Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Obecně závazná vyhláška Obce Trpín

č. 1/2004 ze dne 19. 2. 2004

o místních poplatcích

Zastupitelstvo  Obce Trpín vydalo  dne  19. 2. 2004  podle  ustanovení  §  14  zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášk

     ČÁST PRVNÍ

  Základní ustanovení

Čl. 1

(1) Obec Trpín zavádí a vybírá tyto místní poplatky:

a) poplatek ze psů,

b) poplatek za užívání veřejného prostranství,

c) poplatek ze vstupného

(2) Výkon správy místních poplatků provádí Obecní úřad Trpín. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,stanoveno jinak.

ČÁST DRUHÁ

HLAVA I

Poplatek ze psů

Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 3

Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území Obce Trpín.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

(2) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(3) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno, nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, datum narození nebo IČO.

Čl. 5
Identifikace psů

(1) Správce poplatku vydá držitelům psa evidenční známku pro psa, s vyznačením názvu obce a evidenčním číslem, bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.

Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká vkalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.

(2) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

(3) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

Čl. 7

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí ročně:

a) za prvního psa                                                                          50,- Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                          75,- Kč

Čl. 8
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Čl. 9
Osvobození

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:

a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba stěžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených kdoprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

b)   osoba, která je členem canisterapeutického svazu

c)   osoba, která si převzala psa z útulku a má to písemně doloženo

(2) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

HLAVA II

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 10

Předmět poplatku

Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků, pouťových atrakcí a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Čl. 11

Veřejné prostranství

Pro účely této vyhlášky jsou veřejným prostranstvím všechny obecní místní, účelové komunikace, chodníky a sportoviště uvedené v příloze č.1 této vyhlášky.

Čl. 12

Poplatník

(1) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným vČl. 10.

Čl. 13

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 14

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 10 až do dne, kdy toto užívání skončilo.

Čl. 15

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za provádění výkopových prací ....................................................................2,-Kč

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje ......2,-Kč                  

c) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb ........2,-Kč

d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb /stánek, pult, apod./ 50,- Kč

e) za umístění stavebního zařízení nad rámec povoleného rozsahu zařízení staveniště .5,- Kč

f) za umístění reklamního zařízení

- krátkodobě /do 14 dnů/        - do 2 m2 jeho plochy    ......................30,-Kč

                                               -nad 2 m2 jeho plochy  .....................50,-Kč

- dlouhodobě paušální částkou měsíční nebo roční:

   MĚSÍČNÍ PAUŠÁL            - do 2 m2 plochy...................................150,-Kč                            

-nad 2 m2 plochy......................................300,--Kč                             

   ROČNÍ PAUŠÁL   -do 2 m2 plochy.......1500,--Kč   -nad 2 m2 plochy...3000,-Kč                        

g) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí .........5,- Kč

h) za umístění skládek - trvajících déle než 24 hodin..................................5,-Kč

ch) za vyhrazení trvalého parkovacího místa

- za jedno parkovací místo a rok ......................................................3000,-Kč

- při vyhrazení 3 a více parkovacích míst pro jednoho uživatele ..2000,-Kč/za 1 místo

i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce  a reklamní¨akce..10,-Kč

j) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl...10,-Kč

Čl. 16

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději vden, kdy bylo sužíváním veřejného prostranství započato, nestanoví-li se vrozhodnutí jinak.

(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 17

Osvobození

(1) Poplatku nepodléhají:

a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,

b) akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,

c) zvláštní užití veřejného prostranství při akcích pořádaných Obcí Trpín a zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

HLAVA III

Poplatek ze vstupného

Čl. 18

Předmět poplatku

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní,sportovní,prodejní nebo reklamní akce,snížené o daň z přidané hodnoty,je-li v ceně vstupného obsažena.

Čl. 19

Poplatník

Poplatek platí fyzické a právnické osoby,které akce pořádají.

Čl. 20

Ohlašovací povinnost

Pořadatel akce je povinen její pořádání písemně minimálně 14 dní před jejím konáním s uvedením jména nebo názvu,bydliště nebo sídla,rodného čísla nebo IČO a zajistit označení vstupenek razítkem Obce Trpín.

Čl. 21

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí : 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného.

Čl. 22

Osvobození

Poplatku ze vstupného nepodléhají akce,jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely a akce pořádané obcí.

Čl. 23

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15ti dnů po uskutečnění akce.

ČÁST TŘETÍ

Ustanovení společná

Čl.24

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající ztéto vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a citovaného zákona.

Čl. 25

(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující kvyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, vněmž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení zrušovací

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušují:

a) obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/1994

ČÁST PÁTÁ

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne  20.2. 2004.

             Miloslav Tocháček                                                               Pavel Břenek

                    starosta                                                                      místostarosta

Vyhláška byla schválena OZ:  19. 2. 2004

Den vyhlášení (vyvěšení):  20. 2. 2004

Den sejmutí:  6.3.2004

Den platnosti: 20.2.2004

Den účinnosti:  6.3.2004