční využití území obce

FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH V SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉM A ZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ

Je vyznačeno v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny a vymezuje urbanistické využití ploch (účel využití plochy).

3.1.         Plochy PRO bydlení  B

Obytné území zahrnuje činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením.Funkční regulacePřípustné a obvyklé jsou plochy pro bydlení, veřejnou i soukromou zeleň, parkování, technické vybavení, integrované zařízení – sídla firem včetně nerušících provozoven, které nepřesahují rámec a význam daného území – maloobchod do 200 m2 prodejní plochy, sociální služby, stravovací zařízení, menší ubytovací zařízení, církevní a správní zařízení.Podmíněně přípustné jsou činnosti, děje a zařízení místní správy, drobné řemeslné, chovatelské a pěstitelské, sousedství a obytnou pohodu nenarušující činnosti, děje a zařízení výrobních služeb.Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které svou zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu bydlení.Územní rozsah regulaceJe vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.Jako funkční typ je vymezenoBr            individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami, výška zástavby nepřekračuje 2 nadzemní podlažíBz           bydlení vesnického charakteru s velkými užitkovými zahradami, případně zemědělským samozásobitelským hospodařením bez negativního dopadu na obytné prostředí

3.2.         Plochy PRO občanské vybavení  O

Území občanské vybavenosti je určeno k uskutečňování činností a zařízení poskytujících některé vybrané služby, zejména maloobchodní zařízení do 800 m2 prodejní plochy, služby zdravotnické, vzdělávací, kulturní, sociální péče, a to zejména v uzavřených areálech.Funkční regulacePřípustné činnosti jsou veřejná správa a administrativa, školství, kulturní a vzdělávací činnost, zdravotnictví a sociální péče, sportovně rekreační zařízení, veřejné stravování a ubytování.Podmíněně přípustné jsou menší kapacity bydlení, nezávadné výrobní a komerční zařízení, nezbytná technická a dopravní zařízení.Nepřípustné jsou zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (závadná výroba, kapacitní sklady a dopravní zařízení - čerpací stanice PH apod.), včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě, nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu občanského vybavení.Územní rozsah regulaceJe vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.Jako funkční typ je vymezenoOa           plochy pro zařízení veřejné správy, administrativaOš           plochy pro školská zařízeníOc           plochy pro církevní zařízeníOk           plochy pro kulturní zařízeníOd           plochy pro distribuční zařízení (nevýrobní služby a stravování)Oz           plochy pro zdravotnická zařízení

3.3.         Plochy pro sport a rekreaci  R

Území určená k umisťování činností, dějů a zařízení sloužících k uspokojování sportovních a rekreačních potřeb občanů.Funkční regulacePřípustné činnosti jsou sportovní a tělovýchovná zařízení, rekreační, kulturní a společenské využitíPodmíněně přípustné jsou stravovací a ubytovací zařízení, doprovodné služby, maloobchod, technická a dopravní zařízeníNepřípustné jsou veškeré činnosti a zařízení, které narušují prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně.Územní rozsah regulaceJe vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.Jako funkční typy jsou vymezenyRs           plochy pro sportovní zařízení - hřištěRdh        plochy pro dětská hřiště

3.4.         Plochy PRO výrobní aktivitY  V

Území je určeno především k umisťování a uskutečňování výrobních činností průmyslových, zemědělských, výrobních a ostatních služeb včetně administrativy provozoven, a to převážně v uzavřených areálech s malou frekvencí styku s veřejností.Funkční regulacePřípustné činnosti jsou podnikatelské aktivity v průmyslové a zemědělské zpracovatelské výrobě, skladování, výrobní služby, technická a dopravní zařízení, obvykle v uzavřených areálech.Podmíněně přípustné jsou komerční aktivity (velkoobchodní a skladová zařízení, servisní a opravárenské areály), občanské vybavení (vybavenost pro zaměstnance), výjimečně přípustné byty pro osoby zajišťující dohled, nebo pro majitele provozovny.Nepřípustné je bydlení, občanské vybavení vyžadující nezávadné prostředí (školská základní zařízení, zdravotnická a sociální vyšší zařízení).Územní rozsah regulaceJe vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.Jako funkční typy jsou vymezenyVz            plochy pro zemědělskou výrobuVp           plochy pro průmyslovou výrobu, kapacitní skladyVs           plochy pro výrobní služby, řemesla

3.5.         Plochy pro veřejnou zeleň a veřejná prostranství  U, Z

Plochy veřejné zeleně a veřejných prostranství jsou území, která musí být přístupná veřejnosti bez omezení a z jejichž užívání nelze nikoho vyloučit. Mimo ploch veřejné zeleně, které plní funkci nejen rekreační, případně kultovní (hřbitovy), jsou tvořeny plochami ulic a návsí.

3.5.1        Plochy pro veřejná prostranství  U

Funkční regulacePřípustné a obvyklé využití území zahrnuje plochy veřejného prostranství pro uložení inženýrských sítí a pohyb lidí (nemotorová i motorová doprava).Podmíněně přípustné zahrnuje i nezbytnou technickou vybavenost, drobné stavby, vodní prvky, zpevněné plochy pro dopravu v klidu, menší plochy zeleně .Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení, které narušují plynulost pěšího provozu nebo prostorovou kvalitu prostředí, nepřípustná je rovněž jakákoliv výstavba, kromě výše uvedených případů.Územní rozsah regulaceJe vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.Jako funkční typy jsou vymezenyUn           centrální prostor obce s parkovacími plochami, veřejnou zelení a chodníkyUd           uliční prostory, ve kterých je nejen obslužná doprava, ale i tranzitní – uliční prostory se silnicí III. třídy, pěší doprava je segregovaná od motorovéUs           uliční prostory převážně sevřeného charakteru, ve kterých je pěší provoz a obslužná doprava prováděna na jedné ploše - neodděleně

3.5.2        Plochy pro veřejnou zeleň  Z

Funkční regulacePřípustné a obvyklé využití území zahrnuje plochy veřejného prostranství pro uložení inženýrských sítí a pohyb obyvatel a plochy veřejné zeleně pro rekreaci obyvatelPodmíněně přípustná je výstavba nezbytné technické vybavenosti, drobných staveb, vodních prvků a zpevněných plochNepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně a rovněž jakákoliv výstavba, kromě výše uvedených případůÚzemní rozsah regulaceJe vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.Jako funkční typy jsou vymezenyZh           zeleň hřbitovů a pietních místZp           parky a veřejná zeleň

3.6.         Plochy pro individuální rekreaci  I

Území určená pro umisťování činností, dějů a zařízení rekreačních a doplňkově produkčních (sadů, zahrad a ploch s objekty individuální rekreace, případně orné půdy v drobné parcelaci). Plochy mohou být uvnitř i vně současně zastavěného území dle § 139a (2) stavebního zákona.Funkční regulacePřípustné a obvyklé jsou zařízení sloužící individuální rekreaci, sady a zahrady menšího rozsahu, neumožňující velkovýrobní obhospodařování.Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně a výstavba objektů pro trvalé bydlení.Územní rozsah regulaceJe vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.Jako funkční typy jsou vymezenyIs            plochy sadů a zahrad (smíšené využití)Ich          plochy lokalit individuální rekreace (chatové osady)

3.7.         Vodní toky a plochy  N

Zahrnují plochy vod tekoucích a stojatých se zřetelnou a přístupnou vodní hladinou se zvláštním estetickým významem pro utváření krajinného rázu území.Vodní plochy mohou být součástí současně zastavěného území dle § 139a (2) stavebního zákona
Funkční regulacePřípustné a obvyklé jsou činnosti, děje a zařízení související s vodohospodářskými poměry v území, rybářstvím, rekreací a koloběhem vody v přírodě (retence, výpar, rovnoměrný odtok).Podmíněně přípustné jsou činnosti, děje a zařízení pro chov ryb a vodní drůbeže s tím, že budou minimalizovány negativní dopady do vodního režimu (čistoty vod).Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení, které narušují koloběh vody v přírodě a negativně ovlivňují kvalitu a čistotu vody a vodního režimu, nepřípustná je výstavba objektů v těsné blízkosti břehů.V souladu se zákonem 254/2001 Sb. (vodní zákon) může správce toku užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku, a to u drobných toků nejvýše 6 m od břehové čáry. Tyto pruhy je proto nutno ponechat volně přístupné.Územní rozsah regulaceJe vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.Jako funkční typy jsou vymezenyNa           nádrž akumulační, požárníNe           nádrž extenzívně využívaná

FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH V NEZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ – KRAJINĚ

Je vyznačeno v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny a vymezuje urbanistické využití ploch (účel využití plochy).

3.8.         Plochy pro KrajinnOU zónU produkční  P, H

Plochy s přírodními a terénními podmínkami pro zemědělskou produkci s velkovýrobní technologií a lesní výrobu, u kterých není produkční funkce limitována jinými funkcemi.Funkční regulacePřípustné a obvyklé jsou činnosti a zařízení, které souvisí se zemědělskou velkovýrobou a lesní produkcí. U zemědělského půdního fondu je přípustná změna kultury pokud nedojde ke změně krajinné rázu.Podmíněně přípustná je výstavba objektů zemědělské prvovýroby, u lesní výroby pro lesní výrobu, ochranu přírody, technickou a dopravní infrastrukturu, těžbu lokálního významu s následnou rekultivací, pokud nedojde ke změně krajinného rázu.Nepřípustné jsou činnosti, zařízení a výstavba nových objektů, popřípadě rozšiřování stávajících, pokud to není navrženo tímto územním plánem.Územní rozsah regulaceJe vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.Jako funkční typy jsou vymezenyPo           orná půdaPt            intenzivní porosty (druhově chudé produkční louky)Hl            les hospodářský

3.9.         PLOCHY PRO KrajinnOU zónU přírodní  E, L

Plochy pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot, u kterých dominují přírodní funkce, ochrana přírody a jiné funkce sloužící k zachování ekologické stability a posílení genofondu.Plochy krajinné zeleně všeobecně chráněné ochranným režimem (územní systém ekologické stability) podléhají rovněž regulačním podmínkám příslušného ochranného režimu.V případě obestavění mohou být výjimečně i součástí současně zastavěného území dle § 139a (2) stavebního zákona.Funkční regulacePřípustné a obvyklé jsou činnosti a zařízení, které slouží k zachování ekologické rovnováhy územíPodmíněně přípustné je alternativní zemědělstvíNepřípustné jsou činnosti a zařízení, které zmenšují jejich plochu, zvyšování a rozšiřování kapacit stávajících zařízení a nová výstavbaÚzemní rozsah regulaceJe vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.Jako funkční typy jsou vymezenyEk           krajinná zeleň (dřeviny rostoucí mimo les)Lt            trvalé travní porosty (drobné pestré a přirozené luční porosty) a pastviny

3.10.       PLOCHY PRO KrajinnOU zónU smíšenOU

Plochy s polyfunkčním využitím, jednotlivé funkce jsou ve vzájemném rovnocenném postavení, přírodní ekosystémy jsou využívány kompromisně, což limituje intenzivní formy produkčních a komerčních činností.Mohou být v případě obestavění výjimečně i součástí současně zastavěného území.Územní rozsah regulaceJe vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.

3.11.       Plochy pro obsluhu a technickou infrastrukturu

Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro zařízení dopravní a technické vybavenosti. Stavby a zařízení pro obsluhu území lze umístit ve všech plochách, ve kterých se stavby tohoto druhu připouští nebo výjimečně připouští nebo slouží pro bezprostřední zásobování daného území. Při umisťování nových zařízení a ploch je třeba posoudit vhodnost z hlediska dopadů na okolí.Funkční regulacePřípustné jsou činnosti a zařízení dopravní a technické povahy. Zařízení pro dopravní a technickou infrastrukturu jsou přípustná ve všech funkčních plochách a funkčních typech, v nichž se zařízení tohoto druhu připouštějí nebo podmíněně připouštějí, aniž by nenarušovaly prostředí nad přípustnou míruNepřípustná jsou kapacitní zařízení v obytných zónách. V ostatních případech je nutno posoudit vhodnost zařízení z hlediska dopadů na prostředí.Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch platí:-         přípustné jsou parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel ve všech stavebních plochách, pokud není podrobnější ÚPD stanoveno jinak a je limitováno přípustným využitím území-         nepřípustná jsou kapacitní parkovací a odstavná stání a garáže v zóně bydleníÚzemní rozsah regulaceJe vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny, č. 5 Dopravní řešení, č. 6 Zásobování vodou, č. 7 Odkanalizování, č. 8 Zásobování plynem, elektrickou energií a spoje.Jako funkční typy jsou vymezenyv plochách pro dopravuDP           parkoviště                                                              DG          řadové garážev plochách technické infrastrukturyVZP         vodní zdroj pitné vody                                            ČOV        čistírna odpadních vodVZ           vodní zdroj                                                             ČSK        čerpací stanice odpadních vodVDJ         vodojem                                                                 RSP        regulační stanice plynuČSV        čerpací stanice vodárenská                                    TS           trafostanice

4.            Limity využití území - ochranné režimy

4.1          Ochrana památek a kulturních hodnot

Územní rozsah regulaceJe vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.

4.1.1        Archeologická naleziště

Celé řešené území obce Trpín je kvalifikováno jako území s archeologickými nálezy.

4.1.2        Nemovité kulturní památky

Chránit památkový objekt zapsaný v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.

4.2.         Ochrana přírody

Zvláště chráněné území se v řešeném území nenachází.

Obecná ochrana přírody - v řešeném území se nachází tři registrované významné krajinné prvky a několik lokalit s vyšší ekologickou hodnotou, výskytem zvláště chráněných druhů a vyšší diverzitou než okolní plochy. Tato území jsou průběžně hodnocena a lokality mohou být registrovány jako významné krajinné prvky.

Nachází se zde významné krajinné prvky: lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy, mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.Ochrana památných stromu - na území obce se nachází dva památné stromy – lípy velkolisté.

4.3.         Ochrana vodních zdrojů

Respektovat podmínky ochrany pásem vodních zdrojů v řešeném území.

4.4          OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

V řešeném území není evidován dobývací prostor, nejsou zde vyhodnocena výhradní ložiska nerostů ani stanovena chráněná ložisková území.

Do východní části řešeného území zasahují dvě ukončená ložiska.

Jsou evidována tři poddolovaná území po těžbě a prospektorských pracích.

4.5.         Ochranná a bezpečnostní pásma

Respektovat ochranná a bezpečnostní pásma zařízení dopravy a technické vybavenosti, daná legislativními předpisy.

4.6.         Ochrana proti povodním

V řešeném území nejsou vyhlášena záplavová území.

5.            Územní systém ekologické stability

Plochy územního systému ekologické stability (ÚSES) vytváří vzájemně propojenou síť ekologicky významných segmentů krajiny, s přirozeným, nebo přírodě blízkým vegetačním krytem, které zajišťují ekologickou rovnováhu v krajině. Je definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.Funkční regulaceZávazně je vymezen systém ÚSES, který vytváří omezení na pozemky. Upřesnění hranic a skladby porostů bude předmětem další dokumentace.Přípustné je využití ploch pro ÚSES tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizačních funkcí.Nepřípustné jsou činnosti a děje, které by vedly ke změně kultur, intenzivnímu hospodaření na těchto plochách, umisťování staveb (kromě liniových staveb), těžbě nerostů.U skladebných částí ÚSES dodržovat při výsadbě druhovou skladbu dle cílového společenstva, jednoznačně podporovat přirozenou obnovu porostů.Pro výsadbu používat druhy z místních zdrojů (geograficky původní zdroje).Interakčními prvky zprostředkovat působení stabilizujících funkcí přírodních prvků ÚSES na kulturní plochy (pole).Územní rozsah regulaceJe vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.

6.            Péče o životní prostředí

6.1.         Ochrana ovzduší

Chránit vnější ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností, při zacházení s regulovanými látkami, které poškozují ozonovou vrstvu Země a s výrobky, které takové látky obsahují.

6.2.         Ochrana čistoty vody

Dodržovat přípustné limity znečištění při vypouštění odpadních vod do toků.Zabránit povrchovému znečištění – splachům ze zemědělské půdy a dvorů výrobních a podnikatelských aktivit.

6.3.         Ochrana proti hluku

Realizovat ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.


     Příloha B.k obecně závazné vyhlášceč.  1/2005ozávazných částech Územního plánu obce Trpín 

Seznam veřejně prospěšných staveb, ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy


 

1.  Veřejně prospěšné stavby a plochy pro veřejně prospěšné stavby

Vymezení veřejně prospěšných staveb, ploch pro navrhované veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanačních úprav je podkladem pro omezení vlastnických práv k pozemkům a stavbám, případně vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písmeno a) a c) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

Seznam veřejně prospěšných staveb

sport a rekreaceR1           hřiště pro kopanou (16), parc. č. 348/2 k.ú. Trpínveřejné komunikace a plochy pro dopravuD1           místní komunikace k RD za kostelem (12), parc. č. 1366, 744, 745/1 k.ú. TrpínD2           místní komunikace k RD za mateřskou školou (9), parc. č. 1292/8, 1371/2, k.ú. TrpínD3           místní komunikace k RD pod Panským vrchem (10), parc. č. 1288/1, 1387, k.ú. TrpínD5           účelová komunikace k obsluze ČOV v Trpíně (13), parc. č. 403, k.ú. Trpínveřejně prospěšná TECHNICKá vybavenostZásobování vodouV1           vodovodní řad k navrhované zástavbě za mateřskou školou, k.ú. TrpínV2           vodovodní řad k navrhované zástavbě pod Panským vrchem k.ú. TrpínV3           vodovodní řad k navrhované zástavbě HlásniceV4           vodovodní řad Trpín – HlásniceODKANALIZOVÁNÍK1           čistírna odpadních vod (14), parc. č. 549/1 k.ú. TrpínK2           čerpací stanice odpadních vod (15), parc. č. 616/1 k.ú. HlásniceK3           oddílná kanalizace TrpínK4           oddílná kanalizace HlásniceK5           výtlačné potrubí Hlásnice – TrpínZásobování plynemP1           plynovodní řad k navrhované zástavbě za kostelem, k.ú. TrpínP2           plynovodní řad k navrhované zástavbě za mateřskou školou,, k.ú. TrpínP3           plynovodní řad k navrhované zástavbě pod Panským vrchem, k.ú. TrpínP4           plynovodní řad k navrhované zástavbě v Hlásnici

2.  Plochy pro asanace a asanační úpravy

Nejsou navrženy.