Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Filtrovat
 •  

  Zápis č.8/08

                                      ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 30.12.2008

  Přítomni :Miloslav Tocháček, František Vaverka, Pavel Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček, Milan Horníček, Jana Štěpařová, ing. Dvořák Josef

  Ověřovatelé zápisu : Pavel Štěpánek, Milan Horníček

  Program :1. Zahájení

                     2.Přestavba budovy školy

                     3.Rozpočtová opatření

                     4.Rozpočet na rok 2009

                     5.Výstavba vodovodu k parcelám pro RD

                     6.Rekonstrukce KD

                     7.Prodej pozemků

                     8.Ceny obecních pozemků

                     9. Svoz odpadů a cena pro rok 2009

                   10. Strategický plán rozvoje obce Trpín na rok 2009

                   11. Integrovaný operační program - CzechPOINT

                   12. Výše příspěvku pro MŠ Trpín na rok 2009 

                   13. Návrh rozpočtu Svazku obcí AZASS

                   14. Mzdy a odměny pro rok 2009

                   15. Různé                     

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

  Vlastní jednání :

  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

  Ad 2 ) Starosta informoval OZ o stavu prací a seznámil s financováním  přestavby budovy školy ke dni 30.12.2008

  Ad 3)Ing.Dvořák seznámil OZ s navrhovaným rozpočtovým opatřením č.9 ( neinvestiční výdaje pro SDH na rok 2008 ) a č.10 ( úprava rozpočtu dle skutečných příjmů a výdajů ). OZ projednalo a schvaluje rozpočtové opatření v předneseném návrhu.                 

  Ad 4 ) OZ projednalo a schválilo přednesený návrh rozpočtu obce Trpín na rok 2009. Rozpočet byl schválen , příjmy 4 294 400,-Kč, výdaje ve výši 5 494 400,- Kč, financování 1 200 000,-Kč. Rozpočet bude přílohou zápisu.

  Ad 5 ) Starosta informoval OZ o dokončení výstavby vodovodu k parcelám pro RD. Akce je celá zaplacena , od dodavatele stavby je doložena veškerá dokumentace a na začátek roku 2009 se připravuje kolaudace stavby a závěrečné vyhodnocení.

  Ad 6 ) Starosta informoval OZ o průběhu a ukončení rekonstrukce na KD V Trpíně.Byla provedena modernizace sociálních zařízení, montáž akustických prvků v sále a montáž dělících stěn mezi sály a před schodištěm. Rekonstrukce je zaplacena a celkové náklady byly ve výši 587 000,- Kč. V termínu bude provedeno závěrečné vyhodnocení.

  Ad 7 ) OZ projednalo a schválilo prodej pozemků v Trpíně podle žádostí :

  • - Kosová Helena , Sevastopolská 6, Brno, parcela 184/2, 1397/9 a 1311/10 část vk.ú. Trpín
  • - Andrlík František, 9.května 803, Litomyšl, parcela 744/3 část vk.ú.Trpín
  • - Kopecký Antonín, Nevanova 1053/21, Praha, parcela 744/3 část vk.ú. Trpín

  Ad 8 ) OZ projednalo stanovení ceny pro prodej pozemků v katastru obce Trpín a Hlásnice. Vzhledem k rozdílnosti názorů byl tento bod jednání přesunut na příští zasedání OZ. OZ pověřuje starostu, aby prověřil ceny pro prodej pozemků v okolních obcích.

  Ad 9 ) OZ projednalo na základě skutečných nákladů za likvidaci odpadu v roce 2008 a předpokládaných nákladů v roce 2009 cenu za likvidaci odpadu pro rok 2009. Předpokládané náklady pro rok 2009 jsou ve výši 248 000,- Kč. OZ schvaluje cenu pro rok 2009 ve výši 500,-Kč/osobu.

  Výše poplatku bude zveřejněna v dodatku č.6 k vyhlášce č. 2/2001 o ceně za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2009. Celkové náklady na povinnou osobu pro rok 2009 jsou 540,-Kč, ale vzhledem k státní regulaci ceny za likvidaci odpadu budou občané platit výše uvedenou částku a rozdíl bude hradit obec z vlastních prostředků.

  Ad 10 ) OZ projednalo a schválilo navržený strategický plán rozvoje obce Trpín pro rok 2009

  Ad 11 ) Starosta seznámil OZ s možností využití finanční podpory z Ministerstva vnitra při zřizování kontaktních míst systému CzechPOINT. OZ projednalo a schválilo podmínky rozhodnutí o přidělení dotace v souladu s Integrovaným operačním programem pro období 2007 - 2013 a pověřuje starostu vypracovat žádost o udělení dotace.

  Ad 12 ) Na základě §28 zákona 250/200Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ne znění pozdějších předpisů OZ projednalo a schválilo výši příspěvku na provoz MŠ Trpín na rok 2009 ve výši 130 000,- Kč.

  Ad 13 ) OZ projednalo a schválilo návrh rozpočtu Svazku obcí AZASS na rok 2009.

  Ad 14 ) Starosta seznámil OZ s návrhem mezd  pro zaměstnance obce a návrhem odměn pro členy zastupitelstva obce na rok 2009. OZ schvaluje.

  Ad 15 )

  1. OZ projednalo možnost vydávání periodické tiskoviny obce, kde by občané byli několikrát do roka informování o aktuálním dění v obci.OZ prodiskutovalo obsah tiskoviny, četnost vydávání, distribuci a dále navrhuje se k tomuto bodu vrátit na příštím zasedání OZ, kde tyto a ostatní podrobnosti budou projednány. OZ pověřuje starostu, aby zjistil právní aspekty vydávání tiskovin a v okolních obcích našel inspiraci k vzhledu tiskoviny.
  2. OZ pověřuje starostu a místostarostu, aby do příštího zasedání OZ projednali s vytypovanými občany vedení kroniky obce Trpín .                                            

  Zapsal : ing.Dvořák Josef                                                   Starosta : Tocháček Miloslav

  Ověřil : Milan Horníček

               Pavel Štěpánek

 •  

  Usnesení č.8/08

  z jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne

  30.12.2008

  OZ schvaluje :

  1. rozpočet obce Trpín na rok 2009
  2. rozpočtové opatření č.9 a č.10
  3. prodej pozemků dle zápisu
  4. dodatek č.6 k vyhlášce 2/2001 o ceně za svoz a likvidaci odpadů. Cena pro rok 2009 schválena ve výši 500,- Kč na osobu.
  5. strategický plán rozvoje obce pro rok 2009
  6. podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace - kontaktní místo CzechPOINT
  7. příspěvek pro MŠ Trpín na rok 2009 ve výši 130 000,-Kč
  8. návrh rozpočtu Svazku obcí AZASS na rok 2009
  9. mzdy pro zaměstnance obce a odměny pro členy OZ

  OZ bere na vědomí :

  1. postup prací na přestavbě budovy škol
  2. informace o ukončení  prací na rekonstrukci KD
  3. informace o ukončení výstavby vodovodu k parcelám pro RD

  OZ  ukládá :

        1. starostovi prověřit ceny pro prodej pozemků v okolních obcích

        2. starostovi získat informace o vydávání tiskovin

        3. starostovi projednat vedení kroniky obce

        4. starostovi vypracovat žádost o udělení dotace z IOP

  Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                        Zástupce starosty : Pavel Břenek

  Ověřil : Milan Horníček

               Pavel Štěpánek

  V Trpíně dne 30.12.2008

 •  

  Usnesení č.7/08

  z jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne

  4.12.2008

  OZ schvaluje :

  1. provedení inventarizace majetku obce a složení inventurní komise
  2. návrh rozpočtu Mikroregionu Poličsko na rok 2009
  3. cenu vodného pro rok 2009 ve výši27,65 Kč/m3
  4. dohodu o správcovství budovy školy v Hlásnici
  5. rozpočtová opatření č.7 a č.8

  OZ bere na vědomí :

  1. postup prací na přestavbě budovy školy
  2. plnění rozpočtu k 30.11.2008
  3. postup prací na rekonstrukci KD
  4. informace o ukončení výstavby vodovodu k parcelám pro RD

  Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                        Zástupce starosty : Pavel Břenek

  Ověřil : Milan Horníček

               Pavel Štěpánek

  V Trpíně dne 4.12.2008

 •  

  Zápis č.7/08

  ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 4.12.2008

  Přítomni :Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Pavel Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček, Milan Horníček

  Ověřovatelé zápisu : Pavel Štěpánek, Milan Horníček

  Program :1. Zahájení

                     2.Přestavba budovy školy

                     3.Inventarizace majetku

                     4.Plnění rozpočtu k 30.11.2008 a rozpočtová opatření

                     5.Rozpočet Mikroregionu Poličsko na rok 2009

                     6.Rekonstrukce KD

                     7.Výstavba vodovodu

                     8.Vodné pro rok 2009

                     9. Správcovství v budově školy v Hlásnici

                   10. Různé

                         

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

  Vlastní jednání :

  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

  Ad 2 ) Starosta informoval OZ o stavu prací a seznámil s financováním  přestavby budovy školy ke dni 3.12.2008

  Ad 3)Starosta vydal příkaz k inventarizaci majetku a jmenoval inventurní komisi ve složení :

                                Štěpař Petr                                            předseda

                                Dvořák Michal                                       člen        

                                Štěpařová Jana                                     člen

                                Vaverka František                                 člen

                                Havlíček Libor                                       člen

                                Břenková Jana                                      člen

                   

  Ad 4 ) OZ projednalo plnění rozpočtu obce Trpín k 30.11.2008. K tomuto datu jsou příjmy ve výši 5 195 493,94 Kč a výdaje 5 699 027,Kč. Dále OZ projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.7 ( úprava rozpočtu podle skutečných příjmů a výdajů ) a č. 8 ( neinvestiční dotace -stavební úpravy KD ).

  Ad 5 ) OZ projednalo a schválilo návrh rozpočtu Mikroregionu Poličsko na rok 2009. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.

  Ad 6 ) Starosta informoval OZ o průběhu rekonstrukce na KD V Trpíně.Byla provedena modernizace sociálních zařízení, montáž akustických prvků v sále a montáž dělících stěn mezi sály a před schodištěm. Financování celé akce bude z prostředků získaných za „Oranžovou stuhu - VR 2007" a vlastními prostředky.  

  Ad 7 ) Starosta informoval OZ o ukončení výstavby vodovodu k parcelám pro rodinné domky. Akce je postavena přesně podle projektu a zaplacena z prostředků MMR. Dodavatel předal kompletní dokumentaci a kolaudace proběhne počátkem roku 2009.

  Ad 8 ) OZ projednalo a schválilo výši vodného pro rok 2009 ve výši 27,65 Kč/m3.

  Ad 9 ) OZ schválilo dohodu o správcovství v budově bývalé školy v Hlásnici s nájemcem části nebytových prostor panem Radomírem Havlíkem, bytem Škárova 9, Brno. Pan Havlík bude jediným správcem této budovy s právem umožnit nekomerční využívání ostatních prostor budovy školy. OZ si vyhrazuje , že prostory mohou být využívány občany obce a ostatními rekreanty, kteří v obci vlastní nemovitost.

  Ad 10 )

  1. OZ projednalo přípravu ceny za svoz a likvidaci TDO na rok 2009. konečná cena bude určena na příštím jednání 30.12.2008
  2. Starosta informoval o nabídce historických map v digitální podobě, připravovaných projektech v rámci MAS Poličsko a o možnosti využití grantů a dotací z Pardubického kraje a MMR
  3. OZ projednalo možnosti vypracování projektu nebo studie na čistění odpadních vod v obci.

                                                

  Zapsal : ing.Dvořák Josef                         Starosta : Tocháček Miloslav

  Ověřil : Milan Horníček

               Pavel Štěpánek

 •  

  Usnesení č.6/08

  z jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne

  6.11.2008

  OZ schvaluje :

   

  1. rozpočtové opatření č.5 a č.6
  2. prodej pozemků dle zápisu
  3. správce budovy školy v Hlásnici
  4. výstavbu vodovodu k parcelám 5 RD dle projektové dokumentace

  OZ bere na vědomí :

   

  1. postup prací na přestavbě budovy školy
  2. plnění rozpočtu k 31.10.2008
  3. opravu části střechy na čp. 121

  OZ ukládá :

  1. starostovi vypracovat smlouvu o správcovství k budově školy v Hlásnici

  Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                        Zástupce starosty : Pavel Břenek

  Ověřil : Milan Horníček

               Petr Štěpař

  V Trpíně dne 6.11.2008

 •  

  Zápis č.6/08

                                      ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 6.11.2008

  Přítomni :Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Pavel Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček, Milan Horníček

  Ověřovatelé zápisu : Petr Štěpař, Milan Horníček

  Program :1. Zahájení

                     2.Přestavba budovy školy

                     3.Rozpočtová opatření

                     4.Plnění rozpočtu k 31.10.2008

                     5.Prodej pozemků

                     6.Oprava střech na budově mateřské školy

                     7.Dotace na výstavbu infrastruktury

                     8.Různé               

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

  Vlastní jednání :

  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

  Ad 2 ) Starosta informoval OZ o stavu prací na přestavbě budovy školy :

  :  je dokončena střešní konstrukce, pracuje se izolacích střechy a připravuje se pokládka střešní krytiny. Na celém objektu byla osazena plastová okna. K 6.11.2008 bylo profakturováno

  2 723 000,- Kč.

  Ad 3 )Ing.Dvořák seznámil OZ s navrhovaným rozpočtovým opatřením č.5 ( neinvestiční dotace na požární techniku ) a č.6 ( podpora a oprava válečných hrobů ). OZ projednalo a schvaluje rozpočtové opatření v předneseném návrhu. Schválené rozpočtové opatření bude přílohou zápisu.                

  Ad 4 ) OZ projednalo plnění rozpočtu obce Trpín k 31.10.2008. K tomuto datu jsou příjmy ve výši 4 781 423,10 Kč a výdaje 4 915 763,37 Kč.

  Ad 5 ) OZ projednalo a schválilo prodej pozemků v Hlásnici podle žádostí :

  • - Jana a Petr Fialovi, Jugoslávská 130, Brno, parcela 624/1 část vk.ú.Hlásnice
  • - Zbyněk Pyžík, Tererova 6, Brno, parcela 617/4 část vk.ú.Hlásnice

  Ad 6 ) OZ projednalo ukončení opravy střechy na čp. 121 firmou GERIŠER-HYDROIZOLACE na ploše 98 m2 v ceně 95 634,- Kč. Manželé Girgleovi uhradí podíl na vlastnictví objektu ve výši

  28 800,- Kč.

  Ad 7 ) Starosta informoval OZ o přidělení finančních prostředků ve výši 213 000,- z prostředků MMR na výstavbu technické infrastruktury - výstavba vodovodu k parcelám pro rodinné domky. Vzhledem k tomu, že akce musí být ukončena a uhrazeny faktury do 12.12.2008, bude neprodleně zajištěn dodavatel stavby.

  Ad 8 )

  1. OZ projednalo žádost nájemce budovy školy v Hlásnici o vyřešení správcovství v uvedené nemovitosti. OZ schvaluje jako správce současného nájemce pana Havlíka Radomíra a pověřuje starostu vypracovat smlouvu o správcovství.                                              

  Zapsal : ing.Dvořák Josef                                                   Starosta : Tocháček Miloslav

  Ověřil : Milan Horníček

               Petr Štěpař

 •  

  Usnesení č.5/08

  z jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne

  23.9.2008

  OZ schvaluje :

   

  1. závěrečný účet DSO Svazek obcí AZZAS
  2. návrh akcí POV Pardubického kraje na rok 2009
  3. plán akcí MAS Pro rozvoj Poličska na roky 2009 - 2012
  4. odměny pro pracovníky MŠ Trpín
  5. dodatek č.1 k vnitřní organizační směrnici
  6. rozšíření veřejného osvětlení v Hlásnici
  7. příspěvek 2000,- Kč pro včelaře
  8. nákup CD nosičů s varhaní hudbou
  9. nákup kontejneru na hřbitovní odpad
  10. opravu havarijního stavu střechy v čp.121
  11. rozpočtové opatření č.4

  OZ bere na vědomí :

   

  1. postup prací na přestavbě budovy školy
  2. výsledek řešení sociální situace v čp. 63
  3. stavebně technický stav kaple v Hlásnici
  4. informaci o přidělení dotace na opravu pomníku v Hlásnici

  Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                        Zástupce starosty : Pavel Břenek

  Ověřil : František Vaverka

               Petr Štěpař

  V Trpíně dne 23.9.2008

 •  

  Zápis č.5/08

                                      ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 23.9.2008

  Přítomni :Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Pavel Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

  Omluven :  Milan Horníček

  Ověřovatelé zápisu :František Vaverka, Petr Štěpař

  Program :1. Zahájení

                     2.Přestavba budovy školy

                     3.Závěrečný účet AZZAS

                     4.Akce POV 2009

                     5.Plán akcí MAS

                     6.Sociální situace v čp. 63

                     7.Odměny v MŠ Trpín

                     8.Dodatek k vnitřní organizační směrnici

                     9.Rozšíření veřejného osvětlení

                   10.Kaple v Hlásnici

                   11.Oprava pomníku v Hlásnici

                   12.Příspěvek pro včelaře

                   13.Zakoupení CD nosičů   

                   14. Rozpočtové opatření

                   15.Různé   

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

  Vlastní jednání :

  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

  Ad 2 ) Starosta informoval OZ o stavu prací na přestavbě budovy školy :

  :  jsou položeny stropy v 1.NP, probíhá výstavba obvodových zdí 2.NP, objekt je připraven na montáž plastových oken a bude se připravovat montáž krovu a střechy. Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny za účasti investora, dodavatele a stavebního dozoru.V současné době je proinvestováno cca 2 000 000,- Kč.

  Ad 3 )OZ projednalo závěrečný účet DSO Svazek obcí AZZAS za rok 2007.              

  Ad 4 ) OZ projednalo a schválilo návrh akcí pro POV Pardubického kraje 2009. OZ rozhodlo zařadit do tohoto programu na rok 2009 opravu místních komunikací vedle KD a nad požární nádrží u KD v rozsahu cca 600 m2.

  Ad 5 ) OZ projednalo a schválilo plán akcí pro MAS Pro rozvoj Poličska na roky 2009 - 2012 :

  a) 2009 - půdní vestavba v budově obecního úřadu

  b) 2010 - dětský koutek na zahradě MŠ

  c) 2011 - příprava výstavby fotbalového hřiště se zázemím

  d) 2012 - výstavba zázemí pro provoz letního parketu

  Ad 6 ) OZ projednalo sociální situaci v čp.63 v Trpíně ve smyslu zápisu  zasedání OZ  4/08 ze dne 31.7.2008.

  Situace byla řešena sociálním výborem ve spolupráci se starostou obce. Po jednání s rodinou Graciasových došlo ke zklidnění rodinné situace, přesto stav vyžaduje neustálou pozornost . Obec Trpín pomáhá  s vypracováním žádostí pro dávky sociální podpory.

   Ad 7 ) OZ projednalo a schválilo odměny pro ředitelku a ostatní pedagogické pracovníky MŠ Trpín

  Ad 8 )  OZ projednalo a schválilo dodatek č. 1 k vnitřní organizační směrnici ze dne 1.1.2007

  Ad 9 ) OZ projednalo a schválilo rozšíření veřejného osvětlení v Hlásnici o jedno  svítidlo, které bude umístěno na stávající sloup pod školou.

  Ad 10 ) OZ projednalo stavebně technický stav kaple v Hlásnici . Bylo rozhodnuto ve spolupráci s odborem kultury a památkové péče Kr.ú.Pardubice  kapli zapsat do registru kulturních památek ČR.

  Poté budou učiněny kroky k posouzení stavby znalcem a bude vypracován plán oprav.

  Ad 11 ) Starosta informoval OZ o přidělení dotace ve výši 20 000,-kč na opravu válečného hrobu v Hlásnici. Z této dotace budou hrazeny opravy písma a podstavce pomníku.

  Ad 12 ) OZ projednalo žádost Základní organizace českého svazu včelařů Starý Svojanov o příspěvek na léčiva k zlepšení zdravotního stavu včelstev. OZ schválilo příspěvek ve výši 2 000,- Kč.

  Ad 13 ) OZ projednalo a schválilo zakoupení 200 kusů CD nosičů s varhaní hudbou z kostela

  sv. Václava v Trpíně v ceně 100,- Kč za kus. Část zakoupených nosičů bude určena k prodeji a část bude k prezentaci obce.

  Ad 14 ) OZ projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4 ( Volby do zastupitelstev krajů). 

  Ad 15 )

  1. OZ projednalo žádost manželů Evy a Miroslava Němcových , Hlásnice 40 o prodej některých parcel v blízkosti jejich nemovitosti. Po prohlídce na místě samém OZ rozhodlo, že o prodeji nebude jednáno do doby, než se vyjasní ostatní vlastnické vztahy v sousedství.

  2. Místostarosta seznámil OZ s obsahem semináře firmy EKO-KOM o separaci papíru a skla. V příštím roce firma poskytne dotované kontejnery na separaci bílého skla a papíru.OZ projednalo a schválilo nákup kontejneru na hřbitovní odpad, který bude pravidelně vyvážen.

  3. Místostarosta informoval OZ o kulturních akcích do konce roku 2008 :

  - 28.9.2008 spolupodílení na akci varhaní koncert v kostele

  - 11.10.2008 setkání harmonikářů

  - 6.12.2008 mikulášská nadílka

  - 21.12.2008 vánoční koncert

  4. OZ projednalo a schválilo opravu havarijního stavu střechy na budově MŠ Trpín čp.121                                           

  Zapsal : ing.Dvořák Josef                                                   Starosta : Tocháček Miloslav

  Ověřil : František Vaverka

               Petr Štěpař

 •  

  Zápis č.4/08

                                      ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 31.7.2008

  Přítomni :Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Petr Štěpař, Libor Havlíček

  Omluven :  Pavel Břenek

  Ověřovatelé zápisu :Libor Havlíček, Petr Štěpař

  Program :1. Zahájení

                     2.Přestavba budovy školy

                     3.Pronájem nebytových prostor

                     4.Plnění rozpočtu k 30.6.2008 a rozpočtová opatření

                     5.Sociální situace v čp.63 v Trpíně

                     6.Zásobování vodou v Hlásnici         

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

  Vlastní jednání :

  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

  Ad 2 ) Starosta informoval OZ o stavu prací na přestavbě budovy školy :

  :  započala pokládka překladů oken a montáž stropní konstrukce v 1 NP.Příští týden se započne s betonáží stropů. Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny za účasti investora, dodavatele a stavebního dozoru.

  Ad 3 )OZ projednalo  žádost pana Radomíra Havlíka o pronájem nebytových prostor v budově bývalé školy v Hlásnici za účelem provozování bufetu.

  OZ souhlasí s pronájmem požadovaných prostor a pověřuje starostu k vypracování nájemní smlouvy, kde budou  dohodnuty podmínky pronájmu . Dále OZ schvaluje nájemné ve výši

  1 Kč/ m2/rok.                

  Ad 4 ) Starosta seznámil OZ s plněním rozpočtu k 30.6.2008. Příjmy 2 642 375 Kč a výdaje 2 446 723 Kč. Dále OZ projednalo a schválilo rozpočtová opatření č.2 a č.3.

  Ad 5 ) OZ projednalo složitou sociální situaci v rodině Graciasových v čp.63 v Trpíně. OZ pověřuje sociální výbor a starostu,aby společně s výše jmenovanou rodinou se v co nejkratším termínu sešli v kanceláři obecního úřadu a pokusili se celou situaci vyřešit v rámci pravomocí obce a za spolupráce se sociálním odborem MÚ Polička  a dětskou lékařkou MUDr. Laštůvkovou.

  Ad 6 ) OZ projednalo technický stav vodovodního zařízení a zásobování pitnou vodou občanů v Hlásnici. Vzhledem k tomu, že vodovod v Hlásnici není v majetku obce Trpín, ale v údajném společném vlastnictví občanů Hlásnice, nelze do tohoto zařízení investovat . OZ doporučuje občanům Hlásnice, aby provedli nezbytnou údržbu vodovodu a výběrem vodného si vytvořili nutné finanční prostředky pro provoz vodovodní sítě. OZ dále doporučuje občanům Hlásnice, aby zásobování vodou uvedli do souladu s platnou legislativou pro dodávky pitné vody.                                             

  Zapsal : ing.Dvořák Josef                                                   Starosta : Tocháček Miloslav

  Ověřil : Libor Havlíček

               Petr Štěpař

 •  

  Usnesení č.4/08

  z jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne

  31.7.2007

  OZ schvaluje :

   

  1. pronájem nebytových prostor v budově školy V Hlásnici
  2. rozpočtová opatření č.2 a č.3

  OZ bere na vědomí :

   

  1. postup prací na přestavbě budovy školy
  2. plnění rozpočtu k 30.6.2008
  3. stav v zásobování vodou v Hlásnici

  OZ pověřuje :

   

        1.   starostu obce k vypracování smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově školy v Hlásnici

        2.   sociální výbor a starostu  projednat situaci v čp. 63

        3.   člena OZ Libora Havlíčka k řešení situace v zásobování vodou v Hlásnici

  Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                   Zástupce starosty : Pavel Břenek

  Ověřil : Libor Havlíček

               Petr Štěpař

  V Trpíně dne 31.7.2008

 •  

  Usnesení č.3/08

  z jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne

  30.6.2007

  OZ schvaluje :

  1. závěrečný účet svazku obcí AZZAS
  2. závěrečný účet DSO Mikroregion Poličsko
  3. závěrečný účet obce Trpín za rok 2007 - souhlas s celoročním hospodařením s výhradami
  4. použití hospodářského výsledku MŠ Trpín za rok 2007 a odměnu ředitelce MŠ Trpín
  5. koeficient pro výpočet daně z nemovitostí
  6. záměr prodeje pozemků podle žádostí
  7. rozpočtová opatření dle návrhu
  8. nápravná opatření k nedostatkům z kontroly hospodaření obce za rok 2007

  OZ bere na vědomí :

  1. informaci o revizi údajů katastru nemovitostí
  2. postup prací na přestavbě budovy školy
  3. výsledek kontroly hospodaření obce Trpín za rok 2007

  OZ pověřuje :

        1.   starostu obce k vypracování smlouvy o odkupu pozemků od pana Andrlíka

  Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                  Zástupce starosty : Pavel Břenek

  Ověřil : František Vaverka

               Petr Štěpař

  V Trpíně dne 30.6.2008

 •  

  Zápis č.3/08

                                      ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 30.6.2008

  Přítomni :Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Pavel Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

  Omluven :  Milan Horníček

  Ověřovatelé zápisu :František Vaverka, Petr Štěpař

  Program :1. Zahájení

                     2.Závěrečný účet svazku obcí AZZAS

                     3.Závěrečný účet DSO Mikroregion Poličsko

                     4.Závěrečný účet obce Trpín za rok 2007

                     5.Výsledek hospodaření MŠ Trpín za rok 2007

                     6. Digitalizace katastrálních území Trpín a Hlásnice

                     7. Daň z nemovitosti

                     8. Záměr prodeje majetku

                     9. Žádosti o přidělení obecních bytů

                   10. Přestavba budovy školy

                   11. Rozpočtové opatření

                   12. Projednání výsledku kontroly hospodaření obce

                   13. Různé               

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

  Vlastní jednání :

  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

  Ad 2 ) Starosta seznámil OZ s návrhem závěrečného účtu svazku obcí AZZAS :

  příjmy : 32 195 000,- Kč

  výdaje:  23 421 000,- Kč

  OZ schvaluje závěrečný účet v předloženém návrhu                           

  Ad 3 )Starosta seznámil OZ s návrhem závěrečného účtu DSO Mikroregion Poličsko :

  příjmy :  955 900,- Kč

  výdaje :  690 800,- Kč

  OZ schvaluje závěrečný účet v předloženém návrhu                

  Ad 4 )  OZ projednalo a schválilo závěrečný účet obce Trpín za rok 2007. OZ vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením s výhradami.

  Ad 5 ) OZ projednalo výsledek hospodaření MŠ Trpín za rok 2007a schvaluje použití hospodářského výsledku dle návrhu ředitelky MŠ. Dále projednalo a schválilo mimořádnou odměnu pro ředitelku MŠ ve výši 5 000,- Kč.

  Ad 6 ) Starosta informoval OZ o konání revize údajů katastru nemovitostí. Katastrální pracoviště Svitavy bude v souladu s § 7 zákona 344/1992 Sb.provádět v katastrálních územích Trpín a Hlásnice revizi souladu údajů katastru nemovitostí se současným stavem v terénu. Revize bude prováděna v červenci a srpnu  letošního roku.

  Ad 7 ) Starosta seznámil OZ s novými zákonnými úpravami daně z nemovitostí. OZ po projednání schválilo, že koeficient pro výpočet daně z nemovitostí pro obec Trpín a Hlásnici měnit nebude a zůstane na hodnotě 1,00.

  Ad 8 ) OZ projednalo a schválilo záměr prodej pozemků podle došlých žádostí :

                    - Štěpař Václav, Polička - p.p.č.37 a 52 v k.ú. Hlásnice

  Všechny pozemky jsou v k.ú.Hlásnice  , jsou užívány jako zahrady .

  Ad 9 ) OZ projednalo žádosti o přidělení obecních bytů od pana Andrlíka Michala,bytem Trpí 67 a paní Žílové Veroniky,bytem Trpín 126. Žadatelé budou v souladu s vyhláškou č. 143/01 vyzváni k doplnění potřebných dokumentů.

  Ad 10)  Starosta informoval OZ o stavu prací na přestavbě budovy školy :

  • - vpřízemí dokončeny hrubé stavby jednotlivých objektů
  • - v1.NP dokončena demolice a snížení stropů, dělají se rozvody vody a elektřiny
  • - začínají se pokládat překlady a připravuje se montáž stropů 1. NP
  • - byly prodány druhotné suroviny - železo a stará dřevěná vazba
  • - k30.6.2008 byly provedeny stavební práce vhodnotě 1274000,- Kč

  Ad 11) OZ projednalo rozpočtové opatření  č. 1 o přidělení finančních prostředků na opravu komunikací

  Ad 12) Starosta seznámil OZ se zápisem z kontroly hospodaření obce, která proběhla 29.5.2008

  Závěrečné hodnocení kontroly bylo s výhradou, ale nedostatky neměly vliv na výsledek hospodaření. OZ projednalo a schválilo nápravná opatření k jednotlivým nedostatkům

  Ad 13) Různé :

  1.Odkup pozemků od pana Andrlíka Zdeňka, bytem Trpín 15 - starosta projednal odkoupení s vlastníkem, pozemky jsou zaměřeny.Parcela 675/17 bude použita pro rozšíření stavební parcely č.1 a parcela č.675/18 bude zajišťovat přístup k vodnímu zdroji ve vlastnictví obce Trpín. Starosta zajistí vypracování kupní smlouvy.

  2. Návštěva v Maďarsku - starosta informoval OZ o programu, zhodnotil celou akci. OZ souhlasí s návštěvou z partnerské obce v příštím roce .

  3. Starosta informoval OZ o provedené opravě vozovek od čp.43 po čp. 46. Dále informoval o dokončení elektronického zabezpečení budovy OÚ v Trpíně.                                            

  Zapsal : ing.Dvořák Josef                                                   Starosta : Tocháček Miloslav

  Ověřil : František Vaverka

               Petr Štěpař

 •  

  Usnesení č.2/08

  z jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne

  10.4.2008

  OZ schvaluje :

   

  1. provedení stavebních víceprací v budově školy
  2. záměr prodeje pozemků podle žádostí
  3. prodej bytu 121/4 manželům Královým
  4. instalaci elektronického zabezpečení budovy obecního úřadu
  5. přemístění přípojky veřejného internetu
  6. způsob nakládání s palivovým dřevem

  OZ bere na vědomí :

   

  1. postup prací na přestavbě budovy školy
  2. ukončení smlouvy s probační a mediační službou Svitavy
  3. informace o podání žádosti o dotaci na MMR
  4. informaci o návštěvě v Maďarsku

  OZ ukládá starostovi :

        1.   jednat s dodavatelskou firmou o způsobu izolace budovy školy

        2.   vypracovat smlouvy o prodeji bytu 121/4 a pronájmu nebytových prostor

        3.   jednat s panem Andrlíkem o možnosti odkoupení části pozemku

        4.   zajistit zabezpečení budovy obecního úřadu

        5.   projednat s orgány správy komunikací situaci v Hlásnici

        6.   podat žádost o příspěvek na opravu pomníku v Hlásnici

   

   

  Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                        Zástupce starosty : Pavel Břenek

  Ověřil : Pavel Štěpánek

               Petr Štěpař

  V Trpíně dne 10.4.2008

 •  

  Zápis č.2/08

                                      ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 10.4.2008

  Přítomni :Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Pavel Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček, Milan Horníček

  Ověřovatelé zápisu :Pavel Štěpánek, Petr Štěpař

  Program :1. Zahájení

                     2.Přestavba budovy školy

                     3.Prodej obecních bytů

                     4.Prodej pozemků

                     5.Odkup pozemků pro rozšíření stavební parcely

                     6. Zabezpečení budovy obecního úřadu

                     7. Dopravní situace v Hlásnici

                     8. Různé                

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

  Vlastní jednání :

  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

  Ad 2 ) Starosta informoval OZ o průběhu prací na přestavbě budovy školy. Probíhají práce v přízemí budovy podle plánu a jsou průběžně fakturovány, kontrolní dny jsou pravidelně za účasti dodavatele, investora a stavebního dozoru.

  Během demoličních prací byla zjištěna nutnost izolací svislých obvodových konstrukcí, která nebyla součástí projektu. OZ schvaluje provedení těchto víceprací a pověřuje starostu k jednání s dodavatelskou firmou o způsobu izolování objektu.                          

  Ad 3 ) OZ projednalo a schválilo prodej obecního bytu č.121/4 v budově MŠ manželům Královým na základě jejich žádosti ze dne 6.3.2008. OZ určuje cenu bytu v souladu se znaleckým posudkem firmy Consult VK Litomyšl ve výši 425 000,- Kč. OZ pověřuje starostu k vypracování smlouvy o prodeji bytu a smlouvy o pronájmu nebytových prostor v suterénu čp.121, které manželé Královi užívají.                

  Ad 4 ) OZ projednalo a schválilo záměr prodej pozemků podle došlých žádostí :

  • - manželé Zdeněk a Renata Královi, Trpín 121, část p.p.č.17/1
  • - manželé Milan a Hana Girgleovi, Trpín 121, část p.p.č. 17/1

  Všechny pozemky jsou v k.ú. Trpín , jsou užívány jako zahrady a budou rozděleny na základě geometrického plánu.

  .Ad 5 ) Starosta informoval OZ o zájmu dalšího stavebníka o odkoupení stavební parcely v lokalitě nad kostelem a jeho požadavku na parcelu o větší výměře. OZ tuto skutečnost projednalo a pověřuje starostu k jednání s panem Zdeňkem Andrlíkem o možnosti odkoupení části jeho pozemku pro rozšíření stavební parcely.             

  Ad 6 ) Starosta informoval OZ o několika vloupáních do obecních úřadů v okolí a o jednání s Policií ČR na toto téma. OZ projednalo a schválilo instalaci elektronického zabezpečení budovy obecního úřadu v Trpíně a pověřuje starostu k výběru dodavatele zabezpečení .

  Ad 7 ) OZ projednalo stav vozovky č.3651 v obci Hlásnice a v úseku Hlásnice - Předměstí. Vzhledem k havarijnímu stavu vozovky na několika místech navrhuje jednat s příslušnými orgány správy komunikací o současném stavu o omezení dopravy pro nákladní vozidla a zajištění zimní údržby až na konec obce Hlásnice. OZ pověřuje starostu k jednání s SÚS Pk o řešení situace a instalaci omezujících dopravních značek.

  Ad 8 ) 1. Starosta informoval OZ o ukončení smluvního vztahu s probační a mediační službou Svitavy na výkon trestu veřejně prospěšných prací panem Hepnarem. Smluvní vztah byl ukončen na vlastní žádost pana Hepnara. OZ bere na vědomí.

             2.  OZ projednalo a schválilo přemístění přípojky veřejného internetu z knihovny do zasedací místnosti v budově obecního úřadu.

             3. Starosta informoval OZ o podání žádostí na MMR v  termínu a ve znění tak, jak bylo projednáno na zasedání OZ dne 19.2.2008 v bodě 8.

             4. OZ projednalo způsob nahodilé těžby dřeva v obecních lesích a schvaluje, že vytěžené palivové dřevo bude přednostně nabídnuto k odprodeji občanům Hlásnice.

             5. OZ projednalo opravu pomníku obětem 1.světové války v Hlásnici. Na tuto opravu je možné získat finanční příspěvek přes pověřený městský úřad Polička. OZ pověřuje starostu k podání žádosti.

            6. Starosta informoval OZ o plánované návštěvě v partnerské obci Palkonya v Maďarsku. OZ bere na vědomí.                                         

  Zapsal : ing.Dvořák Josef                                                   Starosta : Tocháček Miloslav

  Ověřil : Pavel Štěpánek

               Petr Štěpař

 •  

  Usnesení č.1/08

  z jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne

  19.2.2007

  OZ schvaluje :

   

  1. výsledky inventarizace majetku k 31.12.2007
  2. záměr prodeje pozemků podle žádostí
  3. podmínky pro odprodej stavebních parcel
  4. podmínky pro pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby
  5. rozšíření počtu pracovních míst VPP
  6. žádosti z dotačních titulů MMR pro rok 2008
  7. spoluúčast na organizaci slavnosti svěcení varhan v kostele v Trpíně
  8. žádost manželů Králových o výstavbu přístřešku
  9. závěrečný účet MŠ Trpín za rok 2007

  OZ bere na vědomí :

   

  1. postup prací na přestavbě budovy školy

  OZ neschvaluje:

        1.   nabídku na prezentaci obce v reklamní publikaci

   

  Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                        Zástupce starosty : Pavel Břenek

  Ověřil : Pavel Štěpánek

               Pavel Břenek

  V Trpíně dne 19.2.2008

 •  

  Zápis č.1/08

                                      ze zasedání zastupitelstva obce Trpín ze dne 19.2.2007

  Přítomni :Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Pavel Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

  Omluven : Milan Horníček

  Ověřovatelé zápisu :Pavel Štěpánek, Pavel Břenek

  Program :1. Zahájení

                     2.Výsledky inventarizace majetku

                     3.Zahájení přestavby školy

                     4.Odprodej obecních pozemků

                     5.Stanovení podmínek pro odprodej stavebních parcel

                     6.Pravidla pro přidělení obecních bytů

                     7.Veřejně prospěšné práce pro rok 2008

                     8. Projednání žádostí o dotace

                     9. Závěrečný účet MŠ za rok 2007

                   10. Různé          

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

  Vlastní jednání :

  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

  Ad 2 ) Předseda inventarizační komise p.Štěpař seznámil OZ s průběhem a výsledky inventury k 31.12.2007. Inventarizační komise neshledala závad v hospodaření s obecním majetkem, byl vyřazen nepotřebný a opotřebovaný majetek, sepsány vyřazovací protokoly a vypracován zápis o provedené inventuře. OZ schvaluje výsledek inventury                      

  Ad 3 ) Starosta informoval OZ o zahájení prací na přestavbě budovy školy :

  • - firma PÁSEK započala stavební práce 7.1.2008 podle smlouvy
  • - práce probíhají v1.NP vprostorách občanské vybavenosti
  • - při demoličních pracích byla zjištěna nutnost provedení izolací svislých obvodových konstrukcí. Tato skutečnost nebyla zanesena vprojektu a bude řešena sdodavatelem stavebních prací.
  • - práce probíhají podle harmonogramu a při pravidelných kontrolních dnech nebylo shledáno závad         

  Ad 4 ) OZ projednalo a schválilo záměr prodej pozemků podle došlých žádostí :

  • - Teplý Vlastislav, Trpín 139, p.p.č. 744//10 o výměře 84 m2
  • - Kříž Jiří, Trpín 26, díl a + b zparcely 1311/10 o celkové výměře 87 m2
  • - Svojanovský František, Vysoké Mýto, p.p.č. 49 o výměře 168 m2
  • - Krušinová Gertruda, Polička, p.p.č. 174 o výměře 99 m2
  • - Štěpánek Ladislav, Trpín 31, p.p.č.23/1 o výměře 50 m2,část p.p.č.23/3 a část p.p.č. 17/1

  Všechny pozemky jsou v k.ú. Trpín a jsou užívány jako zahrady.

  .Ad 5 ) OZ projednalo a schválilo podmínky pro odprodej stavebních parcel v lokalitě za kostelem.

         -     parcely jsou výhradně určeny k zastavění objekty bydlení

  • - na parcely bude vletošním roce přivedena elektrická energie, rozšířen STL plynovod a veřejný vodovod. Rozvody veřejných sítí budou zakončeny na hranicích parcel.
  • - nakládání sodpadními vodami si budou stavebníci řešit individuálně vrámci stavebního řízení
  • - každý stavebník zaplatí obci Trpín příspěvek na plynofikaci ve výši 7000,- Kč
  • - cena stavebního pozemku byla stanovena na 20 Kč/m2
  • - vkupní smlouvě se stavebník zaváže, že do pěti let od podpisu smlouvy bude nemovitost zkolaudována

             Obec Trpín si vyhrazuje právo změny podmínek pro odprodej stavebních parcel.            

  Ad 6 )  V souladu se zněním nařízení vlády č.143/2003 Sb.stanovuje zastupitelstvo obce podmínky pro pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby v rekonstruované budově bývalé školy v Trpíně.

  Specifikace podmínek včetně povinných příloh je součástí tohoto zápisu.Tyto dokumenty budou zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách obce.

   .Ad 7 ) Starosta informoval OZ o uzavření smlouvy s Úřadem práce na vytvoření čtyř pracovních míst veřejně prospěšných prací. Úřad práce navrhuje rozšířit počet míst na pět. V průběhu měsíce března budou dohodnuty podmínky financování tohoto pátého pracovního místa. 

  Ad 8 ) 1. OZ projednalo žádost o dotaci 217115 z programu rozvoje venkova, dotační titul č.1 pro obce, které získaly v krajských kolech soutěže Vesnice roku 2007 některou ze stuh. Obec Trpín získala v roce 2007 oranžovou stuhu v Pardubickém kraji a přináleží jí dotace ve výši 400 000,- Kč. Tato částka bude v souladu s pravidly pro poskytnutí dotace použita na rekonstrukci kulturního domu ( oprava sociálních zařízení, instalace dělících stěn mezi sály, zlepšení akustiky ). Žádost o dotaci bude zpracována a předložena do 28.3.2008.

              2. OZ projednalo možnost podpory z dotačního titulu MMR - Podpora výstavby technické infrastruktury. Tato dotace by byla použita na rozšíření veřejného vodovodu k parcelám pro výstavbu RD.  

  Ad 9) OZ projednalo a schvaluje závěrečný účet a použití hospodářského výsledku za rok 2007 dle předložené zprávy ředitelky MŠ Trpín.

  Ad 10 ) 1. Obec Trpín se bude společně s římskokatolickou farností v Bystrém podílet na organizaci slavnostního svěcení restaurovaných varhan v kostele sv. Václava v Trpíně.Slavnost se uskuteční v neděli 4.5.2008 v 10 hodin.

             2.  OZ projednalo žádost manželů Králových , bytem Trpín 121, o povolení výstavby přístřešku na parkování auta na pozemku p.p.č.17/1.Přístřešek bude postaven v souladu s platným stavebním zákonem.

             3. OZ projednalo nabídku pana Diviška na prezentaci obce v připravované publikaci o Pardubickém kraji. Tuto nabídku nebude obec akceptovat.                                                 

  Zapsal : ing.Dvořák Josef                                                   Starosta : Tocháček Miloslav

  Ověřil : Pavel Štěpánek

               Pavel Břenek

 •  

  Přítomni :Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                    Břenek, Petr Štěpař

  Omluven : Libor Havlíček

  Ověřovatelé zápisu :František Vaverka, Milan Horníček

  Program :1. Zahájení

                     2. Zahájení přestavby školy

                     3. Rekonstrukce elektrického vedení NN

                     4. Rozpočet pro rok 2008

                     5. Rozpočtová opatření

                     6. Vyhodnocení soutěže „Vesnice roku 2007"

                     7. Svoz odpadů a cena pro rok 2008

                     8. Veřejně prospěšné práce pro rok 2008

                     9. Mzdy a odměny pro rok 2008

                   10. Roční odměny v MŠ

                   11. Odkoupení pozemku

                   12. Strategický plán rozvoje obce Trpín pro rok 2008

                   13. Příspěvek na provoz MŠ Trpín na rok 2008

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

  Vlastní jednání :

  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

  Ad 2 ) Starosta seznámil OZ se stavem příprav na rekonstrukci budovy školy :

  • - ordinace lékaře je přestěhována a zprovozněna vbudově kulturního domu
  • - zkušebna kapely je vnových prostorách vbudově školy vHlásnici
  • - prostory pro knihovnu připraveny a stěhování proběhne 28.12.2008
  • - firma PÁSEK nastupuje 7.1.2008 podle smlouvy o dílo                        

  Ad 3)Projekční firma požádala obec o odsouhlasení trasy rekonstrukce rozvodu NN pro záměr výstavby pěti rodinných domů v lokalitě nad kostelem a o zakreslení podzemních sítí ve vlastnictví obce Trpín. OZ schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích , které budou rekonstrukcí dotčeny.

  Ad 4 ) ) OZ projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce pro rok 2008.Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný a to příjmy i výdaje ve výši 6 222 800,- Kč. Schválený rozpočet bude přílohou tohoto zápisu.

  Ad 5 ) OZ projednalo a schválilo rozpočtová opatření podle předloženého návrhu

  Ad 6 ) Starosta seznámil OZ s průběhem slavnostního vyhodnocení soutěže „Vesnice roku 2007". Dne 9.12.2007 s starosta zúčastnil slavnostního setkání vítězů krajských kol VR 2007 v  Senátu Parlamentu ČR, které organizovala senátorka paní Václava Domšová.

  Dále se starosta zúčastnil slavnostního vyhodnocení soutěže „Vzorová zemědělská obec roku 2007", které organizovalo Ministerstvo zemědělství pro držitele oranžových stuh soutěže VR 2007.Na tomto setkání byla obec Trpín odměněna částkou 400 000,- Kč.

  Ad 7 ) OZ projednalo na základě skutečných nákladů za likvidaci odpadu v roce 2007 a předpokládaných nákladů v roce 2008 cenu za likvidaci odpadu pro rok 2008. Předpokládané náklady pro rok 2008 jsou ve výši 210 000,- Kč. OZ schvaluje cenu pro rok 2007 ve výši 450,-Kč/osobu.

  Výše poplatku bude zveřejněna v dodatku č.5 k vyhlášce č. 2/2001 o ceně za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2008.

  Ad 8 ) OZ pověřuje starostu, aby vypracoval žádost pro Úřad práce na vytvoření čtyř pracovních míst pro veřejně prospěšné práce na rok 2008  

  Ad 9 ) Starosta seznámil OZ s návrhem mezd pro zaměstnance obce a návrhem odměn pro členy zastupitelstva obce na rok 2008. OZ schvaluje.  

  Ad 10 ) OZ projednalo a schválilo odměnu ve výši 10 000,- Kč pro ředitelku MŠ v Trpíně.    

  Ad 11 ) OZ projednalo a schválilo odkoupení části pozemku p.p.č. 71 o výměře 1 m2 v k.ú. Hlásnice od manželů Hofmanových bytem Jedlová 345.Oddělená část výše uvedeného pozemku bude sloučena do p.p.č. 617/4, který je v majetku obce Trpín.Cena odkupovaného pozemku činí 15,- Kč.

  Ad 12 ) OZ projednalo a schválilo navržený strategický plán obce Trpín pro rok 2008.  

  Ad 13)  OZ projednalo a schválilo příspěvek na provoz  MŠ Trpín na rok 2008 ve výši 100 000,-Kč.

  S výší příspěvku byla písemně seznámena ředitelka MŠ Trpín.

  Zapsal : ing.Dvořák Josef                                         Starosta : Tocháček Miloslav

  Ověřil : František Vaverka

               Milan Horníček

 •  

  OZ schvaluje :

  1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích dotčených rekonstrukcí rozvodu NN

  2.  rozpočtová opatření podle předloženého návrhu

  3.  rozpočet obce pro rok 2008

  4.  dodatek č.5 k vyhlášce 2/2001 o ceně za svoz a likvidaci odpadů

  5.  mzdy pro zaměstnance obce a odměny pro členy OZ  

  6 . odměnu ředitelce MŠ v Trpíně  

  7.  odkoupení části pozemku v k.ú. Hlásnice

  8.  strategický plán rozvoje obce Trpín pro rok 2008

  9.  příspěvek na provoz MŠ Trpín na rok 2008

  OZ bere na vědomí :

  1. stav příprav na zahájení rekonstrukce budovy školy
  2. průběh a výsledky vyhodnocení soutěže „Vesnice roku 2007"

  OZ ukládá :

  1. starostovi obce vypracovat žádost na vytvoření čtyř pracovních míst pro veřejně prospěšné práce na rok 2008

    

  Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                   Zástupce starosty : Pavel Břenek

  Ověřil : František Vaverka

               Milan Horníček

  V Trpíně dne 27.12.2007

 •  

  Přítomni :Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Pavel Břenek, Petr Štěpař,

  Omluveni : Libor Havlíček, Milan Horníček

  Ověřovatelé zápisu :František Vaverka, Petr Štěpař

  Program :1. Zahájení

                     2. Zahájení přestavby školy

                     3. Inventarizace majetku

                     4. Výběr osoby pro stavební dozor

                     5. Příprava rozpočtu pro rok 2008

                     6. Cena vodného pro rok 2008

                     7. Rozpočtový výhled na rok 2008 a 2009

                     8. Různé

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

  Vlastní jednání :

  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

  Ad 2 ) Starosta seznámil zastupitelstvo obce s průběhem dalších jednání s firmou PÁSEK Polička, která byla vybrána v rámci vyhodnocení veřejné zakázky. Vedoucí pracovníci firmy si prohlédli celou budovu školy a stanovili zahájení prací na přestavbě na 7.1.2008. Firma bude používat veškeré energie na svoje náklady. S firmou PÁSEK byla sepsána smlouva o dílo.                   

  Ad 3 )Starosta vydal příkaz k inventarizaci majetku a jmenoval inventurní komisi ve složení :

                                Štěpař Petr                                            předseda

                                Dvořák Michal                                       člen        

                                Štěpařová Jana                                     člen

                                Šváb Benno                                          člen

                                Havlíček Libor                                     člen

                                Břenková Jana                                      člen

  Ad 4 ) Pro vykonávání stavebního dozoru při rekonstrukci budovy bývalé školy byla vybrána Projekční kancelář Ing. Miroslava Jaščevského, Smetanova....., Polička , s kterou budou při zahájení prací

  dohodnuty podmínky provádění dozoru a podepsána smlouva o dílo.

  Ad 5 ) Starosta informoval OZ o novém rozpočtovém určení daní, pro obec Trpín budou daňové příjmy vyšší o cca 500 000,- Kč. Toto nové rozpočtové určení daní bude zapracováno do rozpočtu pro rok 2008, který bude předložen k projednání a schválení na příštím jednání zastupitelstva dne 27.12.2008.

  Ad 6 ) OZ projednalo a schválilo cenu vodného pro rok 2008 ve výši 26,20 Kč/m3 podle předložené kalkulace firmy VHOS a.s. Moravská Třebová.  

  Ad 7 ) OZ projednalo a schválilo rozpočtový výhled na roky 2008 a 2009 podle předloženého návrhu, který je přílohou zápisu.

  Ad 8) Různé :

  1) Návštěva z Maďarska - stanoven program na celý víkend, přijede 52 osob, organizace, stravování a obsluha je zajištěna.

  2) Trest veřejně prospěšných prací - OZ projednalo a souhlasí, aby pan Pavel Hepnar odpracoval v obci Trpín trest veřejně prospěšných prací ve výši 350 hodin. OZ pověřuje starostu, aby s pracovištěm mediační a probační služby ve Svitavách uzavřel smlouvu.

  3) Starosta seznámil OZ s výsledky kontroly hospodaření provedené pracovníky oddělení auditu krajského úřadu . OZ bere na vědomí.

  Zapsal : ing.Dvořák Josef                                                   Starosta : Tocháček Miloslav

  Ověřil : František Vaverka

               Petr Štěpař

 •  

  OZ schvaluje :

  1.  provedení inventarizace majetku obce a složení inventurní komise

  2.  projekční kancelář Ing. Miroslava Jaščevského, pro stavební dozor rekonstrukce        budovy školy

  3.  cenu vodného pro rok 2008

  4.  výkon trestu veřejně prospěšných prací

  5. rozpočtový výhled na roky 2008 a 2009

  OZ bere na vědomí :

  1. informace o zahájení přestavby budovy školy
  2. informace o přípravě rozpočtu na rok 2008
  3. výsledek auditu hospodaření

  OZ ukládá :

  1. starostovi obce uzavřít smlouvu na výkon trestu veřejně prospěšných prací
  2. starostovi obce dohodnout podmínky výkonu stavebního dozoru

    

   

  Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                   Zástupce starosty : Pavel Břenek

  Ověřil : František Vaverka

               Petr Štěpař

  V Trpíně dne 4.12.2007

 •  

  Přítomni :Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                    Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

  Ověřovatelé zápisu :František Vaverka, Pavel Břenek

  Program :1. Zahájení

                     2. Výsledky veřejné zakázky

                     3. Prodej pozemků

                     4. Rozpočtová opatření

                     5. Náhradní prostory pro lékaře a knihovnu

                     6. Různé  

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

  Vlastní jednání :

  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

  Ad 2 ) Starosta seznámil OZ se zadáním a výsledky veřejné zakázky „ Rekonstrukce budovy bývalé školy". Byly osloveny tyto stavební firmy :

  • - KVASTAP spol.s.r.o. Bystré
  • - MIP spol.s.r.o. Polička
  • - PÁSEK spol.s.r.o. Polička
  • - STREFA spol.s.r.o. Polička
  • - BÁČA spol.s.r.o. Polička
  • - PRIMA spol.s.r.o. Polička

  Firma KVASTAP odmítla tuto nabídku ještě před dodáním podkladů a firmy MIP a PRIMA odstoupily písemně od veřejné zakázky ve lhůtě pro podání nabídky.

  Komise pro hodnocení a otevírání obálek obdržela tři nabídky a rozhodla takto :

  • - firmy STREFA a BÁČA byly zveřejné zakázky vyřazeny zdůvodu neúplnosti nabídky.
  • - komise vybrala zdošlých nabídek firmu PÁSEK spol.s.r.o. Polička snabídkovou cenou 9253156,- Kč včetně DPH.

  OZ schvaluje všemi hlasy závěry z jednání hodnotící komise na stavební akci „Rekonstrukce budovy bývalé školy" a pověřuje starostu uzavřít s vybranou firmou smlouvu o dílo.

  OZ projednalo financování celé akce, v němž budou využity finanční zdroje ze SFRB, Pardubického kraje a celková částka bude dofinancována z rozpočtu obce v letech 2008 - 2010.

  Ze SFRB bude 2 200 000,- Kč, z Pardubického kraje 800 000,-Kč, z rozpočtu obce 6 253 156,-Kč.

                                

  Ad 3 )  OZ projednalo a schválilo žádosti o prodej obecních pozemků v k.ú.Trpín pro:

  - Petra Hájka, Vedlejší 2, 602 00 Brno

    (ppč.150 - 133m2, ppč.156 - 460m2, ppč.168/1 - 111m2, ppč.168/2 - 43m2, ppč.1399 - 419m2 )

  - Manžele Jiřího a Lenku Krušinovi, nám.Míru 62/39, 568 02 Svitavy  ( ppč. 1311/33 - 18m2 )

  - Karla Krušinu, Větrná 616/1, 568 02 Svitavy a

    Krušinovou Gertrudu, Družstevní 970, 572 01 Polička

    ( ppč.1311/34 - 18m2, ppč.1311/19 část. - 7m2 )

    Cena pozemku byla stanovena na 15,- Kč/ m2.

   

  Ad 4 ) OZ projednalo a schválilo rozpočtová opatření podle předloženého návrhu

  Ad 5 ) Starosta seznámil OZ s návrhem na použití náhradních prostorů pro lékaře, knihovnu, zkušebnu kapely a zařízení firmy COMA Polička po dobu rekonstrukce budovy bývalé školy. OZ po diskuzi a prohlídce náhradních prostorů souhlasí s umístěním :

  • - ordinace lékaře vprostorách přízemí kulturního domu
  • - knihovny vprostorách kanceláří firmy Agrovysočina a.s.
  • - zkušebny kapely do prostor přízemí bývalé školy vHlásnici
  • - zařízení firmy COMA na kostel a kulturní dům

  OZ pověřuje starostu projednat dočasné umístění zařízení a služeb s ředitelem firmy Agro Vysočina Bystré a.s. a se správcem farnosti Bystré.

  Ad 6 )

  1. starosta seznámil OZ s nabídkou na zbudování parku větrných elektráren na katastru obce Trpín. OZ po prostudování materiálů bere tyto na vědomí.

  2. správce farnosti Bystré pan Mgr. Matras požádal o pronájem zasedací místnosti v budově obecního úřadu na schůzky s mládeží. OZ souhlasí a pronájem bude poskytnut bezplatně.

  3. OZ schvaluje způsob nakládání s reklamními tričky obce Trpín, kdy část bude použita na prezentaci obce a část nabídnuta k prodeji za cenu 109,-Kč.

  4. místostarosta seznámil OZ s připravovanými kulturními akcemi na prosinec 2007 :

  - 1.12.2007 v 16, 00  hod. Mikulášská nadílka

  - 16.12.2007 v 16,00 hod. Vánoční koncert

  Zapsal : ing.Dvořák Josef                                   Starosta : Tocháček Miloslav

  Ověřil : František Vaverka

               Pavel Břenek

 •  

  OZ schvaluje :

  1. nejvhodnější nabídku vyplývající z hodnocení veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy bývalé školy" takto:

          - nejvhodnější nabídku podal uchazeč PÁSEK - stavební firma spol.s r.o., Starohradská 400, 572 01 Polička, IČ 25281607

        2.   vyloučení uchazečů o veřejnou zakázku „ Rekonstrukce budovy bývalé školy „ :

                    -     BÁČA Polička, spol.s r.o., P Jilemnického 567, 572 01 Polička

                    -     STREFA Polička, spol.s r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička,

              z důvodu neúplnosti.

        3.   podíl vlastního financování na „ Rekonstrukci budovy bývalé školy" z rozpočtu obce    

              v letech 2008 - 2010 ve výši 6 253 156,-Kč

  4.   prodej obecních pozemků podle žádostí

  5.   rozpočtová opatření

  6.   způsob nakládání s reklamními tričky

  7.   náhradní prostory pro lékaře, knihovnu, kapelu a zařízení internetu

  OZ bere na vědomí :

  1. připravované kulturní akce na prosinec 2007
  2. materiály o větrných elektrárnách

  OZ ukládá :

  1. starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na stavební akci      „Rekonstrukce budovy bývalé školy"
  2. projednat možnost umístění služeb a zařízení po dobu rekonstrukce budovy školy

    

  Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                               Zástupce starosty : Pavel Břenek

  Ověřil : František Vaverka

               Pavel Břenek

  V Trpíně dne 7.11.2007

 •  

  OZ schvaluje :

  1. dodatek č.3 ke smlouvě o provozování vodovodu
  2. navržený soubor projektů do programu MAS Leader
  3. podání žádosti do POV 2008
  4. firmu JAFIS Litomyšl k provedení veřejné zakázky na akci „ Rekonstrukce bývalé školy v Trpíně"
  5. komisi a její náhradníky pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „ Rekonstrukce bývalé školy v Trpíně"
  6. prodejní cenu za bytovou jednotku č.3 v budově čp.121ve výši 425 000,-Kč
  7. účast obce Trpín na festivalu „ Kultura evropského venkova"
  8. výběr uchazečů pro veřejnou zakázku ,,Rekonstrukce budovy bývalé školy"

  OZ bere na vědomí :

  1. připravované kulturní akce do konce roku 2007
  2. informace o poskytnutém daru

  Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                        Zástupce starosty : Pavel Břenek

  Ověřil : Libor Havlíček

               Pavel Štěpánek

  V Trpíně dne 25.9.2007

 •  

  Přítomni :Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

  Ověřovatelé zápisu :Libor Havlíček , Pavel Štěpánek

  Program :1. Zahájení

                     2.Dodatek k provozní smlouvě s VHOS a.s.

                     3.MAS Leader - projekty pro roky 2007 - 2013

                     4.POV 2008

                     5.Rekonstrukce budovy bývalé školy

                     6.Kulturní akce do konce roku 2007

                     7.Prodej obecních bytů

                     8.Kultura evropského venkova 2007

                     9.Různé           

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

  Vlastní jednání :

  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

  Ad 2 ) OZ projednalo a schválilo dodatek č.3 ke smlouvě o provozování vodovodu s VHOS a.s. Moravská Třebová v navrženém znění.                           

  Ad 3 ) Starosta informoval OZ o souboru projektů MAS Leader - programu rozvoje venkova osa III. pro roky 2007 - 2013, které obec vkládá do zásobníku projektů. Do zásobníku byly vloženy tyto projekty :

  • - dostavba kulturního domu
  • - půdní vestavba budovy obecního úřadu
  • - výstavba fotbalového hřiště se zázemím

  OZ schvaluje navržený soubor projektů do MAS Leader.

  Ad 4 ) OZ projednalo a schválilo žádost o dotaci z programu rozvoje venkova Pardubického kraje na rok 2008 - oprava místních komunikací.

  .Ad 5 ) OZ projednalo stav připravenosti k zahájení akce „Rekonstrukce budovy bývalé školy". Projektant předložil kompletní projektovou dokumentaci a OZ rozhodlo, že veřejnou zakázku na tuto akci provede oprávněná firma JAFIS s.r.o.,Litomyšl, zastoupená ing.Josefem Findou.

  OZ jmenovalo komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení :

  • - ing. Jiří Pruška
  • - ing.Miroslav Jaščevskij
  • - ing. Libor Stráník
  • - Pavel Břenek
  • - František Vaverka

  Jako náhradníky pro tuto komisi OZ jmenovalo :

  • - Věra Janečková
  • - ing.Jiří Kysilka
  • - Mgr.Vít Češka
  • - Petr Štěpař
  • - Miloslav Tocháček

  OZ navrhlo oslovit pro podání nabídky na veřejnou zakázku tyto firmy :

  • - KVASTAP spol.s.r.o. Bystré
  • - MIP spol.s.r.o. Polička
  • - PÁSEK spol.s.r.o. Polička
  • - STREFA spol.s.r.o. Polička
  • - BÁČA spol.s.r.o. Polička
  • - PRIMA spol.s.r.o.Polička

  Ad 6 )  Místostarosta Pavel Břenek informoval OZ o připravovaných kulturních akcích do konce roku 2007 :

  • - 13.10. setkání harmonikářů
  • - 1.12. mikulášská besídka
  • - 16.12. vánoční koncert

  Ad 7 ) Na základě znaleckého posudku realitní kanceláře VK CONZULK Litomyšl s.r.o. OZ stanovilo cenu bytu 121/3  k jednání s manželi Girgleovými ve výši 425 000,- Kč. Pokud zájemci o odkoupení bytu budou cenu akceptovat, obec pověří výše uvedenou firmu vypracováním kupní smlouvy a návrhu na vklad do KN.

  Ad 8 ) OZ schválilo účast obce Trpín na festivalu „Kultura evropského venkova" . Z naší obce se zúčastní 26 osob, obec bude prezentovat regionální výrobky ( uzeniny,med,sýry,modrotisk,pivo) a v programu vystoupí hudební skupina MelodieRock. Doprava bude částečně hrazena z grantu Pardubického kraje - 15 000,-Kč a zbytek uhradí všichni účastníci festivalu z Bystrého a Trpína.

  Ad 9 ) Starosta informoval OZ o poskytnutém daru ve výši 5 000,- Kč od Hotelu Internacional Brno.Tento dar zprostředkoval pan Aleš Horváth, který má v Hlásnici rekreační chalupu.                                         

  Zapsal : ing.Dvořák Josef                                          Starosta : Tocháček Miloslav

  Ověřil : Pavel Štěpánek

               Libor Havlíček

 •  

  Z schvaluje :

  1. prodej pozemků podle projednaných žádostí
  2. rozpočtová opatření
  3. závěrečný účet obce Trpín za rok 2006
  4. úpravu pravidel pro pronájem kulturních zařízení
  5. nápravná opatření k nedostatkům z kontroly hospodaření za rok 2006

  OZ bere na vědomí :

  1. výsledek jednání s vodoprávním úřadem
  2. stav projekčních prací na budově školy
  3. informace o připravovaných kulturních akcích
  4. informace o konferenci „Kultura evropského venkova"
  5. informace o provozu webových stránek obce
  6. změnu v zajišťování výdeje potravin v Hlásnici
  7. smlouvu s Úřadem práce

  OZ ukládá :

        1.  starostovi vést jednání s oslovenými firmami vedoucí k prodeji obecních bytů na školce

       

  Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                        Zástupce starosty : Pavel Břenek

  Ověřil : Libor Havlíček

               Pavel Štěpánek

  V Trpíně dne 26.6.2007

 • Přítomni :Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                    Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

  Ověřovatelé zápisu :Libor Havlíček, Pavel Štěpánek

  Program :1. Zahájení

                     2.Prodej pozemků ve vlastnictví obce

                     3.Nakládání s vodami po 1.1.2008

                     4.Kulturní akce v červenci 2007

                     5.Rekonstrukce budovy školy

                     6.Záležitosti rozpočtu

                     7.Projednání výsledku kontroly hospodaření obce

                     8.Prodej bytů ve vlastnictví obce

                     9.Závěrečný účet obce za rok 2006

                   10.Kultura evropského venkova 2007

                   11.Různé                    

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

  Vlastní jednání :

  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

  Ad 2 ) OZ projednalo a schválilo prodej pozemků p.p.č. 744/7 o výměře 1031 m2 a p.p.č. 1366/2 o výměře 292 m2 vše v k.ú.Trpín manželům Žabokrtským, trvale bytem Slepá 1326/35, 613 00 Brno . OZ stanovilo za výše uvedené pozemky celkovou cenu 52 920,- Kč.  

  OZ projednalo a schválilo prodej pozemků p.p.č.617/11 o výměře 212 m2, p.p.č. 617/12 o výměře 19 m2, p.p.č.617/13 o výměře 31 m2 a p.p.čp 50/6 o výměře 64 m2 vše v k.ú.Hlásnice  panu Miloši Andrlíkovi, trvale bytem Hegerova 162, 572 01 Polička. OZ stanovilo za výše uvedené pozemky celkovou cenu 4 890,- Kč. 

  OZ projednalo a schválilo prodej pozemku p.p.č.1/3 o výměře 241 m2 v k.ú.Trpín panu Romanu Soldánovi,trvale bytem Vlárská 5, 627 00 Brno. OZ stanovilo za výše uvedený pozemek celkovou cenu 3 615,-Kč.

  OZ projednalo a schválilo prodej pozemků p.p.č. 45/1 o výměře 172 m2 a p.p.č. 745/2 o výměře 265 m2 vše v k.ú. Trpín manželům Bočkovým, trvale bytem Louka 6, 679 74 Olešnice. OZ stanovilo za výše uvedené pozemky celkovou cenu 6 555,- Kč.

  OZ projednalo a schválilo prodej pozemku p.p.č. 617/15 o výměře 155 m2 v k.ú.Hlásnice manželům Hofmanovým, trvale bytem Jedlová 345, 569 91 Jedlová. OZ stanovilo za výše uvedený pozemek celkovou cenu 2 325,- Kč.

  OZ projednalo a schválilo prodej pozemků p.p.č. 616/6 o výměře 258 m2, 616/2 o výměře 321 m2 a 613/2 o výměře 145 m2 vše v k.ú. Hlásnice manželům Horváthovým, trvale bytem Prušánecká 4201/2, 629 00 Brno. OZ stanovilo za výše uvedené pozemky celkovou cenu 10 860,- Kč.

  OZ projednalo a schválilo prodej pozemku p.p.č..616/7 o výměře 535 m2 v k.ú. Hlásnice manželům Štěpánkovým, trvale bytem Brechtova 777, 140 00 Praha 4. OZ stanovilo za výše uvedený pozemek celkovou cenu 8 025,- Kč.

  OZ projednalo a schválilo prodej pozemku p.p.č.617/14 o výměře 75 m2 v k.ú. Hlásnice panu Zdeňku Bečvářovi, trvale bytem Tvrdého 10, 602 00 Brno. OZ stanovilo za výše uvedený pozemek celkovou cenu 1 125,- Kč.

                               

  Ad 3 ) Situace v oblasti s nakládání s vodami po 1.1.2008 je v současné době podle sdělení pracovníků vodoprávního úřadu stále stejná - není dostatek praktických informací pro občany. Výklad zákona 20/2004Sb. není k dispozici a po jeho získání budeme občany informovat.

   Obec Trpín podá žádost o povolení odběru vody z obecních studní.

  Ad 4 ) Místostarosta pan Břenek informoval OZ o připravované akci „Dětské odpoledne" , které proběhne ve spolupráci SDH Trpín dne 6.7.2007 od 15 hodin

  .Ad 5 ) Starosta informoval OZ o postupu projekčních prací na rekonstrukci budovy školy. Projekt je v závěrečné fázi a bude projektantem předložen ke schválení do 15.7.2007. Dále informoval o přidělení finančních prostředků ze SFRB ve výši 2 200 000,-Kč a z Pardubického kraje ve výši 550 000,-Kč.

  Ad 6 )  OZ projednalo a schválilo rozpočtová opatření v předneseném znění

  Ad 7 )  Starosta seznámil OZ se zápisem z kontroly hospodaření obce, která proběhla 4.5.2007.

  Závěrečné hodnocení kontroly bylo s výhradou, ale nedostatky neměly vliv na výsledek hospodaření. OZ projednalo a schválilo nápravná opatření k jednotlivým nedostatkům

  Ad 8 )  Starosta informoval OZ o postupu při způsobu prodeje a oceňování bytů ve vlastnictví obce. Byla oslovena společnost VK Conzult z Litomyšle  za účelem vypracování znaleckého posudku na bytovou jednotku v čp. 121. OZ pověřuje starostu k dalšímu jednání.

  Ad 9 ) OZ projednalo a schválilo závěrečný účet obce Trpín za rok 2006. Schváleno s výhradou.

  Ad 10 ) Starosta informoval o konferenci v maďarské obci Palkonya v rámci „Kultury evropského venkova". Festival navštíví ve dnech 5.10. - 8.10.2007 zástupci města Bystré s kulturním programem a delegace občanů z Trpína. V rámci kulturního programu vystoupí skupina MelodieRock Trpín.

  Ad 11 )

  a) starosta informoval o zahájení provozu webových stránek obce trpín na www.trpin.cz

  b) OZ rozhodlo o úpravě pravidel pro pronájem kulturního domu a výletiště

  c) starosta informoval o prodloužení smlouvy na vytvoření míst veřejně prospěšných prací do 31.10.2007

  d) dne 28.6.2007 navštíví obec hodnotící komise krajského kola „Vesnice roku 2007"

  e) starosta informoval OZ o ukončení činnosti paní Girgleové při výdeji potravin v Hlásnici. Tuto činnost bude dále zajišťovat paní Jana Štěpařová za stejných podmínek, jaké byly schváleny na jednání OZ dne 28.12.2006. Po dobu výdeje potravin v Hlásnici ( pondělí,středa,pátek od 10 do 11 hodin) nebude paní Štěpařová na obecním úřadu.                             

  Zapsal : ing.Dvořák Josef                                                   Starosta : Tocháček Miloslav

  Ověřil : Libor Havlíček

               Pavel Štěpánek

 • Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                   Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

   

  Hosté :  Ing.Libor Stráník – zástupce DSO AZASS Polička

   

  Ověřovatelé zápisu :Milan Horníček, Petr Štěpař

   

  Program : 1. Zahájení

                    2.Komunitní plán svazku obcí AZASS

                    3.Vznik Rady pro udržitelný rozvoj území Poličska

                    4.Odprodej obecních pozemků

                    5.Odběr a vypouštění vod po 1.1.2008

                    6.Rekonstrukce budovy školy

                    7.Soutěž Vesnice roku 2007

                    8.Krizové řízení

                    9.Žádost o příspěvek

                  10.Petice

                    

   

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

   

  Vlastní jednání :

   

  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

   

  Ad 2 ) Zástupce DSO AZASS ing.Stráník seznámil OZ s návrhem „ Komunitního plánu sociálních služeb SO AZASS Polička“. Vysvětlil stručně hlavní cíle a principy plánování sociálních služeb v regionu Poličsko tak, aby odpovídaly místním specifickým poměrům. OZ schvaluje „Komunitní plán sociálních služeb SO AZASS dle předloženého návrhu.

                              

  Ad 3 ) Starosta informoval OZ o zřízení „Rady obcí pro udržitelný rozvoj území ORP Polička“. OZ souhlasí se zřízením této rady podle § 9 zákona č.183/2006Sb.(stavební zákon). OZ schvaluje jako určeného zastupitele podle zákona 183/2006 (stavební zákon) na celé volební období pana Pavla Břenka,bytem Trpín 106. OZ navrhuje starostovi Města Poličky jmenovat za člena Rady obcí pro udržitelný rozvoj území pana Pavla Břenka, bytem Trpín 106.

   

  Ad 4 ) OZ projednalo a schválilo žádost pana Luďka Žabokrtského, bytem Brno, Slepá 5, o odprodej části parcely 744/2 na výstavbu objektu bydlení. Člen OZ pan František Vaverka projedná s uživateli pozemku ukončení hospodářské činnosti na výše jmenované parcele. OZ pověřuje starostu k jednání s geodetickou firmou o zaměření parcely a k vypracování žádosti o posílení přívodu elektrické energie. OZ rozhodlo o posílení přívodu pro čtyři elektrické přípojky do lokality nad kostelem,která je určena k zastavění objekty bydlení.

   

  .Ad 5 ) Starosta informoval OZ s výsledky jednání na vodoprávním úřadu v Poličce.Praktické informace o výkladu zákona 20/2004 Sb.( zánik povolení) nejsou ještě k dispozici a po jejich získání budeme občany informovat.

   

  Ad 6 )  Starosta seznámil OZ se stavem projekčních prací na rekonstrukci budovy školy a vysvětlil model financování celé akce. OZ pověřuje starostu k dalším jednáním ve smyslu předchozích usnesení.

   

  Ad 7 ) OZ projednalo a schválilo přihlášku obce Trpín do soutěže „Vesnice roku 2007“

   

  Ad 8 ) Starosta seznámil OZ s informacemi ze Vzdělávání starostů obcí Pardubického kraje v krizovém řízení. OZ bude s materiály o krizovém řízení seznámeno na příštím zasedání. OZ ukládá místostarostovi,aby ve spolupráci s velitelem JSDHO Trpín a ing.Dvořákem Josefem zkontroloval a případně dopracoval základní dokumentaci obce pro krizové řízení.

   

  Ad 9 ) OZ projednalo žádost Českého svazu včelařů ze dne 23.1.2007 o poskytnutí finančního příspěvku na rozvoj včelařství v obci. OZ schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč.

   

  Ad 10) OZ projednalo znění petice proti diskriminaci obyvatel venkova, kterou organizuje Spolek pro obnovu venkova ČR. OZ se plně ztotožňuje s textem petice.

                      

                                               

   

   

  Zapsal : ing.Dvořák Josef                                         Starosta : Tocháček Miloslav

   

   

   

   

  Ověřil :  Petr Štěpař

              Milan Horníček

 • Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                  Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

   

  Ověřovatelé zápisu : Pavel Štěpánek, Pavel Břenek

   

  Program : 1. Zahájení

                  2. Výsledky inventarizace majetku

                 3. Obecně závazné vyhlášky

                 4. Odprodej obecních pozemků

                 5. Tříkrálová sbírka

                 6. Odprodej obecních bytů

                 7. Různé

   

   

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

   

  Vlastní jednání :

   

  Ad 1 )Starosta zahájil jednání a konstatoval,že OZ je usnášeníschopné

   

  Ad 2 ) Předseda inventarizační komise p.Štěpař seznámil OZ s průběhem a výsledky inventury k 31.12.2006. Inventarizační komise neshledala závad v hospodaření s obecním majetkem,byl vyřazen nepotřebný a opotřebovaný majetek,sepsány vyřazovací protokoly a vypracován zápis o provedené inventuře.OZ schvaluje výsledek inventury.

   

  Ad 3 ) Starosta informoval OZ o výsledku kontroly znění obecně závazné vyhlášky o pohybu zvířat na území obcí Trpín a Hlásnice vydané a schválené dne 28.12.2006. Podle výkladu odboru dozoru a kontroly veřejné správy MVČR obsahuje vyhláška články,které jsou v rozporu se současnou legislativou a je nutné vyhlášku zrušit.OZ projednalo znění nové vyhlášky číslo 2/2007,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a schválilo ji v předloženém znění.OZ současně ruší vyhlášku ze dne 28.12.2006.

   

  Ad 4 ) OZ projednalo a schválilo žádost manželů Bočkových,bytem Louka u Olejnice,o odprodej obecního pozemku,který užívají jako zahrádku u čp.16 v Trpíně.

   

  Ad 5 ) Starosta informoval OZ o výtěžku tříkrálové sbírky v Trpíně a Hlásnici.Celkem bylo vybráno 18 477,-Kč a od Farní charity Polička obdržela obec Trpín zvláštní poděkování.

   

  Ad 6 ) Ve smyslu usnesení ze dne 28.12.2006 seznámil starosta OZ s informacemi,které získal za účelem prodeje obecních bytů.Podle současné legislativy lze takto umístěné byty jako jsou v čp.121 prodat do osobního vlastnictví.OZ bere na vědomí a v případě zájmu nájemníků o odkoupení pověřuje starostu k dalšímu jednání.

   

   

  AD 7 ) Různé :

  a) Starosta informoval o výkladu zákona č.20/2004,který stanovuje pravidla platná od 1.1.2008                      v oblasti zásobování domácností pitnou vodou a oblasti vypouštění odpadních vod.

  b) Zásobování potravinami v Hlásnici funguje podle nastavených pravidel a občané jsou zatím spokojeni.

  c) Starosta informoval OZ o jednání na MÚ Bystré o aktivitách v rámci ,,Kultury evropského venkova“ .Starosta se zúčastní konference ve dnech 25.5 – 27.5.2007 v hostitelské obci Palkonya v Maďarsku. Obec Trpín podá žádost o grant z prostředků Pk v programu Rozvoje zahraničních spolupráce. Grant bude použit na částečnou úhradu dopravy na festival Kultura evropského venkova ve dnech 5.-8.10.2008 v Palkonyi.

   

   

  Zapsal : Ing. Josef Dvořák                              Starosta : Miloslav Tocháček

   

   

   

  Ověřil : Pavel Štěpánek

              Pavel Břenek 

 • Přítomni :Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                   Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

  Ověřovatelé zápisu :Petr Štepař, František Vaverka

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

  Program :       1. Zahájení

                     2.Rekonstrukce budovy školy

                     3.Vodné pro rok 2007

                     4.Zásobování potravinami v Hlásnici

                     5.Plnění rozpočtu

                     6.Obecně závazné vyhlášky

                     7.Cena za odvoz a likvidaci TDO

                     8.Odprodej obecních bytů

                     9.Výkon přenesené působnosti na úseku staveb

                   10.Rozpočet pro rok 2007

                   11. Rozpočtové změny

                   12. Odměňování zaměstnanců

                   13. Příspěvek na provoz MŠ Trpín na rok 2007

                   14. Vnitřní organizační směrnice 

  Vlastní jednání :

  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

  Ad 2 ) Starosta informoval OZ o postupu předprojektových příprav na rekonstrukci budovy školy. Projektant předal stavební dokumentaci k územnímu rozhodnutí, projekční práce byly ze strany projektanta vyčísleny na 79 135,-Kč a byly uhrazeny. Starosta vypracoval a předal žádost na SFRB o poskytnutí dotace na výstavbu nájemních bytů. OZ pověřuje starostu k dalšímu jednání ve smyslu předchozích zápisů z jednání OZ.

                              

  Ad 3 ) OZ projednalo a schválilo výši vodného pro rok 2007 podle návrhu provozovatele vodovodu. Vodné pro rok 2007 bude 25,10 Kč/m3.

  Dále starosta seznámil OZ s výsledkem hospodaření na vodovodu Trpín. Podle předloženého vyúčtování od provozovatele vodovodu vykazuje hospodaření za rok 2006 zisk. OZ schvaluje vytvořený zisk použít ještě v letošním roce na nákup jednoho nadzemního hydrantu a na opravu čerpadla . Hydrant bude v obci umístěn po konzultaci s SDH Trpín v jarních měsících.

  Ad 4 ) Starosta projednal s občany Hlásnice situaci se zásobováním potravinami po uzavření prodejny .

  Z jednání vyplynulo, že obec zajistí dovoz základních potravin na objednávku po tři dny v týdnu a následný výdej v Hlásnici.Tyto služby bude vykonávat paní Girgleová na dohodu o provedení práce a za úhradu cestovného. OZ schvaluje tento způsob zásobování a určuje výši odměny 50,- Kč/hodinu.

  Dále schvaluje navrženou tříměsíční zkušební dobu systému zásobování a pověřuje starostu k vypracování dohody s paní Girgleovou.

  .Ad 5 ) Starosta informoval OZ o stavu financování provozu obce během měsíce prosince 2006. Všechny podstatné platby jsou uhrazeny, do konce roku lze očekávat pouze příjmy z daňových výnosů a z prodeje dřeva. Konečný stav účtu k 31.12.2006 lze očekávat ve výši cca 700 000,- Kč.

  Ad 6 )  OZ projednalo a schválilo připravené znění obecně závazné vyhlášky o pohybu zvířat na území obcí Trpín a Hlásnice.Vyhláška nabývá platnosti od 1.2.2007.

  Dále OZ projednalo a schválilo dodatek č.1 k vyhlášce o místních poplatcích . Základní výše poplatku za psa se stanovuje ve výši 100,- Kč, další ustanovení vyhlášky zůstávají v platnosti.

  .Ad 7 ) OZ projednalo na základě skutečných nákladů za likvidaci odpadu v roce 2006 a předpokládaných nákladů v roce 2007 cenu za likvidaci odpadu pro rok 2007. Předpokládané náklady pro rok 2007 jsou ve výši 202 000,- Kč. OZ schvaluje cenu pro rok 2007 ve výši 450,-Kč/osobu.

  Výše poplatku bude zveřejněna v dodatku č.4 k vyhlášce č. 2/2001 o ceně za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2007.

  Ad 8 ) OZ projednalo možnost odprodeje stávajících obecních bytů do osobního vlastnictví, pokud si o koupi nájemníci požádají. OZ s možností prodeje souhlasí a pověřuje starostu k získání informací o způsobu prodeje bytů.

  Ad 9 ) Starosta seznámil OZ se zněním zákona č.183/2006 Sb.( stavebním zákonem), podle kterého dojde k ukončení činnosti stavební komise obce. Výkon činnosti na úseku stavebním přechází na místně příslušný stavební úřad do Bystrého.OZ bere na vědomí.

  Ad 10 ) OZ projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce pro rok 2007.Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný a to příjmy i výdaje ve výši 3 559 300,- Kč.

  Ad 11) OZ schvaluje rozpočtové změny na dotace : 17 700, Kč  (Volby Parlament) ,30 000,- Kč (Volby komunální a Senátní ) ,100 000,- Kč ( POV) , 50 000,-Kč ( Oprava hřiště) , 10 000,- Kč (SDH)

  Ad 12) OZ projednalo a schválilo s účinností od 1.1.2007 výši mezd pro zaměstnance obecního úřadu v Trpíně podle § 5, odst. zákona 564/2006 Sb.  

  Ad 13)  OZ projednalo a schválilo příspěvek na provoz  pro MŠ Trpín na rok 2007 ve výši 90 000,-Kč.

  S výší příspěvku byla písemně seznámena ředitelka MŠ Trpín.

  Ad 14)OZprojednalo a schválilo s účinností od 1.1.2007 nové vnitřní organizační směrnice

   obce Trpín.                    

                                               

  Zapsal : ing.Dvořák Josef

  Starosta : Tocháček Miloslav

  Ověřil : Petr Štěpař

         František Vaverka

 • Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                   Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

   

  Ověřovatelé zápisu :Milan Horníček, Libor Havlíček

   

  Program : 1. Zahájení

                    2.Rekonstrukce budovy školy

                    3.Jmenování inventarizační komise

                    4.Úprava nájemného v obecních bytech

                    5.Plnění rozpočtu k 30.11.2006

                    6.Obecně závazné vyhlášky

                    7.Zásobování potravinami v Hlásnici

                    8.Různé   

   

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

   

  Vlastní jednání :

   

  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

   

  Ad 2 ) Starosta seznámil OZ s postupem projektových prací na rekonstrukci budovy školy. Během měsíce listopadu vedl jednání s projektanty ve smyslu usnesení č. 6 ze dne 17.10.2006, tak že v přízemí budovy vznikl prostor pro ordinace lékařů, pečovatelskou službu a knihovnu včetně všech nezbytných hygienických zařízení. ve druhém a třetím podlaží budou vybudovány 4 byty s podlahovou plochou do 60 m2. OZ pověřuje starostu k dalšímu jednání s projektantem, stavebním úřadem a SFRB. l

                              

  Ad 3 )  Starosta vydal příkaz k inventarizaci majetku k 31.12.2006 a jmenoval inventarizační komisi ve složení :

                   Štěpař Petr                                  předseda

                   Šváb Benno                                 člen

                   Dvořák Michal                             člen

                   Štěpařová Jana                            člen

                   Havlíček Libor                             člen

                   Břenková Jana                             člen     

   

  Ad 4 ) OZ projednalo úpravu nájemného  v obecních bytech v čp.121 v Trpíně s účinností od 1.1.2007. Výše nájemného byla schválena ve výši 23,80 Kč/m2. Místostarosta připraví změny v dodatcích evidenčních listů pro výpočet nájemného.

   

  .Ad 5 ) Plnění rozpočtu k 30.11.2006 je v souladu s celoročním plánem. K uvedenému datu jsou příjmy ve výši 3 286 934,90 Kč a výdaje ve výši 3 148 540,85 Kč.

   

  Ad 6 )  OZ pověřuje starostu k jednání s právníkem pověřeného obecního úřadu ve věci vydání obecně závazné vyhlášky o pohybu zvířat v obci. OZ na příštím zasedání projedná znění připravované vyhlášky a rozhodne o její vydání.

   

  .Ad 7 ) Paní Girgleová oznámila ukončení podnikání a uzavření prodejny potravin v Trpíně a v Hlásnici ke dni 31.12.2006. OZ pověřuje starostu k projednání několika variant řešení vzniklé situace s obyvateli Hlásnice . Na příštím zasedání OZ podá starosta zprávu jak jednání proběhlo.

   

  AD 8 ) Různé :

                   a) Kulturní akce v prosinci 2006 :

                               - mikulášská nadílka                                 9.12.2006.    13,30 hodin

                               - vítání občánků                                    17.12.2006     13,30 hodin

                               - vánoční koncert                                  17.12.2006     16,00 hodin

   

                   b) Předseda výboru pro věci zdravotní a sociální informoval OZ o sociální situaci v čp.63.

  Ve spolupráci s MUDr. Laštovkovou byly navrženy nezbytné opravy v domě, které bude financovat obec jak bylo rozhodnuto na minulém zasedání OZ. Obec zajistila nákup a položení linolea ve dvou místnostech a opravu záchodů. Celkové náklady obce byly ve výši 15 251,70 Kč.

                      

                                               

  Zapsal : ing.Dvořák Josef                                      Starosta : Tocháček Miloslav

   

   

  Ověřil : Milan Horníček

              Libor Havlíček

 • Přítomni :Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                   Břenek, Petr Štěpař, Libor Havlíček

   

  Ověřovatelé zápisu :Pavel Štěpánek, Pavel Břenek

   

  Program :1. Zahájení

                    2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

                    3.Kontrola osvědčení o zvolení

                    4.Složení slibu členů OZ

                    5.Jednací řád obce

                    6.Volba volební a návrhové komise

                    7.Volba starosty a místostarosty

                    8. Zřízení výborů zastupitelstva

                    9.Odměny členů OZ

                   10. Různé 

   

  Vlastní jednání :

   

  Ad 1 ) Pan Miloslav Tocháček, jako nejstarší zvolený člen OZ, přivítal přítomné a zahájil ustavující schůzi .

   

  Ad 2 ) Členové OZ určili zapisovatelem z jednání pana ing. Josefa Dvořáka a ověřovatele zápisu pana Pavla Štěpánka a pana Pavla Břenka

                              

  Ad 3 ) Zvolení členové OZ převzali a zkontrolovali správnost údajů na osvědčení o zvolení za člena OZ

   

  Ad 4 ) Zvolení členové OZ , po přečtení slibu panem Tocháčkem, složili slib člena OZ a ztvrdili jej svým podpisem.

   

  Ad 5) Členové OZ konstatovali, že stávající znění jednacího řádu obce vyhovuje potřebám jednání zastupitelstva

   

  Ad 6) Členové OZ jednohlasně zvolili volební a návrhovou komisi ve složení :

   

  Milan Horníček                       předseda komise

  František Vaverka                  člen

  Libor Havlíček                        člen

   

   

  .Ad 7 ) Volební komise provedla tajnou volbu starosty a místostarosty :

   

  Starostou byl zvolen pan Miloslav Tocháček ( počet hlasů 7 )

   

  Místostarostou byl zvolen pan Pavel Břenek  ( počet hlasů 7 )

   

  Ad 8) OZ zřizuje výbory zastupitelstva a volební komise provedla volbu předsedů výborů :

   

                   1 ) výbor finanční :    předseda výboru  Pavel Štěpánek

                                                       člen výboru                     Vlastislav Teplý

                                                       člen výboru                     Helena Balcarová

   

                   2 ) výbor kontrolní :   předseda výboru  Petr Štěpař

                                                       člen výboru                     Benno Šváb

                                                       člen výboru                     Michal Dvořák

   

                   3 ) výbor kulturní :     předseda výboru  Pavel Břenek

                                                       člen výboru                    Milan Horníček

                                                       člen výboru                     Jana Břenková

   

                   4 ) výbor pro věci sociální a zdravotní :

                                                       předseda výboru             František Vaverka

                                                       člen výboru                     Libor Havlíček

                                                       člen výboru                     Jana Štěpařová

                                                       člen výboru                     Helena Vaverková

   

  OZ ustanovuje komisi stavební ve složení :

                                                      předseda komise            Ing.Dvořák Josef

                                                       člen komise                    František Čípek

   

  Ad 9 ) OZ schválilo navržené odměny podle přílohy č.1 zákona č. 697/2004 Sb. pro starostu, místostarostu, předsedy výborů a členy OZ s účinností od 8.11.2006. 

  ( stanovení výše odměn je přílohou tohoto zápisu )

   

  Ad 10)

   

  a) Místostarosta informoval OZ o záměru rekonstrukce ohřevu teplé vody v kuchyni kulturního domu

  Podle předběžného rozpočtu budou náklady ve výši cca 20 000,- Kč. OZ schvaluje .

  Rekonstrukci sociálního zařízení OZ neschvaluje a vzhledem k současné finanční situaci doporučuje odsunout akci na druhé čtvrtletí roku 2007.

   

  b ) OZ ukládá výboru pro věci sociální a zdravotní přezkoumat sociální situaci Kateřiny Petrákové a jejího syna Tomáše, trvale bytem Trpín 63. Na základě konzultace s MUDr. Laštovkovou je třeba zajistit vhodné životní podmínky pro výše jmenovanou. OZ navrhuje jednorázovou finanční výpomoc formou nákupu věcí, které jsou nezbytné pro základní životní potřeby Kateřiny Petrákové a jejího syna Tomáše. Výše příspěvku bude schválena po jednání výboru .  

   

                                    

  Zapsal : ing.Dvořák Josef                                      Starosta : Tocháček Miloslav

   

   

  Ověřil : Pavel Štěpánek

              Pavel Břenek

 • Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                   Břenek, Benno Šváb, Libor Havlíček

   

  Ověřovatelé zápisu :Milan Horníček, Libor Havlíček

   

  Program : 1. Zahájení

                    2.Prodej pozemků v Hlásnici

                    3.Rekonstrukce budovy školy

                    4.Rozpracovanost POV 2006

                    5.Oprava rozvodů vody a sociálního zařízení v KD

                    6.Plnění rozpočtu k 31.8.2006

                    7.Závěr

   

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

   

  Vlastní jednání :

   

  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

   

  Ad 2 ) Starosta provedl místní šetření v Hllásnici se žadateli o odkup obecních pozemků. Po dohodě se žadateli jim starosta doporučil podat nové žádosti s přesnou specifikací parcel a tyto budou předmětem dalšího jednání OZ.

                              

  Ad 3 ) Starosta informoval OZ o dalších jednáních o konečné fázi projektu rekonstrukce budovy školy tak, jak mu bylo uloženo usnesením OZ ze dne 12.9.2006. Ordinace lékaře se bude řešit společně s možností jejího dalšího využití pro sociální služby, které poskytuje AZASS Polička. Po konzultaci s projektantem se navrhne řešení, které bude vyhovovat všem předpisům pro využití ordinace jak pro lékařskou péči, tak pro sociální služby. Starosta vede jednání s AZASS Polička o možné finanční spoluúčasti na rekonstrukci ordinace.

  Dále OZ znovu projednalo dispoziční řešení projektovaných bytů. Původně zamýšlené dva byty do 60 m2 v 2.NP a jeden větší byt ve 3.NP ( bez spoluúčasti SFRB ) navrhuje změnit v 2. i 3. NP na garsonku a byt o velikosti do 60 m2 .

  OZ pověřuje starostu k dalším jednáním..

   

  Ad 4 ) Rozpracovanost POV 2006 a akcí z grantů Pardubického kraje :

  a)   oprava vozovek -  dokončeno podle plánu

  b) víceúčelové odpočinkové centrum – v současné době je akce dokončena, v jarních měsících příštího roku bude ještě dosázena zeleň.

  c) údržba zeleně – byly zahájeny práce u kaple v Hlásnici ,které se financují z vlastních prostředků. V poslední dekádě října začne odborná firma se zdravotním řezem stromů v obci podle „ Projektu úprav veřejné zeleně a prostranství, Mikroregionu Poličsko „

  d) stavební úpravy víceúčelového hřiště – dokončeno podle dokumentace

  Profinancování všech akcí bude v souladu s platnými předpisy a bude provedeno podle pokynů organizací, které poskytly finanční prostředky.

   

  .Ad 5 ) OZ rozhodlo o rekonstrukci rozvodů vody v kuchyni KD. Podle finančních možností bude instalován ohřívač vody, vyměněny umývací dřezy a přizpůsobeny rozvody vody.Případná rekonstrukce záchodů v KD bude provedena do konce roku 2006 podle finančních možností rozpočtu obce.

   

  Ad 6 ) Starosta seznámil OZ s plněním rozpočtu ke dni 30.9.2006.Plnění rozpočtu je v souladu s časovým plánem, v některých daňových příjmech rozpočet asi nebude naplněn. Výhled do konce roku ukazuje, že rozpočet jako celek bude naplněn jak v příjmové, tak i ve výdajové části.

   

  .Ad 7 ) Starosta zhodnotil uplynulé volební období, konstatoval, že v rámci obou obcí se postavilo a zrekonstruovalo hodně budov, vozovek a dalších zařízení. Stabilizoval se chod obecního úřadu a uplynulé volební období přineslo pro obec mnoho pozitivního.Na závěr poděkoval všem zastupitelům a zaměstnancůmza práci v celém uplynulém období a schůzi ukončil.

  .

   

                               .

                      

                                               

  Zapsal : ing.Dvořák Josef                                      Starosta : Tocháček Miloslav

   

   

  Ověřil : Milan Horníček

              Libor Havlíček

 • Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                   Břenek, Benno Šváb, Libor Havlíček

   

  Ověřovatelé zápisu :Pavel Štěpánek, František Vaverka

   

  Program : 1. Zahájení

                    2.Kontrola usnesení

                    3.Rekonstrukce budovy školy

                    4.Rozpracovanost POV 2006

                    5.Příprava akcí pro POV 2007

                    6.Plnění rozpočtu k 31.8.2006

                    7.Rozpočtová opatření

                    8.Dodatek smlouvy s Městem Polička

                    9.Závěr

   

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

   

  Vlastní jednání :

   

  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

   

  Ad 2 ) OZ znovu projednalo žádost pana Hofmana o odprodej pozemku v Hlásnici a navrhuje provést místní šetření v době, kdy se bude požadovaný pozemek zaměřovat.

                              

  Ad 3 ) Starosta seznámil OZ s předběžným projektem na opravu bývalé školy v Trpíně, který vypracovala projekční kancelář ing.Jaščevského. Členové OZ po seznámení s projektem souhlasí s navrhovaným řešením stavby. Starosta navrhnul možné způsoby financování stavby po vypracování konečného projektu a další varianty využití části stavby určené pro ordinace lékařů. OZ pověřuje starostu, aby prověřil možnost překreslení jednoho podlaží na dva malometrážní byty a v okolních obcích získal poznatky o výstavbě a financování obdobných typů bytů. Dále OZ pověřuje starostu k jednání s projektantem a dalšími institucemi tak, aby bylo možné na příštím jednání zastupitelstva v říjnu 2006 rozhodnout o finální podobě stavby a během listopadu 2006 vystavit stavebním úřadem územní rozhodnutí.

   

  Ad 4 ) Rozpracovanost POV 2006 a akcí z grantů Pardubického kraje :

  a)   oprava vozovek -  dokončeno podle plánu

  b) víceúčelové odpočinkové centrum – v současné době je hotovo zaměření, výkopy základů, vodoinstalace a elektroinstalace. Tento týden bude zahájena pokládka žulových chodníků a instalace mobiliáře.

  c) údržba zeleně – akce bude realizována na přelomu září a října 2006

  d) stavební úpravy víceúčelového hřiště – dokončeno podle dokumentace

  Profinancování všech akcí bude v souladu s platnými předpisy a bude provedeno podle pokynů organizací, které poskytly finanční prostředky.

   

  .

   Ad 5 ) OZ rozhodlo o zařazení opravy vozovky k Mateřské škole do plánu akcí POV 2007 a pověřuje starostu vypracovat žádost.

   

  Ad 6 ) Starosta seznámil OZ s plněním rozpočtu ke dni 31.8.2006

   

  Ad 7 ) Starosta seznámil OZ s rozpočtovými opatřeními k 31.8.2006

   

  Ad 8 ) OZ schvaluje dodatek číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě č 18/2003/P s Městem Polička ve věci přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků . Účinnost dodatku je od 1.1.2007.

   

  .Ad 9 ) Starosta poděkoval za účast a jednání ukončil.

  .

   

                               .

                      

                                               

  Zapsal : ing.Dvořák Josef                                      Starosta : Tocháček Miloslav

   

   

  Ověřil : Pavel Štěpánek

              František Vaverka

 • Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

  Břenek, Benno Šváb, Libor Havlíček

   

  Ověřovatelé zápisu :Milan Horníček, Pavel Štěpánek

   

  Program : 1. Zahájení

  2.Finanční hospodaření MŠ za rok 2005

  3.Pečovatelská služba

  4.Rekonstrukce školy

  5.Dotace a granty 2006

  6.Prodej pozemků

  7.Rekonstrukce KD

  8.Závěr

   

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

   

  Vlastní jednání :

   

  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

   

  Ad 2 ) OZ projednalo a schvaluje závěrečný účet a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 dle předloženého návrhu ředitelky MŠ Trpín

  Ad 3 ) Starosta seznámil OZ s činností OS Domov Bystré V obci Trpín vznikl požadavek na využití služeb sdružení. Starosta zprostředkuje požadavky na péči v součinnosti s pečovatelskou službou a navrhne zřízení místa pečovatelky pro klienty z Trpína a Hlásnice.

  Ad 4 ) Starosta seznámil OZ se stavem příprav projektové přípravy na budově školy v Trpíně. Proběhla předběžná schůzka s projektantem a prohlídka na místě. Další schůzka s projektantem a detailní prohlídka objektu bude 14.dubna.

  .

  Ad 5 )

  1. Park u Jednoty – byla přiznána dotace ve výši 72 000,-Kč dle žádosti. Zpracovávají se návrhy řešení.

  2. Dostavba hřiště – žádost je evidována na Pardubickém kraji a zastupitelstvo Pk rozhodne 20.4.2006 na svém zasedání.

  3. Vozovky – z POV schválena částka 120 000,- Kč na požadavek 300 000,- Kč. Příští týden přijede projektant na prohlídku lokalit pro opravu vozovek, tak jak byly schváleny na zasedání OZ dne 6.12.2005.

  Ad 6 ) OZ navrhuje, aby rozhodnutí o prodeji pozemků na základě žádosti JUDr.Krušiny bylo prozatím odloženo. OZ pověřuje starostu, aby s žadatelem projednal celou žádost na místě a podal zprávu na příštím zasedání.

   

  Ad 7 ) OZ projednalo návrh rozpočtu na rekonstrukci sociálního zařízení v KD Trpín, Vzhledem k finanční situaci a výhledu toku financí do 30.6.2006 navrhuje odložit tuto akci až na konec roku 2006 nebo ji přesunout až na rok 2007.

   

  Ad 8 ) Starosta poděkoval za účast a jednání ukončil.

  .

  .

  Zapsal : ing.Dvořák Josef Starosta : Tocháček Miloslav

   

   

  Ověřil : Milan Horníček

  Pavel Štěpánek

 • Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel   Břenek, Benno Šváb, Libor Havlíček

   

  Ověřovatelé zápisu :Benno Šváb, František Vaverka

   

  Program :

  1. Zahájení
  2. Výsledky inventarizace majetku
  3. Pronájem nebytových prostor
  4. Projednání a schválení rozpočtu 2006
  5. Setkání s občany
  6. Závěr

   

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

   

  Vlastní jednání :

   

  • Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.
  • Ad 2 ) Předseda inventarizační komise pan František Vaverka seznámil OZ s výsledky inventarizace majetku za rok 2005.
   Konstatoval, že veškerý majetek je řádně využíván, udržován a evidován s souladu s obecně platnými předpisy. Zápis o inventarizaci byl sepsán a s jeho zněním bylo OZ seznámeno.OZ schvaluje výsledky inventarizace.
  • Ad 3 ) OZ rozhodlo o pronájmech nebytových prostor takto :

  1.      Pronajmout nebytové prostory v přízemí kulturního domu hudební skupině MELODIE Rock Trpín. Vzhledem k tomu, že tato hudební skupina zajišťuje bezúplatné produkce pro Obec Trpín, částka za pronájem byla stanovena ve výši 2 000 Kč/ rok.

  2.      Pronajmout nebytové prostory v bývalé škole hudební skupině RESPEKT. Vzhledem k tomu, že členové této skupiny jsou studenty, OZ rozhodlo pronajmout tyto prostory bezúplatně.

  3.      Pronajmout nebytové prostory v přízemí kulturního domu panu Pavlu Břenkovi jako skladovací prostory. Částka za pronájem byla stanovena ve výši 5 000,- Kč / rok. Na pronajmuté prostory uvedené v bodech 1. a 3. budou vypracovány nájemní smlouvy.

  • Ad 4 ) Starosta seznámil OZ s návrhem rozpočtu pro rok 2006.Obec plánuje příjmy ve výši 3 190 000,- Kč. Do výdajové části rozpočtu byly mimo běžných výdajů zahrnuty všechny investiční i neinvestiční akce pro rok 2006, tak jak byly schváleny na zasedáních OZ 6.12.2005 a 28.12.2005. Výdaje jsou plánovány ve výši 3 190 000,- Kč. OZ schvaluje rozpočet na rok 2006 v předneseném návrhu.
  • Ad 5 ) Starosta seznámil OZ s programem na plánované setkání s občany v Trpíně a v Hlásnici.
  • Ad 6 ) Starosta poděkoval za účast a jednání ukončil

   

  Zapsal : ing.Dvořák Josef

  Starosta : Tocháček Miloslav

   

  Ověřil : Benno Šváb

              František Vaverka

 • Přítomni : Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

                   Břenek, Benno Šváb, Libor Havlíček

   

  Ověřovatelé zápisu :Pavel Štěpánek, Libor Havlíček

   

  Program : 1. Zahájení

                    2.Plnění rozpočtu k 31.10.2005

                    3.Inventarizace majetku

                    4.Cena za svoz TDO pro rok 2006

                    5.Příspěvek na podnikání

                    6.Opravy a údržba majetku v Hlásnici v roce 2006

                    7.Rekonstrukce sociálního zařízení v KD Trpín

                    8.Mzdové odměny v MŠ Trpín

                    9. Různé

                   10. Závěr

   

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

   

  Vlastní jednání :

   

                   Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

                   Ad 2 ) Starosta seznámil přítomné s plněním rozpočtu k 30.11.2005.OZ bere na

                              vědomí.

                   Ad 3 ) Předseda inventarizační komise seznámil OZ s postupem inventarizace

                               majetku. Inventura je fyzicky provedena , do konce roku IK provede ještě

                               kontrolu a porovnání stavu s inventárními knihami a vypracuje zápis o

                               provedené inventarizaci.

                               OZ bere na vědomí průběh inventarizace.

                   Ad 4 ) OZ schválilo cenu za svoz TDO pro rok 2006 ve výši 400 Kč na povinnou

                               osobu. Cena byla stanovena na základě skutečných nákladů za rok 2005

                               a předpokládaných nákladů pro rok 2006.     

                   Ad 5 )  OZ schválilo příspěvek na rozvoj podnikání pro paní Girgleovou na rok 2006

                               ve výši 12 000 Kč.

                   Ad 6 )  Starosta seznámil OZ s návrhem investičních a neinvestičních akcí pro rok 2006

                               v Hlásnici :

  a)      oprava silnice u čp 20 – propadá se těleso vozovky,  je přerušen přívod vody

  do požární nádrže. Po skončení zimy bude třeba iniciovat jednání mezi Obcí

  Trpín a SÚS Pardubického kraje o opravě kritického místa. Dále bude třeba

  projednat stav vozovky z Hlásnice na Předměstí.        

                               b)  opěrná zeď pod školou – je poškozena od kořenů vzrostlých lip nad zdí. Na

                                  jaře se bude řešit s odbornou firmou na údržbu zeleně úpravou prostoru nad

                                  zdí, případně odstraněním stromů.

                               c)  oprava vozovky od kapličky kolem čp. 35 na průběžnou komunikaci III.třídy

   

   

                   Ad 7 ) OZ projednalo a schválilo záměr rekonstrukce sociálního zařízení v KD Trpín

                               a pověřuje starostu aby zajistil dopracování rozpočtu o rozvody teplé vody v

                               obou místnostech.                       

                   Ad 8) OZ schválilo mzdové odměny v MŠ dle návrhu .

                   Ad 9) Různé :

                               a ) informace o financování koncem roku – nebylo nutné brát úvěr

                               b ) prodloužení trasy autobusu do Hlásnice pro školáky /15,45 z Olešnice/

                   

                   Ad 10) Starosta poděkoval za účast a jednání ukončil.

                               .

                      

                                               

  Zapsal : ing.Dvořák Josef                                      Starosta : Tocháček Miloslav

   

  Ověřil : Pavel Štěpánek

              Libor Havlíček

 • Přítomni :Miloslav Tocháček, Pavel Štěpánek, František Vaverka, Milan Horníček, Pavel

  Břenek, Benno Šváb

   

  Omluven : Libor Havlíček

   

  Ověřovatelé zápisu :Benno Šváb , Milan Horníček

   

  Program :1. Zahájení

  2.Plnění rozpočtu k 31.10.2005

  3.Rozpočtová opatření

  4.Kulturní akce v roce 2006, pravidla pronájmu KD a výletiště

  5.Záměr investičních a neinvestičních akcí pro rok 2006

  6.Cena vodného pro rok 2006

  7. Jmenování inventarizační komise

  8. Rekonstrukce a využití budovy školy

  9.Činnost OS DOMOV Bystré

  10.Poplatky za skládkování v Bystrém, smlouva s TS Bystřice

  11.Kulturní akce

  12. Různé

  13. Závěr

   

  Stálým bodem programu jednání OZ je kontrola usnesení z minulých zasedání.

   

  Vlastní jednání :

   

  Ad 1 ) Starosta zahájil jednání a konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

  Ad 2 ) Starosta seznámil přítomné s plněním rozpočtu k 31.10.2005.OZ bere na

  vědomí.

  Ad 3 ) ing.Dvořák seznámil OZ s rozpočtovými opatřeními a úpravou rozpočtu.

  OZ schvaluje.

  Ad 4 ) OZ navrhuje pozvat na společné jednání zástupce všech spolků v obci. Zde budou

  seznámeni s kulturními akcemi na rok 2006, které bude pořádat obecní úřad a

  společně vypracují kalendář kulturních akcí pro rok 2006. Mimořádné akce ,které

  nebudou v kulturním kalendáři, povoluje po konzultaci s pořadatelem starosta.

  OZ stanovilo pravidla pronájmu kulturních zařízení.

  Pronájem KD :

  a ) spolky a občanská sdružení 1 800 Kč + služby spojené s pronájmem

  b ) soukromé osoby z obce 500 Kč + služby spojené s pronájmem

  Pronájem výletiště :

  a ) spolky a občanská sdružení 1 500 Kč

  b ) soukromé osoby z obce 500 Kč + služby spojené s pronájmem

  Prostory kulturních zařízení budou vybaveny hygienickými potřebami

  a prostředky na úklid.

   

  Ad 5 ) Starosta seznámil OZ s návrhem investičních a neinvestičních akcí pro rok 2006 :

  a ) dokončení oprav vozovek v obci Trpín –

  1 ) úsek od čp. 89 po čp. 70 – asfaltový povrch

  2 ) úsek od čp. 70 přes hráz rybníka na hlavní silnici – asfaltový povrch.

  3 ) úsek hlavní silnice po čp. 42 – asfaltový povrch

  4 ) úsek od čp. 74 po čp. 67 - recyklát

  5 ) úsek od čp. 84 po čp. 51 – recyklát

  6 ) prostranství kolem kaple v Hlásnici - asfaltový povrch

  Na výstavbě úseků uvedených pod bodem 2 a 3 je nutná finanční spoluúčast

  firmy Agrovysočina a.s. Bystré z důvodu nadměrné zátěže vozovek zemědělskou

  přepravou. OZ pověřuje starostu k jednání s ředitelem a.s..

  b ) vypracování návrhu a realizace parkových úprav u Jednoty v Trpíně

  c ) dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení v Trpíně

  d ) dostavba hřiště – přístřešek, stojan na kola, odpadkové koše

  e ) rekonstrukce WC v kulturním domě, montáž dělících stěn na sále KD

  OZ souhlasí s plánem akcí a pověřuje starostu, aby návrhy byly v rámci finančních

  možností zapracovány do rozpočtu na rok 2006.

  Ad 6 ) OZ schvaluje cenu vodného pro rok 2006 ve výši 24,05 Kč/ m3.

  Ad 7 ) Starosta jmenoval inventurní komisi ve složení :

  Vaverka František předseda

  Štěpánek Pavel místopředseda

  Štěpařová Jana člen

  Šváb Benno člen

  Havlíček Libor člen

  Horníček Milan člen

  Ad 8 ) OZ projednalo a schválilo záměr rekonstrukce budovy školy čp.55 v Trpíně.

  V rámci rekonstrukce se plánuje přestěhování knihovny do přízemí a v prostorách

  1.patra výstavba bytových jednotek. OZ pověřuje starostu k výběru projektanta

  pro návrh studie a případného projektu.

  Ad 9 ) Starosta informoval OZ o aktivitách OS DOMOV Bystré.

  Ad 10) Starosta informoval OZ o zvýšení ceny za skládkování TDO na skládce v Bystrém,

  smlouva bude uzavřena s TS Bystré.

  Poplatek za uložení TDO pro rok 2006 bude ve výši 925 Kč/ t.Dále seznámil OZ

  s přílohou č.2 ke smlouvě s TS Bystřice nad Pern.č. 41/2005 o svozu a nakládání s

  odpady v roce 2006. Cena svozu zůstane na úrovni r. 2005. Ad 11) Místostarosta seznámil OZ plánovanými kulturními akcemi v prosinci :

  - 18.12.2004 Vánoční koncert dechové hudby „ Koroužanka“

  Ad 12) Různé :

  a ) informace o proběhlém svozu nebezpečných odpadů

  b ) předběžná kalkulace ceny za svoz TDO pro rok 2006

  c ) prodloužení trasy autobusu do Hlásnice pro školáky /15,45 z Olešnice/

  d ) v průběhu ledna 2006 proběhnou setkání s občany v obou obcích

  Ad 13) Starosta poděkoval za účast a jednání ukončil.

  Další jednání OZ bude 28.12.2006 v 18,00 hod.

   

   

  Zapsal : ing.Dvořák Josef Starosta : Tocháček Miloslav

   

  Ověřil : Horníček Milan

  Šváb Benno

 •   OZ schvaluje : 
  1. rozpočtová opatření a úpravu rozpočtu
  2. pravidla pronájmu kulturních zařízení
  3. plán investičních a neinvestičních akcí pro rok 2006
  4. cenu vodného pro rok 2006
  5. záměr rekonstrukce budovy školy
  6. inventurní komisi
  7. přílohu ke smlouvě o svozu a nakládání s odpady s TS Bystřice nad Pern.
  8. smlouvu s TS Bystré o skládkování TDO
  9. prodloužení autobusové linky do Hlásnice
   OZ bere na vědomí : 
  1. plnění rozpočtu k 31.10.2005
  2. zprávu z OS Domov Bystré
  3. cenu za uložení TDO pro rok 2006
   OZ ukládá : 
  1. starostovi projednat s ředitelem Agrovysočina a.s. spolufinancování opravy vozovek
  2. starostovi vybrat projektanta k vypracování studie rekonstrukce budovy školy
  3. starostovi zapracovat do rozpočtu prorok 2006 plán stavebních akcí
     

  Zapsal : ing. Josef Dvořák

  Starosta : Miloslav Tocháček

  Zástupce starosty : Pavel Břenek

    

  Ověřil : Benno Šváb

             Milan Horníček

    

  V Trpíně dne 6.12.2005

 • OZ schvaluje :

   
  1. cenu za svoz TDO pro rok 2006
  2. příspěvek na podnikání pro paní Girgleovou
  3. záměr rekonstrukce sociálního zařízení v KD Trpín
  4. mzdové odměny pro MŠ Trpín
  5. plán investičních a neinvestičních akcí v Hlásnici
  OZ bere na vědomí : 
  1. plnění rozpočtu k 30.11.2005
  2. průběh inventarizace majetku
    

  Zapsal : ing. Josef Dvořák

  Starosta : Miloslav Tocháček

   

  Zástupce starosty : Pavel Břenek

    

  Ověřil : Pavel Štěpánek

              Libor Havlíček

   

  V Trpíně dne 28.12.2005

 • Usneseníz jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne8.2.2006

     OZ schvaluje : 
  1. výsledek inventarizace majetku
   
  1. pronájmy nebytových prostorů ve smyslu projednání
   
  1. rozpočet obce na rok 2006 v předneseném znění
   

  ¨

     OZ ukládá : 
  1. starostovi obce zabezpečit setkání s občany v obou obcích
   

  Zapsal : ing. Josef Dvořák

  Starosta : Miloslav Tocháček

  Zástupce starosty : Pavel Břenek

   

   

  Ověřil : Benno Šváb

             František Vaverka

    

  V Trpíně dne 8.2.2006

 •      OZ schvaluje : 
  1. závěrečný účet MŠ Trpín za rok 2005
  2. odložení rekonstrukce sociálního zařízení v KD
    OZ bere na vědomí : 
  1. zprávu o činnosti OS Domov Bystré
  2. stav projektové přípravy na budově školy
  3. zprávu o poskytnutých dotacích a grantech
     OZ ukládá : 
  1. starostovi obce projednat se žadatelem podmínky prodeje pozemků
        

  Zapsal : ing. Josef Dvořák                            Starosta : Miloslav Tocháček

   

                                                                                       Zástupce starosty : Pavel Břenek

    

  Ověřil : Milan Horníček

   

          Pavel Štěpánek

    

  V Trpíně dne 13.4.2006

 •      OZ schvaluje : 
  1. dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. 18/2003/P
  2. plán akcí pro POV 2007
  3. předběžný projekt rekonstrukce budovy školy
    OZ bere na vědomí : 
  1. rozpracovanost akcí z POV 2006 a grantů Pardubického kraje
  2. plnění rozpočtu k 31.8.2006
  3. rozpočtová opatření k 31.8.2006
     OZ ukládá : 
  1. starostovi vést jednání směřující ke konečnému projektu rekonstrukce budovy školy a k vydání územního rozhodnutí.
        

  Zapsal : ing. Josef Dvořák                         Starosta : Miloslav Tocháček

   

                                            Zástupce starosty : Pavel Břenek

    

  Ověřil : František Vaverka

   

          Pavel Štěpánek

    

  V Trpíně dne 12.9.2006

   
 •  OZ schvaluje : 
  1. opravu rozvodů vody v KD ve znění zápisu
    OZ bere na vědomí : 
  1. rozpracovanost akcí z POV 2006 a grantů Pardubického kraje
  2. plnění rozpočtu k 30.9.2006
     OZ ukládá : 
  1. starostovi pokračovat v jednáních směřující ke konečnému projektu rekonstrukce budovy školy a k vydání územního rozhodnutí.
        

  Zapsal : ing. Josef Dvořák

   

  Starosta : Miloslav Tocháček

   

  Zástupce starosty : Pavel Břenek

    

  Ověřil : Milan Horníček, Libor Havlíček

    

  V Trpíně dne 17.10.2006

 •   OZ bere na vědomí : 
  1. volbu 7 – členného zastupitelstva dle ověřených výsledků voleb
  2. ustavení stavební komise a jeho obsazení
   OZ zřizuje :     

       1.  výbor finanční

       2.  výbor kontrolní

       3.  výbor kulturní

       4.  výbor pro věci sociální a zdravotní

   OZ volí : 
  1. starostou obce                       Miloslava Tocháčka
  2. místostarostou obce              Pavla Břenka
   OZ volí : 

       1.  předsedou finančního výboru Pavla Štěpánka

             členy výboru – Vlastislava Teplého a Helenu Balcarovou

       2.  předsedou kontrolního výboru Petra Štěpaře

             členy výboru – Benno Švába a Michala Dvořáka

       3.  předsedou kulturního výboru Pavla Břenka

             členy výboru – Milana Horníčka a Janu Břenkovou

       4.  předsedou výboru pro věci sociální a zdravotní Františka Vaverku

             členy výboru – Libora Havlíčka, Janu Stěpařovou a Helenu Vaverkovou

   OZ schvaluje : 
  1. rekonstrukci ohřevu teplé vody v kuchyni KD
  2. navržené odměny pro starostu, místostarostu a členy zastupitelstva
   

  Zapsal : ing. Josef Dvořák                        Starosta : Miloslav Tocháček

   

                                                   Zástupce starosty : Pavel Břenek

  Ověřil : František Vaverka

   

          Pavel Štěpánek

   

  V Trpíně 7.11.2006

 •   OZ schvaluje : 
  1. nájemné v obecních bytech ve výši 23,80 kč/m2
  2. složení inventarizační komise
    OZ bere na vědomí : 
  1. plán kulturních akcí na prosinec 2006
  2. plnění rozpočtu k 30.11.2006
  3. stav projekčních prací na budově školy
  4. řešení sociální situace v čp. 63
     OZ ukládá : 
  1. starostovi pokračovat v jednáních o projektu rekonstrukce budovy školy ve smyslu zápisu OZ
  2. starostovi projednat s obyvateli Hlásnice situaci v zásobování potravinami
        

  Zapsal : ing. Josef Dvořák                         Starosta : Miloslav Tocháček

   

                                            Zástupce starosty : Pavel Břenek

    

  Ověřil : Libor Havlíček

   

          Milan Horníček

    
 •      OZ schvaluje : 
  1. „Komunitní plán sociálních služeb svazku obcí AZASS“
  2. zřízení „Rady obcí pro udržitelný rozvoj území ORP Polička“
  3. pana Pavla Břenka jako zástupce obce Trpín do „Rady obcí pro udržitelný rozvoj území ORP Polička“
  4. záměr prodeje pozemku dle žádosti pana Žabokrtského
  5. přihlášku obce Trpín do soutěže „Vesnice roku 2007“
  6. finanční příspěvek na rozvoj včelařství v obci
    OZ bere na vědomí : 
  1. výsledek jednání s vodoprávním úřadem
  2. stav projekčních prací na rekonstrukci budovy školy
  3. informace ze Vzdělávání starostů obcí v krizovém řízení
  4. text petice o diskriminaci obyvatel venkova
   OZ ukládá : 

       1. místostarostovi zajistit dopracování dokumentace pro krizové řízení

       2. starostovi zajistit zaměření parcel schválených k prodeji a vypracovat žádost o  posílení přívodu elektrické energie do lokality nad kostelem.

    

  Zapsal : ing. Josef Dvořák                             Starosta : Miloslav Tocháček

   

                                                       Zástupce starosty : Pavel Břenek

    

  Ověřil : Petr Štěpař

         Milan Horníček

    

  V Trpíně dne 22.3.2007

 •    

    OZ schvaluje : 

  1. výsledky inventarizace majetku
  2. vyhlášku č. 2/2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
  3. záměr prodeje pozemků manželům Bočkovým
  4. podání žádosti o grant Pk na rozvoj mezinárodní spolupráce
    OZ bere na vědomí : 
  1. výsledek Tříkrálové sbírky
  2. informaci o prodeji bytů
  3. výklad zákona č.20/2004 Sb.

   

  Zapsal : Ing.Dvořák Josef     

  Starosta : Miloslav Tocháček

  Zástupce starosty : Pavel Břenek

  Ověřil : Pavel Štěpánek

         Pavel Břenek

    

  V Trpíně dne 8.2.2007

 •      OZ schvaluje : 
  1. cenu vodného ve výši 25,10 Kč/m3
  2. obecně závaznou vyhlášku o pohybu zvířat na území obcí Trpín a Hlásnice
  3. dodatek č.1 k vyhlášce o místních poplatcích
  4. dodatek č.4 k vyhlášce č. 2/2001 o ceně za svoz a likvidaci odpadů
  5. projednaný způsob zásobování potravinami v Hlásnici
  6. rozdělení zisku z provozování vodovodu
  7. možnost odprodeje nájemních bytů
  8. rozpočet obce pro rok 2007
  9. mzdy pro zaměstnance od 1.1.2007
  10. příspěvek na provoz  pro MŠ Trpín na rok 2007
  11. vnitřní organizační směrnice obce Trpín
    OZ bere na vědomí : 
  1. stav financování v prosinci 2006
  2. výklad zákona 183/2006 Sb.
  3. výsledek hospodaření na vodovodu
    OZ ukládá : 
  1. starostovi pokračovat v jednáních o projektu rekonstrukce budovy školy ve smyslu zápisů OZ
  2. starostovi získat informace o možném způsobu prodeje nájemních bytů
     

  Zapsal : ing. Josef Dvořák    

  Starosta : Miloslav Tocháček

  Zástupce starosty . Pavel Břenek   

  Ověřil : Petr Štěpař

          František Vaverka

    

  V Trpíně dne 28.12.2006