Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

D o d a t e k    č.  6

k obecně závazné vyhlášce  č. 2/2001

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Trpín na svém jednání dne 30.12.2008 rozhodlo takto:

- v článku  6/ Sazba poplatku  pro rok 2009 činí       500,00  Kč za povinnou

                                                                                  osobu v Trpíně a v Hlásnici

Specifikace poplatku - pevná částka           230,- Kč

                                    nákladová částka     270,- Kč

Celkem                                                       500,- Kč   

   Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného TDO činily v roce 2008  189 765,-Kč

a byly rozúčtovány na 466 osob. Náklady na osobu jsou 407,20 Kč.   

   Ostatní články vyhlášky zůstávají v platnosti.

V Trpíně  5. ledna  2009

                                                                                             Miloslav  Tocháček

                                                                                                     starosta

                                                                                                  Pavel  Břenek

                                                                                                   místostarosta