Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

D o d a t e k    č.  5

k obecně závazné vyhlášce  č. 2/2001

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Trpín na svém jednání dne 27.12.2007 rozhodlo takto:

- v článku  6/ Sazba poplatku  pro rok 2008 činí       450,00  Kč za povinnou

                                                                                  osobu v Trpíně a v Hlásnici

Ostatní články vyhlášky zůstávají v platnosti.

V Trpíně  4. ledna  2008

                                                                                             Miloslav  Tocháček

                                                                                                     starosta

                                                                                                  Pavel  Břenek

                                                                                                   místostarosta