Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

D o d a t e k    č.  1

k obecně závazné vyhlášce  č. 1/2004

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Trpín na svém jednání dne 28.12.2006 rozhodlo takto:

- v článku 7. Sazba poplatku  se mění na                   100,00  Kč  za  jednoho psa

                                                                                  a  50% poplatku za každého dalšího psa                                                                     

Ostatní články vyhlášky zůstávají v platnosti.

V Trpíně  4. ledna  2007

                                                                                             Miloslav  Tocháček

                                                                                                     starosta

                                                                                                  Pavel  Břenek

                                                                                                   místostarosta